เปลี่ยนใจเรื่อง รพ.เด็ก

         ผมเคยบันทึกเรื่อง KM รพ.เด็ก ไว้ (click)   บัดนี้ รพ.เด็ก (ชื่ออย่างเป็นทางการคือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ได้ออก

         คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดการความรู้  ตามคำสั่งที่ 213/2549  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549  มีหมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์กับผมร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย   มี พญ. วินัดดา  ปิยะศิลป์ เป็นประธาน,  นส. พัชรวาลย์  ตันติเศรษฐ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ   โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1. วางแผนการดำเนินการจัดการความรู้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรตามแผน
3. ประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

         ผมยินดีให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการนี้ครับ   แต่ขอเปลี่ยนใจเรื่อง สคส. ไปรับงาน consult   เพราะ สคส. เรา "ลอกคราบ" แล้วครับ  คือเปลี่ยนจากเน้นงานฝึกอบรม  งานจัดตลาดนัด  ไปเน้นงานขับเคลื่อนเครือข่ายครับ

คำแนะนำในชั้นนี้คือ
1. เตรียมสร้าง "คุณอำนวย"
2. เตรียม "เรื่องเล่า" ความสำเร็จ
3. เตรียมขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จ

          ในการดำเนินการสร้าง "คุณอำนวย" นั้น   กรมอนามัยมีวิทยากรมาช่วยเหลือได้ครับ

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)