1. งานบุกเบิก เป็นงานที่ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่มีใครศึกษามาก่อน ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก มีใจเปิดกว้างพร้อมจะเผชิญกับผลที่ไม่คาดคิด แน่นอนว่าแนวคิดอาจคลุมเคลือในตอนแรก และอาจจะต้องใช้ความรู้หลายๆ ศาสตร์ผสมกัน งานประเภทนี้ทำให้เกิดความรู้ในขั้นแนวหน้าและนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ แต่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและมีโอกาศประสบความสำเร็จน้อย
  2. งานปรับปรุงพัฒนา เป็นงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อจำกัดของงานวิจัยของผู้อื่น แล้วนำมาปรับปรุงโดยใช้วิธีที่ดีขึ้น หรือลดข้อจำกัดลง เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น อาจนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ งานประเภทนี้สามารถศึกษาได้ไม่รู้จบขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรร
  3. งานตรวจสอบ เป็นงานที่ศึกษาและตรวจสอบงานที่มีผู้อื่นได้ทำไว้ดีและสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ได้ผลเท่ากับผู้อื่น เป็นบันไดขั้นแรกของการเริ่มทำวิจัย แต่จะไม่ได้อะไรใหม่ ยกเว้นงานที่ทำไปแล้วมีข้อบกพร่อง