สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. ได้มีโครงการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา สำหรับข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ (คลิ๊กเปิดไฟท์ มี 11 ไฟท )

ดูแก้เหงา

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132778

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132779

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132781

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132788

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132790

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132791

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132792

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132793

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132794

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132796

http://gotoknow.org/file/prakan97/view/132797