ทุกวันนี้ ได้มีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปริก โรงเรียนบ้านปริกใต้  และโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลปริก เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมกับเทศบาลตำบลปริกอยู่เนือง ๆ ทำให้เกิดแนวร่วมเยาวชนทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนขึ้น