ส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวีณา กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์

สาธารณสุขสนับสนุน ช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียนคนยากจน ซึ่งคนยากจนแบ่งออกเป็น ๘ ประเภท เราเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการทำประกันสุขภาพ ทำให้คนมีหลักประกัน บางคนรายได้มีไม่ถึง หรือส่วนหนึ่งก็จะเป็นสังคมที่คนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พวกที่มีรายได้น้อย ผู้การ ผู้สูงอายุ ก็จะทำพวกบัตรทอง บัตร 500 บัตร 30 บาท เรื่องของความยากจนเราก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คือ ให้คนที่ยากจน คนด้อยโอกาส ได้มีโอกาสในการใช้บริการในเรื่องของหลักประกันสุขภาพ
ส่วนราชการจริง ๆ แล้วทำอะไรบ้าง ก็จะทำตามที่กระทรวงเขาสนับสนุนมา เช่น จ้างนักเรียนมาทำงานชั่วคราวก็จะมีบางโรงพยาบาลจ้างเด็กมาทำงานระหว่างปิดภาคก็จะเป็นการช่วยให้เด็กมีรายได้
แผนการดำเนินงาน/โครงการ ที่ลงไปทำไปทำในพื้นที่ไหนบ้าง
เราทำในเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากว่าเป็นนโยบาย สองเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สามคือเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการฉะนั้นพื้นที่ที่เราดำเนินการก็จะครอบคลุมทั้งจังหวัดไม่เฉพาะเจาะจงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งที่เราทำ ก็คือ การพัฒนาพื้นที่ที่ให้บริการประชาชน หน้าที่หลักของเรา ก็คือ พัฒนาคนและสังคม ซึ่งเราจะดูแลในเรื่องของ จปฐ. ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ – ปี ๒๕๕๒ เราจะยึดประเด็นยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน  ยึดแผน ๔ ปี เป็นหลัก
เรื่องของ  KM ส่วนหนึ่งเราจะทำร่วมกันกับเกษตร และอีกส่วนหนึ่งเราก็จะทำร่วมกับจังหวัดคือการทำ KM ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ คือจะอยู่ในโรงเรียนแก้จน เน้นคนที่จนก่อน หน้าที่ของสาธารณสุขก็คือมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในเรื่องของการทำอย่างไรให้อาหารปลอดภัย และอยู่ในกระบวนงานของเกษตร ทำให้ผักปลอดภัยจากสารพิษมีวิธีการทำอย่างไร เราจะช่วยในเรื่องนี้แต่เมื่อเรามาดุประเด็นยุทธศาสตร์แล้วเราเห็นว่าควรจะมีกิจกรรมใดมาหนุนเสริมเพิ่มเติมก็จะมีการทำข้อเสนอเปลี่ยนแผน จะเห็นชัดเจนในแผนของเกษตร ซึ่งจะมีหนังสือข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ของสาธารณสุข คือ การแพทย์เข้มแข็งประชาชนสุขภาพดี

ปัจจัยหลักและสิ่งสำคัญที่สุดของทุกเรื่องคือเรื่องสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)