ค่านิยม

ค่านิยม

 

ค่านิยมร่วมกันของสังคมนั้น ๆ โดย Hofstede (1980)

ได้แบ่งแยกค่านิยมไว้เป็น 4 ด้านได้แก่


1.   การยอมรับในอำนาจ (Power distance) บุคคลเมื่ออยู่เป็นกลุ่มก้อน จะต้องมีผู้นำกลุ่ม และเกิดการยอมรับในอำนาจของผู้นำนั้น มีการยอมรับถึงระดับอำนาจที่ไม่เท่ากันตามตำแหน่ง รวมไปถึงการยึดถือถืออำนาจตามกฎว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

  


2.   ค่านิยมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Individualism/Collectivism) เป็นค่านิยมของบุคคลในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ค่านิยมแบบปัจเจกนิยมชอบที่จะอยู่เฉพาะกับคนในครอบครัว คนใกล้ชิดเท่านั้น และไม่ให้ความสำคัญต่อบุคคลอื่น ส่วนค่านิยมกลุ่มนิยมชอบที่จะอยู่ในกลุ่มคนมากๆ มุ่งสร้างการยอมรับจากลุ่มและกลัวต่อการออกนอกกรอบของกลุ่ม

  


3.   ค่านิยมทางเพศ (Musculinity/Femininity) เป็นค่านิยมของบุคคลในการยอมรับความเป็นบุคคลใน 2 รูปแบบก็คือ 1ความเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง และ 2 ลักษณะการแสดงออกแบบกล้าหาญ มุ่งที่ความสำเร็จ หรือ ลักษณะประนีประนอม ดูแลผู้อื่น และความกลมกลืน

  


4.   ค่านิยมหลีกเลี่ยงภาวะไม่มั่นคง (Uncertainty Avoidance) เป็นค่านิยมที่จะหลีกหนีภาวะที่มีความขัดแย้ง มีความคลุมเครือของสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (1)

poo
IP: xxx.19.144.186
เขียนเมื่อ 
รูปภาพสวยดีนะน่ารักดี