GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การใช้รถยนต์ราชการ

การใช่รถยนต์ราชการ

  การใช้รถยนต์ราชการ    

ขั้นตอนการดำเนินการ

- ผู้ขอใช้รถยนต์กรอกข้อความตามแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถที่กำหนดให้

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการใช้รถและทะเบียนควบคุม(ทางอินเตอร์เน็ต)

- เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้ากลุ่มตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

- เจ้าหน้าที่จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอหัวหน้ากลุ่มและผ่านกลุ่มงานผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

- แจ้งพนักงานขับรถทราบ มอบภารกิจปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การดูแลบำรุงรักษารถยนต์ราชการ

- การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  พนักงานขับรถบันทึกเสนอผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นตอนจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ

- รถยนต์แต่ละคันเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจเรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาด นำไปจอดเก็บที่บริเวณโรงจอดรถของทางราชการ         

- พนักงานขับรถทุกคนตรวจความเรียบร้อยรถยนต์ราชการเป็นประจำทุกวัน

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการ                

- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 165388
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)