ทานในพุทธศาสนามี ๒ อย่างคือ ปาฎิปุคลิกทาน และสังฆทาน พุทธองค์ตรัสว่า สังฆทาน มีผลชั้นเลิศ เพราะฉะนั้น ชาวพุทธจำนวนมาก (ทั้งพระและฆราวาส) ในประเทศไทย จึงมุ่งที่จะถวายสังฆทาน นี้คือหลักการและปรากฎการณ์ทางสังคมพุทธ

   วันนี้เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย เราได้นิมนต์พระมาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ สิ่งที่เราต้องเตรียม นอกจากธนบัตรที่ใช้แลกเปลี่ยนปัจจัย ๔ แล้ว เรายังต้องเตรียมสังฆทานอีกด้วย ผู้รับคำบังคับบัญชา เห็นว่า สังฆทาน คือ สังฆทาน จึงไปซื้อเครื่องดื่มรังนกมาจำนวน ๙ ชุด เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นรังนก จึงคิดว่า นี้ไม่ใช่สังฆทาน จึงมอบหมายให้ผู้รับคำบังคับบัญชาอีกชุดหนึ่ง ไปซื้อสังฆทาน (ถังสีเหลือง ภายในบรรจุสิ่งของต่างๆ)

   แล้วอะไรคือ "สังฆทาน"

   ทานที่จะมีผลดีเลิศคือ ๑) ผู้ให้บริสุทธิ์ ๒) ผู้รับบริสุทธิ์ ๓) ของนั้นบริสุทธิ์

   แล้วอะไรคือ "ความบริสุทธิ์"

   ------------- ? ------------------