จากการทำจดบันทึกความดี ทำให้เรียนรู้ถึงการทำความดีและเราได้เห็นถึงความคิด ประพฤติและปฏิบัติของบุคคลว่าเป็นคนอย่างไร และการที่เราได้เห็นผู้อื่นทำความดีก็จะทำให้ความรู้สึกของเราดีขึ้น คือเราจะรู้สึก สบายใจ สุขใจ จึงทำให้รู้สึกดีที่จะทำแต่ความดี                 การทำสมุดบันทึกความดี ทำให้เรารู้ถึงความดีที่มี หลายรูปแบบ แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน การกระทำเล็กๆน้อยๆก็เป็นการทำความดีได้ การกระทำต่างๆที่เราทำไป ถ้ามองไม่เห็นก็จะไม่เห็นคุณค่า ถ้าเราทำแต่ความดี ก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะทำต่อไป การทำบันทึกทำให้เราเห็นว่าในแต่ละวันที่เราเรียน หนังสือ ควบคู่กับการดำเนินชีวิตที่ไม่สูญเปล่าคือการบันทึกความดีในแต่ละวัน ซึ่งก็จะทำให้เราเป็นคนดีและมีคุณธรรม                 การทำบันทึกสมุดความดีนั้นทำให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คือทำให้เราเห็นว่าคนทุกๆคนก็สามารถทำความดีได้ ตัวเราก็ทำได้ การกระทำและการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราก็ทำดีได้โดยไม่รู้ตัวและนอกจากนั้นยังทำให้เราเห็น ความดีของคนรอบข้าง และยังทำให้มีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายที่แน่นอน จิตใจของเราก็จะดี เมื่อจิตใจดีก็จะประสบความสำเร็จ เพราะการคิดดี ทำดี ก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่น ถึงจะไม่มากแต่ก็ขอให้ได้ทำ ทำให้เห็นค่าถึงความสุขทางใจที่แท้จริงมากกว่าทางกาย