มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีมติอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเดินทางของผู้บริหาร เพื่อไปศึกษาดูงาน เจรจาความสัมพันธ์หรือลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ  และกลุ่มที่ 2 การเดินทางของคณาจารย์  เพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ฝึกอบรม/เป็นวิทยากร/โครงการแลกเปลี่ยน  และเพื่อไปทัศนศึกษา/ดูงานของคณาจารย์ที่ดูแลหลักสูตร  ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549   ฉะนั้น คณะใดที่มีโครงการให้บุคลากรสายปฏิบัติการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  ศึกษามติฉบับนี้ให้ดีนะคะ