นวัตกรรมอุดมศึกษา : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

นวัตกรรมอุดมศึกษา : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

         วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ   จะมีสถานที่อยู่บนพื้นที่ 1,400 ไร่ที่ ต.พนางตุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   ผู้ผลักดันแนวคิดคือปราชญ์แห่งภาคใต้   ศ. สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์   โดยมีปรัชญาว่า

         "สร้างกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชุมชน   บูรณาการด้วยองค์ความรู้หลากหลาย   เพื่อให้ทุกอนุภาคของวิทยาลัยเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอันสำคัญ"

มีพันธกิจเป็นจุดประสานเชื่อมโยงเป็นพื้นที่ปฏิบัติการและกระบวนการส่งต่อในมิติต่อไปนี้
1. บูรณาการระหว่างนโยบายรัฐกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการระหว่างการผลิต "บัณฑิต" กับการสร้าง "ความเป็นบัณฑิตย์"
3. บูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญากระแสหลัก
4. บูรณาการระหว่างมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมสมัย
5. บูรณาการระหว่างบุคลากรและทรัพยากรภายในกับภายนอกวิทยาลัย

         ติดต่อได้ที่ อ. สารูป  ฤทธิชู   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  074-693-976,  01-479-8202

         ผมมีความเห็น (ไม่ทราบว่าผิดหรือถูก) ว่าสถาบันนี้ควรทำงานทั้งในรูปแบบที่ยึดติดพื้นที่ (1,400 ไร่ที่ ต.พนางตุง) และที่ไม่ยึดติดพื้นที่คือเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน   และใช้หลักคิดว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีชาวบ้านบางกลุ่มหรือบางคนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ  วิทยาลัยฝึกทักษะในการเข้าไปค้นหา (mapping) และนำมาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และบันทึก "ขุมความรู้" ไว้   แนวทางนี้เน้นที่ความรู้ปฏิบัติ

         เรื่องที่จะดำเนินการก็เป็นไปตามแผนของวิทยาลัย   คือเริ่มด้วยภูมิปัญญาศิลปการ,   ภูมิปัญญาโภชนาการและเวชการ   และภูมิปัญญาด้านสุขภาวะ (การจำเริญสติปัญญาและอารมณ์)   โดยทางวิทยาลัยต้องตีความเป็นรูปธรรม   ใช้ในการดำเนินการทำ mapping (คร่าว ๆ) และจัดกระบวนการ ลปรร.

         ถ้าทางวิทยาลัยจะดำเนินการแนวนี้ในช่วงเริ่มต้นที่การพัฒนาพื้นที่ยังไม่เสร็จ   ทาง สคส. ยินดีให้ความร่วมมือด้านเทคนิคกระบวนการครับ

วิจารณ์  พานิช
 17 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)