โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

.   ชื่อโครงการ    โครงการวันเด็กแห่งชาติ

.   หลักการและเหตุผล                                 

         ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง  มีหน้าที่ให้บริการประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ  และวัย  อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ามาใช้บริการและในโอกาสที่วันเด็กแห่งชาติได้เวียน            มาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง  จึงได้มีกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น  โดย                  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ  แม่  และลูก  ให้มีกิจกรรมร่วมกัน  ให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น  เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น  พร้อมทั้งเด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    โครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน  ข้อ         ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้           ๒.๓ มีความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม   มาตรฐานที่    เครือข่ายร่วมจัดหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

.    วัตถุประสงค์

.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ  แม่  ลูก  ให้มีกิจกรรมร่วมกัน .  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น .  เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

.    เป้าหมาย

๔.๑  ด้านปริมาณ      มีเด็กและเยาวชนสนใจมาร่วมทำกิจกรรม    จำนวน    ๑๐๐       ค           

๔.๒  ด้านคุณภาพ

๔.๒.๑ .    เพื่อฝึกการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

๔.๒.๒.   เพื่อปลูกจิตสำนึกในการตื่นตัวเข้าห้องสมุด

๔.๒.๓.   เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๔.๒.๔.   เพื่อให้การจัด  กศน.  ได้ตามมาตรฐาน  กศน.  และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านผู้ เรียน / ผู้รับบริการ  ข้อ    ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้บ่งชี้

๕.   งบประมาณ       จากเงินงบประมาณงานค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ   จำนวน           ๔,๕๕๐         บาท

.   วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
-  ระบายสีภาพวาด-  ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์-  สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี-  สอนอาชีพถุงเท้าการบูร -  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น-  เพื่อให้เด็กมีทักษะในการหัดระบายสีภาพวาด,ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์-  เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง   เทศบาลตำบลพานทอง ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๑ ๔,๕๕๐  บาท

.     ผู้รับผิดชอบโครงการ   บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง         

  -      นางสาวมลฤดี             งามวงษ์วาน

.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-           เทศบาลตำบลพานทอง

-           ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพานทอง

-           ประชาชนในเขตตำบลพานทอง

-           โรงเรียนในเขตอำเภอพานทอง

๙.    โครงการที่เกี่ยวข้อง

-      โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-      โครงการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด

-      โครงการห้องสมุดมีชีวิต

-      โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

๑๐.    ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑   ตัวชี้วัดผลผลิต   (Outputs)

-      จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็ก  จำนวน   ๑๐๐        คน

๑๐.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ์   (Outcomes)

-       เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นและสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้และมีนิสัย รักที่จะเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น

๑๑ .  การติดตามและประเมินผล      

     -       ติดตามและประเมินผลจากจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

๑๒ .  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-           สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

-           ห้องสมุดมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  

            ลงชื่อ ……......……...........…..ผู้เสนอโครงการ

  ( นางสาวมลฤดี     งามวงษ์วาน )        

                    ลงชื่อ ……….…...................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวจรัสศรี      หัวใจ)

                                                 ครู

     ลงชื่อ ……………..............………..ผู้อนุมัติโครงการ

( นางสาวพวงสุวรรณ์    พันธุ์มะม่วง)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 152830, เขียน: 11 Dec 2007 @ 15:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยม เสร็จกิจกรรมแล้วรายงานผลด้วยนะค่ะ

มาเยียมครับ