วันนี้เป็นวันที่สามของการทำงานของจ๋า และได้มีโอกาสเข้าประชุมร่วมกับแพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลป์ชัย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Bureau of Non Communicable Disease: NCD) และทีมงาน อีก 3 ท่าน ซึ่งคุณหมอมีความตั้งใจที่จะดำเนินการจัดความรู้ในหน่วยงานของตนเอง โดยความต้องการจะใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ 3 ประเด็นหลักๆ คือ นโยบาย ระบบ และกิจกรรมนำร่อง และต้องการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ โดยมองที่ปัญหา เหตุของการเกิดปัญหา และเกิดการจัดการความรู้โดยให้มีความชัดเจนของเนื้องาน ซึ่งคุณหมอได้ฉายภาพมุมมองและความต้องการที่ชัดเจนให้กับคุณหมอวิจารณ์ฟัง 

         และจากการพูดคุยกันในที่ประชุมทำให้ดิฉันรู้สึกว่าเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนทำงานด้วยกัน มีปัญหามากมายนับตั้งแต่ ขาดการรวมกลุ่มที่ดี ขาดความสามัคคีการร่วมมือร่วมมือร่วมใจในการช่วยงานส่วนรวม อันเนื่องมาจากงานล้นมือ ขาดงบประมาณในการดำเนินการ รวมไปถึง การที่เจ้าหน้าที่ใน NCD ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ ซึ่งน่าจะมีมุมมองที่แตกต่างแต่ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากๆ ถ้าต่างคนไม่หยิบวิทยายุทธที่ตนเองร่ำเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และงานจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรเข้าใจในนโยบายนั้นอย่างถูกต้องและดำเนินงานตามนโยบายนั้นๆ ดังนั้นควรให้มีการจัดเวทีแสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันของ NCD โดยให้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่ต้องการให้องค์กรรับทราบปัญหาของตนเพื่อจะได้นำไปแก้ไขและนำพาองค์กรนั้นไปสู้เป้าหมายที่ผู้บริหารได้วางไว้นั่นคือการเป็น National Agency ของการควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกคนควรลด Ego และเปิดใจยอมรับฟังคำตอบในทุกๆด้าน และต้องฟังเสียงด้วยหัวใจ และหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเปิดเวทีสาธารณะหน่วยงานหลักอื่น คือ สคร. (สำนักควบคุมโรค) และ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) โดยการทำผ่านพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัดในประเทศไทย เป็นต้น

       แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีผู้บริหารระดับสูงคือคุณหมอฉายศรีให้ความสำคัญในการริเริ่มให้มีการจัดการความรู้ขึ้นใน NCD และเมื่อมีการจัดการความรู้ขององค์กรนี้แล้ว อาจส่งผลที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในเครือข่ายและต่อยอดไปจนถึงเครือข่ายอื่นๆเป็นลำดับต่อไปในลักษณะลูกโช่

        จากที่เล่ามาทั้งหมดก็อยากให้ผู้อ่านทุกท่านได้เปิดใจในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในเรื่องนั้นๆ ในเชิงบวกจะทำให้ท่านรู้สึกถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่ตัวท่านเองอาจคิดไม่ถึงหรือไม่รู้มาก่อน และนำมาปรับใช้ในงานและชีวิตของตนเองก็เป็นได้