การประชุมศึกษาดูงาน KM ที่ประเทศอิหร่าน (3)

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร

การประชุมศึกษาดูงาน KM ที่ประเทศอิหร่าน  (3)

การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรการประชุม


          ในการประชุมศึกษาดูงานส่งเสริมการเกษตรที่ประเทศอิหร่านครั้งนี้  ใช้เวลาในการประชุมอยู่ในห้องประชุม  4  วัน  ออกไปศึกษาดูงานในพื้นที่  1  วันครึ่ง  และในช่วงท้าย  2  วัน  เป็นการระดมความคิดและประสบการณ์  เขียนเอกสาร  การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  1  เล่ม
         
เริ่มต้นจากพิธีการประชุม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประเทศอิหร่าน  เป็นประธานพิธีเปิด  แล้วให้คณะแต่ละประเทศแนะนำตัวเองเสร็จแล้วก็เริ่มประชุม สาระในการประชุม  จะเน้นอยู่  3  เรื่องที่สำคัญ  ได้แก่
1. 
การจัดการความรู้
2. 
การส่งเสริมการเกษตร
3. 
การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

  <div style="text-align: center">  100_0143 </div><div style="text-align: center">100_0145</div><h3>           เริ่มต้นการประชุม  Apo  ญี่ปุ่นเป็นประธานดำเนินการประชุม  ซึ่ง  Apo  ได้นำเสนอผลการวิจัย  2  เรื่อง  ที่สำคัญ  ได้แก่
          1. 
การใช้  KM  เป็นเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตร
          2. 
การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร          ในผลการวิจัยของ  Apo  ทั้ง  2  เรื่อง  ได้ศึกษาจาก  15  ประเทศ  ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ของเอเชีย  สิ่งสำคัญที่ทำให้การใช้  KM  เป็นเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตรประสบผลสำเร็จก็คือ
          - 
การเริ่มต้นจากเล็ก ๆ  จากระดับบุคคล  กลุ่มบุคคล  ไปสู่ระดับองค์กร  และสังคม  ตามลำดับ
         
อีกประการหนึ่ง  สิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเกษตรก็คือเรื่อง  IT  มีแนวโน้มในการพัฒนาการที่รวดเร็วมาก  มีบทบาทมากต่องานส่งเสริมการเกษตร </h3><p> </p><p>  <div style="text-align: center">100_0171</div></p><div style="text-align: center"> 100_0175  100_0199 </div><div style="text-align: center"> <h3></h3>

         จากผลการนำเสนอในกลุ่มประเทศเอเชีย  ประเทศที่สามารถนำ  KM  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้ผลดีในระดับชั้นนำได้แก่
          1. 
ญี่ปุ่น
          2. 
จีน
          3. 
เกาหลี
          4. 
ไทย
          5. 
ฟิลิปปินส์
         
อ้นนี้ผมเป็นคนจัดลำดับเอง  โดยพิจารณาจากผลการนำเสนอ  โดยเฉพาะช่วงการนำเสนอของ  Apo  ช่วงหนึ่ง  เขาบอกว่าเคยมาสังเกตุและติดตามผลการทำ  KM  ของไทย  และไปดูพื้นที่ที่จังหวัดแพร่  เขาชมเชยไทยแลนด์ดำเนินการได้ดีมาก

                หลังจาก   Apo  ได้นำเเสนอผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมแล้ว   ก็เป็นโอกาสของแต่ละประเทศได้นำเสนอผลงานการทำ   KM  ในงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละประเทศ   โดยเริ่มจากจีน   ฟิลิปปินส์   อินเดีย   เกาหลี   ไทยแลนด์   ฯลฯ   รวมแล้ว   15 ประเทศ   นำเสนอแล้วให้ประชุมสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

</span> </div><h2 align="left">การศึกษาดูงานภาคสนาม</h2><h3 align="left">           โปรแกรมการดูงานสนาม  ทางประเทศอิหร่านจัดสถานที่ศึกษาดูงาน  5  จุด  ในวันเวลา  1  วันครึ่ง  ดังนี้
1. 
ดูงานแปลงไม้กินเมล็ด  pistacio
         
เป็นคล้ายเมล็ดถั่วแต่ลำต้นใหญ่  เป็นพืชที่มีชื่อเสียงมากของอิหร่าน  ต้น  pistacio  เป็นพืชทนเค็ม  ดินเค็มจัดมาก  ใช้น้ำใต้ดินลึกมากถึง  150  เมตร  ในบริเวณที่ไปดูมีอยู่ประมาณ  130  สวน </h3><p style="text-align: center">100_0236</p> <p style="text-align: center">100_0231 100_0237</p><h3>

2.  ดูฟาร์มการเลี้ยงนกกระจอกเทศ


          อิหร่านมีการเลี้ยงนกกระจอกเทศมากพอสมควร  ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในชุมชน  และตัวเมืองหลวง  บริเวณที่ไปดูจะเป็นฟาร์มของเกษตรกรรายใหญ่  มี  4  ฟาร์ม  ลงทุนค่อนข้างสูง  อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ  40  กิโลเมตร  ต้องลงทุนระบบไฟฟ้า  เพื่อดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้  ปริมาณฝนที่อิหร่านโดยเฉลี่ย  150  มิลลิเมตร/ปี  เท่านั้น </h3><h3> <h3 style="text-align: center"> 100_0242 100_0245 </h3><h2></h2> </h3><h2> 3.  ดูงานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  (FFS)   </h2><h3>          กระบวนการโรงเรียนตามที่ประธานกลุ่มเล่าให้ฟัง  เหมือนกับประเทศไทยทุกอย่าง  คือ  ให้เกษตรกรมีส่วนร่วม  กำหนดประเด็นความต้องการเรียนรู้  กำหนดประเด็นปัญหา  เรียนรู้จากของจริงในแปลง  มีการสรุปบทเรียน  ทบทวนทุกขั้นตอนของการเรียนรู้  อิหร่านกำลังฮิต  มีการเรียนรู้ร่วมกันทุกสัปดาห์ ๆ  ละ  1  ครั้ง  ขณะที่เมืองไทยทำมานานนับ  10  ปี  จนนำกลับมาใช้ใหม่อีก <div style="text-align: center"> 100_0256 100_0258 </div><div style="text-align: center">100_0260</div>

4.  ดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  (woman  Group)

          อิหร่านกลุ่มสตรีจะมีบทบาทสำคัญมากในงานส่งเสริมการเกษตร  มีบทบาทมากกว่าผู้ชาย  กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านที่สำคัญในจุดที่ไปดู  ได้แก่
          - 
ปลูกพืชผัก  เช่น  มะเขือเทศ  พริก  แตงกวา
          - 
แปรรูปผลผลิตเกษตร  เช่น  น้ำผลไม้
          - 
การเพาะเห็ดบริโภคในครัวเรือน
(
แต่ที่สำคัญ  คือ  สมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีแต่คนสาว ๆ  หน้าตาดี  สวยมาก  หากเป็นแบบนี้  เกษตรตำบลไทยแลนด์คงขยันเยี่ยมกลุ่มทุกวัน

</span> </h3><p> </p><p></p><div style="text-align: center"> 100_0257  100_0267 </div><h2>5.  ดูงานไม้ตัดดอกเชิงการค้า </h2><h3>           เทคโนโลยีหลักในการผลิตจะมาจากฮอลแลนด์  มีการจ้างนักวิชาการเกษตรจากฮอลแลนด์มาควบคุม  กิจกรรมการผลิตสามารถควบคุมอุณหภูมิ  น้ำ  ได้  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต  ไม้ตัดดอกที่สำคัญ  ได้แก่  หน้าวัว  กุหลาบ </h3><p>100_0277 100_0288</p><p> 100_0287 100_0324</p><p> </p><h2> การผลิตเอกสารวิชาการ  KM </h2><h3>
          2  วันสุดท้าย  เป็นการแบ่งกลุ่มเขียนเอกสารวิชาการการจัดการความรู้  แบ่งเป็น  5  กลุ่ม  ตามหัวข้อของเอกสาร
         
กลุ่ม  1  บทนำการจัดการความรู้
         
กลุ่ม  2  การใช้  KM  เป็นเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตร
         
กลุ่ม  3  การใช้  ICT  กับ  KM  ในการส่งเสริมการเกษตร
         
กลุ่ม  4  ปัญหาอุปสรรค  KM  กับงานส่งเสริมการเกษตร
         
กลุ่ม  5  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการทำ  KM  ในงานส่งเสริมการเกษตร
         
ผมเลือกอยู่กลุ่มที่  5  เพราะความรู้น้อย  อาศัยประสบการณ์จริงจากการทำงานในการเล่าให้เขาฟัง  เล่าภาษาไทยก็คงพอฟังได้  แต่ครั้งนี้เล่าเป็นภาษาอังกฤษ  เดาเอาเองว่าจะปวดหัวขนาดไหน  รวมแล้วก็ได้เอกสาร  KM  ออกมาเล่มหนึ่ง  ท่านใดสนใจไปดูรายละเอียดได้จาก  www.nakhonphanom.doae.go.th   รวมแล้วประมาณ  80  หน้า  ดีใจมากจะได้กลับบ้าน </h3><h3>           วันต่อไปจะเล่าสิ่งที่ได้พบเห็น ประสบการณ์  และการทำการเกษตรที่อิร่านมาแลกเปลี่ยนครับ  </h3><p></p>   <p></p>ทวี  มาสขาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (3)

สรุปแล้ว...ความสำเร็จในงานส่งเสริมการเกษตร ของประเทศอิหร่านนั้นมีเรื่องอะไรบ้างค่ะ...(อยากรู้)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ พี่ทวี
  • เอาอีกหลายๆ ตอนนะคะ สนุกดี ได้ความรู้เสมือนได้ไปเอง
  • ยินดีด้วยนะคะสำหรับประสบการณ์ที่ดีๆ ในครั้งนี้
ทูน เมืองพล
IP: xxx.113.60.12
เขียนเมื่อ 

1. ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินแต่ได้เทียวอิหร่านชอบมากครับ

2. จะติดตามตลอดไปครับ

3. ขอให้หัวหน้าทวีมีสุขภาพแข็งแรงครับ

คำสำคัญ (Tags)

#ศึกษาดูงาน

หมายเลขบันทึก

151783

เขียน

06 Dec 2007 @ 13:46
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก