การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย

การถ่ายทอดความรู้

การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย


วัตถุประสงค์                                

     1.  เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกร

     2.  แก้ไขปัญหา                                

     3.  กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกร                                

     4.  สร้างและพัฒนาเวทีเรียนรู้ให้กว้างขวางด้วยวิธีต่าง ๆ  

วิธีการดำเนินงาน                                

     1.  วิเคราะห์  ปัญหา  ความต้องการความรู้จากการสอบถามหรือจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง                                  

     2.  ตรวจสอบปัญหาความต้องการให้ถูกต้องตรงประเด็นจากเกษตรกรหรือผู้นำ                                

     3.  ร่วมกับผู้นำหรือเกษตรกร  เพื่อกำหนดสถานที่  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้ความรู้                   

     4.  ร่วมกับผู้นำหรือเกษตรกรกำหนดประเด็นความรู้  วิธีการถ่ายทอด  เช่น  การบรรยาย       การปฏิบัติจริง  ทัศนศึกษาดูงาน  และอื่น ๆ                                

    5.  ร่วมกับผู้นำหรือเกษตรกร  กำหนดวิทยากร                                

     6.  หลังการให้ความรู้ทุกครั้งต้องสรุปผลและสอบถามที่ประชุม  เพื่อนำไปสู่กิจกรรม      การรวมกลุ่ม  หากเป็นกลุ่มอาชีพอยู่แล้ว  การถ่ายทอดความรู้ต้องนำไปสู่เป้าหมาย       กิจกรรมแก้ไขปัญหาอื่น ๆ  ต่อไป   

     7.  หลังการให้ความรู้ต้องติดตามประสานงานนำไปสู่กิจกรรมแก้ไขปัญหาตามความ      ต้องการ  

ข้อแนะนำ

     1.        การให้ความรู้ควรกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประเด็นความรู้ให้เหมาะสมกับเกษตรกร  ตามช่วงฤดูกาล  และสถานการณ์

     2.       รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับความรู้  เช่น     การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การฝึกปฏิบัติโดยเกษตรกรผู้รู้เป็นวิทยากร   การลงมติร่วมกันนำไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ  เป็นต้น    

กรณีการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดูซงรายอ 

หมู่ที่ 3  ตำบลสะเอะ  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

โดย   สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง    

-----------------------------------


                    เทคนิคและวิธีการสร้างกระบวนการกลุ่มโดยการประชุมให้ความรู้  โดยสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง    

                   การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม  เริ่มต้นโดยการนัดหมายจาก  นายดือราซะ  ดือราเซะ  ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสะเอะ  แจ้งว่ามีกลุ่มสตรีหมู่ 3  ตำบลสะเอะ  ประสงค์จะตั้งกลุ่มแม่บ้าน  จึงนัดหมายให้มีการประชุมขึ้น    มัสยิดอัลมูบาร็อก  หมู่ 3  ตำบลสะเอะ  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา  

                             ประชุมครั้งแรก  เป็นการถ่ายทอดความรู้ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร  เป็นผู้ดำเนินการประชุม  สาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย  3  ประเด็นหลัก  คือ  การตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร  กิจกรรมที่จะดำเนินการ  ทุนดำเนินงาน  ตามขั้นตอนดังนี้

          1.  ผู้ดำเนินการประชุมนำประเด็นเรื่องกิจกรรมที่กลุ่มจะดำเนินการมาหารือกับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนว่าต้องการรวมกลุ่มเพื่ออะไร  และต้องการทำกิจกรรมอะไรบ้าง  เมื่อมีความต้องการหลายด้าน  ได้ให้ผู้ร่วมประชุมยกมือสนับสนุนกิจกรรมที่แต่ละคนสนใจมากที่สุด  เพื่อเรียงลำดับความต้องการของสมาชิกจากมากไปหาน้อย  และให้ที่ประชุมลงมติเลือกกิจกรรมที่จะเริ่มต้นดำเนินการก่อนเพียงกิจกรรมเดียว  นั่นคือ  กิจกรรมทำขนมโดนัท

          2.  เมื่อได้มติที่ชัดเจนแล้ว  ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม  ว่าควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  ซึ่งองค์ประกอบสำคัญคือคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งอย่างน้อยควรมี  5  ตำแหน่งเพื่อความสะดวก  คล่องตัวในการทำงาน  และให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอบุคคลจะเป็นประธาน  รองประธาน  เลขา  เหรัญญิก  และการตลาด  โดยแนะนำให้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งและมีความพร้อมในการทำงานจนสามารถเลือกได้ทั้ง  5  คน      

          จากนั้น  ตั้งชื่อกลุ่ม  แม่บ้านเกษตรกรบ้านดูซงรายอ  และร่วมกันวางระเบียบข้อบังคับกลุ่มอย่างง่าย ๆ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเป็นเบื้องต้น  โดยการดำเนินงานนั้น  สิ่งสำคัญที่สุดที่คณะกรรมการต้องยึดถือ  คือ  การดำเนินการใด ๆ  ในนามกลุ่มจะต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมเสมอ

          3.  ผู้ดำเนินการประชุม  ได้แจ้งแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า  สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง   ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการตั้งกลุ่ม  แนวทางที่จะสามารถทำให้งานกลุ่มเดินหน้าต่อไปได้  คือ  สมาชิกต้องเสียสละเงินเพื่อเป็นทุนดำเนินงานของกลุ่มเอง  ซึ่งหากสามารถทำได้ย่อมแสดงถึงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันซึ่งหากเลือกแนวทางนี้และสมาชิกมีความอดทน  ขยันร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่อง  ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ  เพิ่มขึ้นในอนาคต  

          จาการสอบถามสมาชิกส่วนใหญ่เต็มใจที่จะให้มีการเก็บเงินเป็นทุนเริ่มต้น  จึงขอมติที่ประชุมว่าควรจะเก็บเงินจำนวนเท่าใด  สรุปที่ประชุมมีมติให้เก็บคนละ  50  บาท  

วิธีการส่งเสริมกิจกรรมการแปรรูป

                         สืบเนื่องจากการลงมติของกลุ่มว่าจะทำขนมโดนัท  และความสำเร็จในการรวบรวมทุน ดำเนินงานของกลุ่ม  สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง  โดยผู้รับผิดชอบงานสถาบัน  ได้จัดอบรมสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดูซงรายอทำขนมโดนัท  และถั่วเคลือบ  วางจำหน่ายที่ร้านกาแฟของชุมชน  ขนมโดนัทรสชาติดีแต่แป้งแข็งไป  จึงเชิญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ผู้รับผู้ชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา  มาอบรมเพิ่มเติมพร้อมแนะนำเทคนิค  วิธีการทำขนมโดนัทที่ถูกต้อง  จนสามารถทำออกจำหน่ายได้อย่างแพร่หลาย

                          นอกจากนี้  ยังมีการเชิญวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา  วิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในตำบล  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปขนมแก่แม่บ้านอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการส่งตัวแทนกลุ่มเดินทางไปอบรมความรู้เรื่องการทำขนมเพิ่มเติม    ศูนย์อาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จนแม่บ้านมีความรู้สามารถผลิตขนมได้หลากหลายชนิดในปัจจุบัน  

วิธีการส่งเสริมการออมทรัพย์

                                    1.  ดำเนินการเดือนละครั้ง  เริ่มต้นจากการประชุมประจำเดือนของกลุ่มแม่บ้านฯ  ทีมตำบล ได้แนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเรื่องการออมทรัพย์  เป็นแนวทางที่จะเสริมสร้างการทำงานกลุ่ม ให้มีความมั่นคง  เข้มแข็ง  และสามารถจำนำเงินที่ได้ไปฝาก  หรือนำไปขยายผลในรูปแบบของการกู้ยืมหรือกิจกรรมอื่น ๆ    ได้ตามที่สมาชิกเห็นสมควร  ในครั้งแรกสมาชิกมีท่าทีเล็กน้อย

                        2.  การประชุมประจำเดือนต่อมา  ทีมตำบลได้ถามความเห็นสมาชิก  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ว่าได้มีการหารือกันเรื่องการออมทรัพย์หรือไม่  ประธานบอกว่าจากการพูดคุยระหว่างการทำขนมสมาชิกเห็นด้วย  แต่ยังได้ได้สรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร  จึงได้มีการขอมติที่ประชุมว่าจะออมจำนวนเท่าใด  สมาชิกเสนอ  100  บาท  และ  50  บาท  ที่จะชุมมีมติให้ออมเดือนละ  50  บาท  โดยเริ่มเก็บวันประชุมประจำเดือนในเดือนถัดไป

                      3.  การประชุมประจำเดือนต่อมา  กลุ่มแม่บ้านฯ  ได้เริ่มเก็บเงินออมทรัพย์เป็นครั้งแรก   โดยมีการจดบันทึกลงในสมุดเบอร์ 2  จากนั้นที่ประชุมได้หารือประเด็นเรื่อง  การจัดทำระเบียบเงื่อนไขการออมที่ชัดเจนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง  นำตัวอย่างระเบียบเงื่อนไขการออมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์  หมู่ 3  ตำบลสะเอะ  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ  มาให้ที่ประชุมได้ใช้เป็นแนวทาง  ที่ประชุมเห็นด้วยกับเงื่อนไขส่วนใหญ่  และแก้ไขในบางส่วน  สุดท้ายที่ประชุมมีมติรับรองระเบียบเงื่อนไขการออมทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิก

                       4.  การประชุมประจำเดือนอีก  2  เดือนต่อมา  ประธานแจ้งว่าพบปัญหาในการรับฝากเงิน   สมาชิกแจ้งว่าส่งเงินออมแล้ว  แต่ฝ่ายเหรัญญิกระบุว่าสมาชิกดังกล่าวยังไม่มีการส่งเงินออม  ทีมตำบลจึงจัดทำสมุดคู่มือออมทรัพย์  แจกให้กับสมาชิกเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการส่งเสริมออม  โดยให้เหรัญญิกลงชื่อรับเงินทุกครั้งที่มีการรับฝากเงินออม  ปัญหาจึงหมดไป  

วิธีการส่งเสริมกิจกรรมลงหุ้น

                     มีการส่งเสริมการลงหุ้น  แต่มีการเก็บเงินลงหุ้นครั้งแรกเท่านั้นยังไม่มีการลงหุ้นจริงจัง  

วิธีการส่งเสริมกิจกรรมรวมซื้อ

                         สืบเนื่องจากการอบรมการทำน้ำยาล้างจาน  และน้ำยาซักผ้า  โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  ทำให้สมาชิกกลุ่มได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์  ทั้ง  2  ชนิดใช้เอง  และเมื่อสมาชิกมีความต้องการที่จะซื้อวัตถุดิบมาทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าใช้อีก  ทีมตำบลแนะนำให้สมาชิกรวบรวมเงินซื้อชุดน้ำยาล้างจานมาผลิตรวมกันและแบ่งให้สมาชิกกับไปใช้ที่บ้าน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

164838

เขียน

12 Feb 2008 @ 14:19
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 20:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก