โครงการวันเด็กแห่งชาติ

.   ชื่อโครงการ   โครงการวันเด็กแห่งชาติ

.   หลักการและเหตุผล                               

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง  มีหน้าที่ให้บริการประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ  และวัย  อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ามาใช้บริการและในโอกาสที่วันเด็กแห่งชาติได้เวียน            มาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง  จึงได้มีกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น  โดย                  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ  แม่  และลูก  ให้มีกิจกรรมร่วมกัน  ให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น  เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น  พร้อมทั้งเด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    โครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน  ข้อ        ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้          ๒.๓ มีความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม   มาตรฐานที่    เครือข่ายร่วมจัดหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

.    วัตถุประสงค์

.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ  แม่  ลูก  ให้มีกิจกรรมร่วมกัน.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น.  เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

.    เป้าหมาย

๔.๑  ด้านปริมาณ     มีเด็กและเยาวชนสนใจมาร่วมทำกิจกรรม    จำนวน    ๑๐๐       ค           

๔.๒  ด้านคุณภาพ

๔.๒.๑.    เพื่อฝึกการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

๔.๒.๒.   เพื่อปลูกจิตสำนึกในการตื่นตัวเข้าห้องสมุด

๔.๒.๓.   เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๔.๒.๔.   เพื่อให้การจัด  กศน.  ได้ตามมาตรฐาน  กศน.  และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านผู้เรียน / ผู้รับบริการ  ข้อ    ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีทักษะในการเรียนรู้บ่งชี้

๕.   งบประมาณ      จากเงินงบประมาณงานค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ   จำนวน          ๔,๕๕๐        บาท

.   วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
-  ระบายสีภาพวาด-  ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์-  สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี-  สอนอาชีพถุงเท้าการบูร -  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น-  เพื่อให้เด็กมีทักษะในการหัดระบายสีภาพวาด,ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์-  เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง   เทศบาลตำบลพานทอง ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๑ ๔,๕๕๐  บาท

.     ผู้รับผิดชอบโครงการ  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง        

  -      นางสาวมลฤดี             งามวงษ์วาน

.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          เทศบาลตำบลพานทอง

-          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพานทอง

-          ประชาชนในเขตตำบลพานทอง

-          โรงเรียนในเขตอำเภอพานทอง

๙.   โครงการที่เกี่ยวข้อง

-      โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-      โครงการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด

-      โครงการห้องสมุดมีชีวิต

-      โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

๑๐.   ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑   ตัวชี้วัดผลผลิต  (Outputs)

-      จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็ก  จำนวน   ๑๐๐        คน

๑๐.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcomes)

-       เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นและสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้และมีนิสัยรักที่จะเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น

๑๑.  การติดตามและประเมินผล     

     -       ติดตามและประเมินผลจากจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-          สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

-          ห้องสมุดมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 

           ลงชื่อ……......……...........…..ผู้เสนอโครงการ

  ( นางสาวมลฤดี     งามวงษ์วาน )     

                    ลงชื่อ……….…...................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวจรัสศรี      หัวใจ)

                                                 ครู

     ลงชื่อ……………..............………..ผู้อนุมัติโครงการ

( นางสาวพวงสุวรรณ์    พันธุ์มะม่วง)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทอง