จากการที่ได้สอนบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้พบข้อบกพร่องมากมาย จึงได้แก้ไข และพัฒนาอีกครั้ง ถ้าท่านใดสนใจ    

บัญชีรับ-จ่าย งบดุล งบกำไรขาดทุนคลิกที่นี่

http://gotoknow.org/file/poangsuwan/bank+account.xls

บัญชีลูกหนี้ คลิกที่นี่

http://gotoknow.org/file/poangsuwan/acoountdebtor.xls

ท่านใดนำไปใช้แล้วโปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป