การประชุมนักวิจัยโครงการฯ พัทลุง 18 มค 51


การหารือทีมวิจัย
วาระ: การจัดกลุ่มสวัสดิการที่มีในจังหวัดพัทลุงและวางแผนดำเนินงานโครงการวิจัยฯ
วันที่ 18 มกราคม 2551 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.       คุณภีม ภคเมธาวี ผู้ประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรฯ ม.วลัยลักษณ์
2.       นางสาวรัชนี สุขศรีวรรณ ผู้ช่วยประสานงานโครงการ  
3.       นายเทพรัตน์ จันทพันธุ์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯจ.พัทลุง  
4.       นางสาวโสรยา คงแก้ว ผู้ช่วยประสานงานโครงการ  
5.       นายประยูร ชูทอง เครือข่ายชุมพลสัมพันธ์  
6.       นางจิระภา หนูชัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
7.       นางอุบล ทองสลับล้วน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
8.       นางเครือวัลย์ แก้วนก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
9.       นายสอ เสมือนใจ ศพจ.ปชช  
10.    นายเพียร หนูลาย นักพัฒนา อ.ทะเลน้อย  
11.    นางสาวธิดา คงอาสา นักพัฒนา อ.บางแก้ว  
12.    เบญจวรรณ เพ็งหนู สมาคมรักษ์ทะเลไทย  
13.    นายคล่องพล มูลเมฆ ศพจ.ปชช  
 การหารือของที่ประชุม
เทพรัตน์ จากการประชุมครั้งก่อนให้สำรวจข้อมูลการจัดสวัสดิการในจังหวัดพัทลุง จากการสำรวจข้อมูลเห็นฐานงาน  ลักษณะของงาน  ฐานที่เห็นภาพชัดคือกลุ่มออมทรัพย์ เห็นภาพบริบทชาวสวน เช่นที่ตำบลลำสินธุ์  ตำบลชุมพล  บริบทลุ่มน้ำตั้งแต่ อ.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน มองสวัสดิการจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ                 
พยายามจัดกลุ่มพื้นที่ให้เห็นที่มา ฐานคิด บริบท พบว่ามี 5 ฐาน คือ ฐานองค์กรการเงิน  ฐานวิสาหกิจชุมชน(ออมทรัพย์) ฐานศาสนา ฐานชุมชนเมือง ฐานทรัพยากร ส่วนใหญ่ในจังหวัดพัทลุงเป็นฐานกลุ่มออมทรัพย์  สำหรับรายละเอียดนั้นฐานทรัพยากร เป็นเรื่องการจัดการพันธุ์ปลา เขตอนุรักษ์  ฐานวิสาหกิจชุมชน มองในการเอาทรัพยากรมาเพิ่มมูลค่า             
  
นายประยูร - เรื่องฐานองค์กรการเงินในระดับพื้นที่  การรวมเป็นเครือข่ายจะมีแกนนำมาแลกเปลี่ยน ร่วมคิด และหาแนวทางรวมกันเป็นเครือข่าย ที่ผ่านมาพบว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลุ่มที่นำมารวมยากที่สุดเพราะมีการจัดการในรูปแบบเฉพาะ ที่ชุมพลองค์กรที่สามารถรวมกันได้มากที่สุดคือกลุ่มออมทรัพย์นายสอ - ฐานศาสนา มีศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยจัดการ ให้สวัสดิการทางด้านจิตใจ อบรมคุณธรรม ที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านพอใจ  และจากการสังเกตเด็กมีคุณธรรมมากขึ้น
คุณภีมลองทบทวนความหมายของสวัสดิการ คือการนำมาสู่ความผาสุก สามัคคี มั่นคง มีหน่วยที่จัดสวัสดิการคือ รัฐ ท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์  ชุมชน ระยะหลังมีความพยายามให้ ท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์  เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น อันที่จริงยังมีหน่วยที่มีส่วนจัดสวัสดิการคือ ภาคธุรกิจ ได้แก่ ประกันชีวิต 
นายสอ - ควรเพิ่มภาคศาสนา เพราะเป็นผู้มีส่วนจัดสวัสดิการโดยตรง  เน้นให้สวัสดิการด้านจิตวิญญาณ  เช่น ช่วยให้เลิกอบายมุข
คุณภีม - ในความหมายของเราคงมีสองอันคือหนึ่งระบบการจัดสวัสดิการที่องค์กรสา  ท้องถิ่นเข้ามาทำให้เกิดความทั่วถึงขึ้น แทนที่รอรัฐอย่างเดียว ตอนนี้เรามีกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้กองทุนต่าง ๆ มาขอรับการสนับสนุน
นายประยูร - การพัฒนาของรัฐที่ต้องเพิ่มงบประมาณทุกปี ไม่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ต้องสามารถลดความช่วยเหลือจนไม่ต้องพึ่งในที่สุด จึงจะทำให้เข้มแข็งได้
คุณภีม - วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีทั้งโดยตรงและแฝง ไม่เพียงนักวิจัยมองภาพสวัสดิการชัด  แต่ต้องสามารถกระจาย ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนให้สามารถเคลื่อนได้ต่อไป เมื่อสิ้นสุดโครงการ  
เทพรัตน์ - คำถามที่เจอมากคือคนพัทลุงจะได้อะไร  วันนี้อยากเห็นคน เห็นภาพรวม จากการลงพื้นที่เจอความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ แต่ทำอย่างไรให้การทำงานนี้เป็นเอกภาพ
คุณภีม - งั้นควรเริ่มจากคนก่อนให้ชัดเจนว่าสามารถไปเคลื่อนในพื้นที่ตนเองได้แค่ไหน หรือไม่ ในการเคลื่อนควรเคลื่อนกระบวนไปเรื่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องรอนักวิจัยจนครบ มาดูคนก่อน ทีมวิจัยขับเคลื่อน
การเสนอชื่อทีมวิจัยขับเคลื่อน  จากภาคส่วนต่าง ๆ มีดังนี้
ภาคท้องถิ่น
1.       รองนายก อบจ.  2.       นายคุณาสิน หอยนกคง นายกอบต.เขาเจียก  3.       นายประวิง  นายกอบต.ป่าพะยอมภาคชุมชน  4.       นายประยูร  ผู้ใหญ่บ้าน  5.       นายคล่องพล  6.       น้าเพียร  7.     ผู้ใหญ่วิรุณ  8.       นายอุทัย  เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ต.ลำสินธุ์  9.       นายไพโรจน์ 10.    นางสาวธิดา  11.    สุภาพร  12.    นายวิเชียร13.    นายแก้ว สังข์ชู
ภาคศาสนา
1.       พระ(หลวง)ชอบ วัดลาดแซะ  2.       พระ(หลวง)เผี้ยง วัดตะโหมด  3.       พระ(หลวง)ถวิล วัดแหลมจองถนน  4.       ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุง  5.       นายสอ
ภาคองค์กรสาธารณประโยชน์
1.       เบญจวรรณ มูลนิธิอนุรักษ์ทะเลไทย  2.       ดำ   เหล่ากาชาด  3.       อ.คิด  ประธานผู้สูงอายุ 4 .       จิระภา  รายการวิทยุบินหลาดง  5.   ประสงค์  6.  วรรณา สุวรรณชาตรี กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ภาครัฐ 
 1.       คุณสารภี  พช.  2.       อ.สมคิด ทองสงค์  โรงเรียน  3.       อ.บรรจง ทองสร้าง  ราชภัฎสงขลา   4.       นายสุนทร คงทองสังข์  สธ.  5.       อ.เบญจวรรณ ม.ทักษิณ
ภาคธุรกิจ
1.       กิตติยศ  ไพศาลศิลป์  ประธานหอการค้า   2.       เล็ก อังศุวารี ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง     


<div class="Section2">ที่ประชุมช่วยกันเสนอแผนการดำเนินงานโดยปรับปรุงจากแผนที่คุณภีมร่างมา  ช่วยกันเสนอความคิดเห็นจนได้แผนการดำเนินงาน  แต่ยังคงต้องปรับปรุงด้านงบประมาณจึงจะได้แผนที่สมบูรณ์</div><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p> <div class="Section2">

การค้นหาทีมนักวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 12 คน 

คัดเลือกจากทีมวิจัยขับเคลื่อนที่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง </div> <div class="Section2">  1.       ธิดา (ชุมชนอ.บางแก้ว)  2.       นายสอ (ตัวแทนภาคศาสนา)  3.       อุบล (ตัวแทน พมจ.)  4.       จิระภา  (รายการวิทยุบินหลาดง)  5.       เบญจวรรณ  (สมาคมรักษ์ทะเลไทย)  6.       น้าเพียร (ชุมชนอ.ทะเลน้อย)  7.       วิเชียร (ศจพ.ปชช.)  8.       นายคล่องพล (ศจพ.ปชช.)  9.       ไพโรจน์ (ศจพ.ปชช.)  10.    ดำ (เหล่ากาชาด)  11.    สารภี (พช.)  12.    สุภาพร (ชุมชน)  </div> <div class="Section2"></div> <div class="Section2"> นัดประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ </div> <div class="Section2"> 1)      ประชุมเตรียมงานโดยทีมวิจัยเก็บข้อมูล 12  คน วันที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น. </div> <div class="Section2"> 2)      ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 40 คน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 น. </div> <div class="Section2"> 3)      ประชุมทีมวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 น. </div></span></span>

หมายเลขบันทึก: 160660เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2008 10:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:43 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี