อนุทินส่วนตัว ๒๑ ม.ค. ๕๑


อนุทินส่วนตัว ๒๑ ม.ค. ๕๑ 

ออกกำลัง

วิ่ง ๒๐ นาที เหมือน ๒ วันก่อน 

หมั้น ตั้ม-กช

ที่โอเรียนเต็ล    พิธีใหญ่โต   อ. หมอประเวศ จันทพงษ์ ทำหน้าที่ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย และคุณวันชัย อัญชลี จิราธิวัธน์ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง    คนประมาณ 70 คน   ประเพณีจีนผสมไทย    ดูฤกษ์แบบจีน ซึ่งเราไม่ยุ่งเกี่ยว    ยกขันหมากแบบไทย   สถานที่สวยงามมาก และตกแต่งสวย    ดนตรี ไวโอลินและเปียโนไพเราะ    คุณนารีร้องเพลงเพราะมาก

    ฝ่ายหญิงมีขนมชำร่วยแก่แขกอย่างดี     

ฝึกเจริญสติ

รายการพลังขีวิต  วิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๐.๕  อ กำพล ทองบุญนุ่ม สอนวิธีฝึกสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ  วิธีเคลื่อนไหว   ไม่ห้ามอารมณ์   แต่ให้รู้ตัวว่ามีอารมณ์ และละวาง  

ภาษาไทยในกฎมายตราสามดวง

โดย วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ)  กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์  และลลิดา  เกิดเรือง (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)ISBN 978-974-09-5448-4

     ผลงานของเมธีวิจัยอาวุโส สกว.   เรียนรู้วิวัฒนาการของภาษา   ภาษากับวัฒนธรรม   ความยืดหยุ่นของภาษา แทนที่จะเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว ถูก-ผิด อย่างที่เราได้รับสั่งสอนมา    แม่ยั่วเมือง = แม่หยัวเมือง = แม่อยู่หัวเมือง

แทนกันได

      ต - จ

      ก - ต  กระกูล - ตระกูล

      ย - ร - ล  ร่างกุ้ง - ย่างกุ้ง

      พ - ท  แพละโลม - แทะโลม

      ห - อ  เหนดู - เอ็นดู

      ฉ - ส  ฉลาย - สลาย

      ถ - ฉ  เถลว - เฉลว

      น - ล  ทำเน - ทำเล

    อาจม = อุจจาระของคน  รากศัพท์สันสกฤต อาจามติ (อา - จม) แปลว่าดื่มน้ำ วักน้ำดื่ม

      ภาษาไม่ควรยึดมั่นถือมั่น  

มูลนิธิสยามกัมมาจล

                แนวคิด จะสนับสนุนโครงการใดในพื้นที่/ชุมชน ต้องมีเงื่อนไข หรือชักชวนให้ อปท. ร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนด้วยเสมอ

                หัวใจคือความเป็นเจ้าของ   ต้องไม่ใช่มูลนิธิฯ เป็นเจ้าของ

 พันธมิตร : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  มูลนิธิเด็ก    

โรงเรียนต้นแบบ ศพพ.

 1. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 2. โยธินบูรณะ
 3. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
 4. เทศบาลจามเทวี ลำพูน
 5. สุรศักดิ์มนตรี
 6. บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง ขอนแก่น
 7. กาญจนาภิเษก เพชรบูรณ์
 8. ราชวินิตมัธยม
 9. กัลยาณวัตร ขอนแก่น
 10. ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
 11. บ้านแม่ระกา พิษณุโลก
 12. หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชลบุรี
 โครงการปี 2551
 • ศพพ.
 • ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
 • ต่อยอดเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชน
 • ต่อยอด คข. เยาวชนกล้าใหม่ใฝ่รู้
 • คข. เยาวชนจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน
 • มหกรรมเยาวชนจิตอาสา
 • คข. ภาคีพูนพลัง
 • ศูนย์ข้อมูล/สื่อสารสังคม

 ประชุมคณะกรรมการ SCB

โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program - Being different )

             Towards customer understanding / CRM 

               ความล้มเหลวของ CRM มักเกิดจากฝ่ายขายไม่ร่วมมือ   จากลูกค้าไม่รู้สึกว่าได้ ปย. จากการเป็น loyal customers ไม่มี feedback loop กับลูกค้า    ไม่ได้ focus กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำ CRM     ไม่มี IT System ที่เหมาะสม   ไปสู่ campaign management

            โครงการนี้ใหม่เอี่ยมสำหรับ ปทท.   และซับซ้อนมาก      ยังไม่มีประเทศใดทำสำเร็จ 

                 Man lead machine change.                Machine serve man.

         ต้องการการขับเคลื่อนคน

             วิสัยทัศน์ของ Change Program  :  To be the Bank of Choice for our Customers, Shareholders, Employees and Community . 

              ได้เรียนรู้ความพอดีของ customers satisfaction   ความพอดีของความสำเร็จ

          SCB ต้องมีสติต่อความสำเร็จสูงที่มีอยู่ในปัจจุบัน    

งบการเงินสิ้นงวดประจำปีก่อนตรวจสอบ

    กำไรเพิ่ม 31% จาก 13.2 พันล้านนปี 2549 เป็น 17.4 พันล้านในปี 2550 (ธ. กรุงเทพ 7.6%)

     มีการเปรียบเทียบกับธนาคารคู่แข่ง ในด้าน net profit, stock valuation, total assets, loans, deposits, net interest margin, yield on loan, cost of deposits  

ปรับโครงสร้างองค์กร

     *

 ขึ้นเงินเดือนประจำปี 2551

     8% (6.5 + 1.5)  

คณะกรรมการตรวจสอบ

      ดูแลเรื่องรายงานการเงิน   การจัดการความเสี่ยง   ระบบบัญชี โดยเฉพาะคสามแตกต่างของระบบบัญชีของบริษัทลูก    การพัฒนาระบบบัญชีตามมาตรฐานใหม่  และตามประกาศของ ธปท.

            ชี้ให้เห็นว่า SCB ทำธุรกิจกับอุตสาหกรรมบ้านและที่ดินถึง 76% ของวงเงินทั้งหมด    นี่คือมุมมองเชิง risk awareness

           ERM = Enterprise - wide Risk Management

       นี่คือประเด็นที่ต้องยกระดับการทำงานของ BOD ในระดับโครสร้าง     อาจต้องมี Risk-advisory Director

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

    กก. 5 คนหมดวาระ   ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ 1 คน   ประเมิน board performance  

คณะกรรมการเพื่อสังคม

   เข้มข้นขึ้น

 • ครงการสึนามิ ใช้เงินไป 40 ล้าน   เหลือ 40   แนะให้ใช้สร้างความยั่งยืนใน ชช. ให้ประเมินผลและเขียนรายงานอย่างดี
 • คก. เยาวชน ดำเนินไปด้วยดี   จะมีศูนย์ข้อมูล

  นโยบายบัตรเครดิตปี 51  

        คุณยนตร์    

       *  

นโยบายสินเชื่อบุคคลปี 51 (personal loan & speedy cash)

     คุณยนตร์

     *    

ทวนสินเชื่อของลูกค้า (customer review) 

    เรื่องที่ต้องนำเสนอที่ประชุมกรรมการธนาคาร  คือเรื่องของกิจการที่มีผล ปย. เกี่ยวข้องกับ SCB ตามประกาศของ BOT  

สหภาพแรงงาน 

     การต่อรองกับสหภาพแรงงานพนักงานระดับล่าง  ที่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนแบบได้เท่าเทียมกันทุกคน   ในขณะที่ SCB ใช้หลักตอบแทนตาม performance ของพนักงานแต่ละคน มา ๕ ปีแล้ว    และไม่อยากถอยหลังไปใช้ระบบเก่าอีก   

การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ธปท. 

    มีการเจรจา และยืดหยุ่น      SCG มีวามชำนาญด้าน HRM สูงมาก 

สภามหาวิทยาลัย

    คุยกับ ดร. วิชิต

 • เงื่อนไข งปม. จากรัฐ เพื่อกระตุ้นการช่วยตนเอง
 • คข. สถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ได้ครบถ้วน
 • หน้าที่ของ สนง. สภาฯ
 • นโยบายด้านหลักสูตร
  ดูหนัง Tai Pan ต่อ

        ยังไม่จบ    ได้เห็นวิถีชีวิตของคนยุโรปในมาเก๊า ฮ่องกง สมัยเกือบ ๒๐๐ ปีก่อน    เห็นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ 

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ม.ค. ๕๑     
หมายเลขบันทึก: 160623เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2008 05:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี