โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 

.   ชื่อโครงการ    ห้องสมุดเคลื่อนที่

.   หลักการและเหตุผล        ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง           มีภารกิจในการให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพานทอง โดยมีสื่อบริการที่หลากหลาย  เช่น  หนังสือ   วิดีโอ  เทป  อินเตอร์เน็ต    พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนในพื้นที่   ขณะเดียวกันการบริการประชาชน     นอกสถานที่ก็ได้จัดร่วมกับอำเภอพานทอง  โดยการนำสื่อไปบริการและจัดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่มารับบริการกับหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่   ในทุก   เดือน   ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย และการให้บริการสารสนเทศไปสู่ประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง  อีกทั้งยังเป็นการให้บริการในเชิงรุก  จึงจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ขึ้น   โครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มาตรฐานด้านปัจจัย   ข้อ   ตังบ่งชี้ที่  ๘.๑   หลักสูตร  กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรืองชุมชน   ๘.๒  สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และตัวบ่งชี้ที่  ๘.๓  มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน / ผู้รับบริการ

.    วัตถุประสงค์

.   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้จากวิชาชีพระยะสั้นการศึกษา ตามอัธยาศัย และให้บริการสื่อที่นำไปบริการ

.  เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับสารสนเทศอย่างแพร่หลาย

๓.   เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทองเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย          

 ๔.   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้า แสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์                

๕.   เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการห้องสมุดแก่ชุมชนของห้องสมุดประชาชน  อำเภอพานทองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง          

๖.   เพื่อกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น

.    เป้าหมาย

ด้านปริมาณ                                                                                                                                   จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๓๐  คน  ต่อครั้งที่ดำเนินงาน

  ด้านคุณภาพ             

๑.  ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐ                

๒.  ประชาชนได้รับความรู้  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

.   งบประมาณ               

๖.   วิธีดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
-  จัดนิทรรศการ       ถาวรของ      ห้องสมุด-   จัดสอนวิชาชีพ     ระยะสั้น-   ระบายสีตุ๊กตาปูน      ปลาสเตอร์-   ระบายสีภาพวาด  -  เพื่อกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้จากวิชาชีพระยะสั้นการศึกษาตามอัธยาศัยและให้บริการสื่อที่นำไปบริการ-  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการห้องสมุดแก่ชุมชนของห้องสมุดประชาชน                    อำเภอพานทองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง  ที่เข้าร่วมกิจกรรม เขตอำเภอพานทอง  ที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑ -

.    ผู้รับผิดชอบโครงการ          บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง                  -      นางสาวมลฤดี              งามวงษ์วาน                         บรรณารักษ์

.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          อำเภอพานทอง -          องค์การบริหารส่วนตำบล  (ที่ไปจัดกิจกรรม)

-          สวนสาธารณะ

-          วัดในเขตอำเภอพานทอง

๙.    โครงการที่เกี่ยวข้อง                

-       โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต                

-       โครงการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด                

-       โครงการการจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่าง ๆ

๑๐.    ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑   ตัวชี้วัดผลผลิต   (Outputs)

-      จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม        จำนวน    ๓๐  คนต่อครั้งที่ดำเนินการ

๑๐.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ์   (Outcomes) -      จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และฝึกอาชีพที่ห้องสมุดออก  ให้บริการ  

๑๑ .   การติดตามและประเมินผล -    ติดตามและประเมินผลจากจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมและแบบสอบถาม

๑๒ .  ผลที่คาดว่าจะได้รับ             

-     ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และได้รับความรู้จากวิชาชีพระยะสั้น

-     เป็นการกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา จากแหล่งที่เจริญกว่าไปสู่แหล่งที่ด้อยโอกาส ได้อย่างมี        ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้

-     เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่ เยาวชนของชาติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน -     ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดแก่ชุมชนของอำเภอพานทองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง       

 ลงชื่อ…………………….………..ผู้จัดทำโครงการ    

                                  ( นางสาวมลฤดี  งามวงษ์วาน  ) 

                    ลงชื่อ……………………….…..ผู้เห็นชอบโครงการ                   

                        ( นางสาวจรัสศรี  หัวใจ )                                                      

                                                         ครู    

                        ลงชื่อ ……………....…………………..ผู้อนุมัติโครงการ                                

                                        ( นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง )

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทอง