เนื่องจากในสภาพปัจุจบันนั้นในการทำการเกษตรของไทย ส่วนมากในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ นั้นจะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก จึงส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และทำให้ดินเสื่อมสภาพดังนั้นการมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองจากวัดสุท้องถิ่นที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นจึงน่าจะมีประโยชน์ ซึ่งขั้นตอนการผลิตนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากดังรายละเอียดต่อไปนี้ วัสดุอุปกรณ์ 1.มูลสัตว์(วัว) 1 กระสอบปุ๋ย 2.แกลบ 1 กระสอบปุ๋ย 3. หัวเชื้อ EM 0.2 ลิตร 4. กากน้ำตาล 0.2 ลิตร 5. น้ำ 10 ลิตร 6. รำอ่อน 1 กิโลกรัม ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. นำมูลสัตว์ และแกลบมาผสมให้เข้ากันดี 2. นำรำอ่อนมาผสมกับมูลสัตว์และแกลบที่เข้ากันดีแล้ว 3. นำน้ำ 10 ลิตรที่ผสม EM+กากน้ำตาลแล้ว มารดบนกองปุ๋ย ผสมให้เข้ากัน 4. นำผ้าตาข่ายคลุ่มกองปุ๋ย ทิ้งไว้ 7 วัน 5. ทำการพลิกกองปุ๋ยทุกตอนเป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบเวลา 7 วันเราจะได้ปุ่ยชีวภาพที่ใช้ได้ทันทีโดยลักษณะของปุ๋ยนั้นละเอียด ไม่มีกลิ่ม