เวทีความคิด (ฝัน)

ได้มากเกินความคาดหวัง โดยเฉพาะจากกิจกรรม "เรื่องเล่าเช้านี้"

ในกิจกรรม "ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงาน" ของฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย รพ.เทพธารินทร์ หลังจบ "เรื่องเล่าเช้านี้" เราพัก ๒๐ นาที เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว และใช้เวลาช่วงนี้หารือเรื่องอาหารกลางวันไปด้วย โดยยึดหลักให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ส่วนของอร่อยเก็บไว้รับประทานตอนมื้อเย็น จึงมอบหมายให้พนักงานขับรถเป็นผู้ที่ไปซื้อหามาให้อีกครั้ง

๑๐.๔๕ น.เริ่มกิจกรรมเวทีความคิด (ฝัน) "ฝ่ายงานของเรา รพ.ของเรา" ให้สมาชิกช่วยกันบอกว่าใฝ่ฝันอยากเห็นหน่วยงานของเราเป็นอย่างไร เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ รพ. น่าประทับใจที่น้องๆ ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย มีทั้งที่เป็นวิธีการที่จะไปให้ได้ถึงฝันนั้นด้วย ภายในเวลาที่มีอยู่ไม่มากนัก มีหัวข้อหลักที่สรุปได้คือ

   ๑. เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้านต่อมไร้ท่อแบบครบวงจร 
       ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค/โรคแทรกซ้อน รักษา และฟื้นฟู
       ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
   ๒. เป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ประชาชน พนักงานภายในและ 
       ภายนอกหน่วยงาน รวมไปถึงบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ นอก รพ. ด้วย
       คุณหมอสิริเนตรเสริมว่าเราควรเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้ป่วยชื่นชอบ
   ๓. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ของ รพ
   ๔. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นใน รพ. ได้พัฒนาศักยภาพ
       และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

เราอาจจะยังเขียนฝันได้ไม่ชัดนัก ผลที่ได้จากเวทีนี้ยังต้องนำกลับไปเกลาไปตกแต่งต่ออีก กิจกรรมในส่วนนี้เพียงเพื่อให้น้องๆ เรียนรู้ว่า ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของหน่วยงานและทุกคนทำได้ จบกิจกรรมในเวลา ๑๒.๐๐ น. พอดี

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. (เดิมกำหนดเวลาไว้ถึง ๑๕.๐๐ น.) ช่วยกัน "หาทางไปให้ถึงฝัน" เราย้ายมุมจัดกิจกรรมมาอยู่ที่ระเบียงด้านที่มองเห็นทะเล ลมพัดเย็นสบายมาก จากกิจกรรมช่วงนี้เราได้งานที่จะต้องกลับไปทำต่อเยอะแยะ พร้อมทั้งมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานหลักเป็นเรื่องๆ ไป ตัวอย่างเช่น การจัดระบบงานที่ดี ให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร มีการสื่อสารที่ทั่วถึง ให้มีการเรียนรู้จากการทำงาน เรื่องการเรียนรู้มีความสำคัญ เราจึงกำหนดให้มีเวทีสำหรับเรื่องนี้ทุกสัปดาห์ ให้ทุกคนมาเล่าให้กลุ่มได้รู้ว่าตนเองได้ทำอะไรมาบ้าง มีอะไรที่ดี อะไรที่ยังมีปัญหา นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ยังจะได้รู้ปริมาณงานรวมของหน่วยงานด้วย และยังจะมีกิจกรรมที่ช่วย update ความรู้ต่างๆ คุณหมอสิริเนตรขันอาสาจะประสานกับทางหมอๆ ให้มาร่วมด้วยช่วยกัน ดิฉันรับอาสาช่วยแนะนำวิธีจัดทำแผนงานประจำปี เป็นต้น

๑๕.๓๐ น. AAR

ความคาดหวัง ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความคาดหวังคล้ายๆ กันคืออยากได้สิ่งที่จะกลับไปทำให้หน่วยงานดีขึ้น อยากได้งานที่เกิดจากความคิดของทีม เพื่อนที่มาจากหน่วยงานอื่นคือคุณยอดขวัญและคุณเบญจรงค์ก็คาดหวังตรงกันว่าอยากได้ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานของตนเอง

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง ทุกคนต่างตอบว่าจากกิจกรรมครั้งนี้นอกจากได้งานตามที่คาดไว้แล้ว ยังได้มากเกินความคาดหวัง โดยเฉพาะจากกิจกรรม "เรื่องเล่าเช้านี้" ได้มุมมองหลายอย่าง ทุกคนได้แสดงศักยภาพ ได้รู้จักตัวตนของเพื่อน เป็นการ cheer up ให้เกิดความภาคภูมิใจ  หลายคนประทับใจบรรยากาศการรวมกันการคุยกันที่ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน คุณหมอสิริเนตรเสริมว่าได้เจอ "ดาวเด่น"

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง เกือบทุกคนบอกว่าได้ไม่น้อยกว่าที่คาดหวัง  ส่วนที่ยังได้น้อยกว่าที่ (แอบ) คาดไว้คือ

   คุณชนิกา - ยังไม่ได้รู้โครงสร้างหน่วยงานและระบบการทำงานที่ชัดเจน 
   คุณหมอสิริเนตร - ยังไม่ได้ในส่วนที่เป็นการ set priority ของงาน และยังไม่ได้เล่นเทนนิส
   คุณธัญญา - ยังไม่ได้เล่นเทนนิส 
   คุณปฏิมา - ยังไม่ได้ว่ายน้ำ 

สิ่งที่ควรปรับปรุง ทุกคนพอใจกิจกรรมครั้งนี้ คุณชนิกาบอกว่าควรจัดทุกปี ซึ่งไม่มีใครค้านเลย แต่คุณจุรีย์พร คุณณัฏฐิยา และคุณศิริวรรณบอกว่าอยากให้จัดใกล้ๆ บ้าน ไม่อยากไปต่างจังหวัด คุณปฏิมาบอกว่าควรให้ได้ถึง action จริงที่จะไปให้ถึงดวงดาว

จะกลับไปทำอะไรต่อ ทุกคนรับปากจะกลับไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณยอดขวัญและคุณเบญจรงค์จะกลับไปเล่าให้น้องๆ ในแผนกของตนเองฟังว่าเรามาทำอะไรกันและไปคิดหาวิธีทำให้แผนกพัฒนามากขึ้น

ความคาดหวังของดิฉันในกิจกรรมครั้งนี้ คือการทำหน้าที่เป็น facilitator ให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้ฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัยได้แผนงานที่นำกลับไปดำเนินการต่อได้ สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคือความร่วมมือร่วมใจ ไม่น่าเชื่อว่าแม้ออกมานอกสถานที่ แต่ทุกคนก็เอาจริงเอาจังกับการทำงานอย่างมาก ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริงๆ น้องๆ หลายคนเล่าเรื่องได้ดีมาก มองเห็นความรู้ปฏิบัติมากมาย ได้ค้นพบ "ดาว" หลายดวง สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง ยังไม่ได้แผนงานที่ชัดเจน สิ่งที่ควรปรับปรุง จัดเวลาสำหรับสันทนาการและกิจกรรมสัมพันธ์ให้มากขึ้น หากิจกรรมที่สนุกสนานกว่านี้หน่อย สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนที่คุยกันไว้ให้บรรลุผลจริง

เราออกเดินทางจากหัวหินประมาณ ๑๖.๓๐ น. แวะรับประทานอาหารเย็นที่หาดชะอำ ได้รับประทานปูม้าสดๆ จนเป็นที่พอใจ รถคันของดิฉันกลับถึง รพ.เทพธารินทร์ ประมาณ ๒๑.๐๐ น.(ด้วยฝีมือของคุณธัญญา) ส่วนรถตู้กลับมาถึงประมาณ ๒๑.๓๐ น. ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านพักผ่อน เพื่อให้พร้อมสำหรับ "การเริ่มต้นใหม่" ในวันรุ่งขึ้น

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

 

 สนิทสนมกลมเกลียวก่อนเริ่มกิจกรรมในภาคบ่าย

 

 หาทางไปให้ถึงฝัน เลยต้องนั่งๆ นอนๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#km#ประยุกต์#โรงพยาบาลเทพธารินทร์#after action review

หมายเลขบันทึก: 14778, เขียน: 08 Feb 2006 @ 16:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.183.233.213
เขียนเมื่อ 
เห็นภาพของฝ่าย ED แล้วคิดถึงอดีตมากครับ อาจารย์ ผมหวังว่าจะเห็นฝ่าย ED มีผลงานที่น่าประทับใจ ผู้ร่วมงานมีความสุขในการทำงาน และเป็นหน่วยงานที่มี KM ในตัวเองครับ
วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
พวกเราก็คิดถึงคุณรุ่งศักดิ์เช่นกัน เรายังทำงานร่วมกันได้นะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุ