งานบุคคลากร  ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิผล  ได้จัดกิจกรรมพบกันวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที 9  พ.ย. 50   ซึ่งครูเอียดรับผิดชอบฐานกิจกรรม "การจัดป้ายนิเทศ"  ได้เชิญวิทยากร ครูสรนะ   และครูภารดี  น้องๆจากอนุบาล มาร่วม  ลปรร  เทคนิคการจัดป้ายนิเทศ   รูปแบบการจัดป้ายนิเทศให้น่าสนใจ   มีพี่ๆ  เพื่อนๆ  ทั้งครูอนุบาล  ครูประถม  ครูมัธยม  ครูสนับสนุน   ให้ความสนใจอย่างมาก  ต้องขยายห้องเรียนเป็น  2  ห้องเรียน    นอกจากพวกเราจะได้ความรู้จากท่านวิทยากรแล้ว  ภายในกลุ่มย่อยๆเรายังได้เรียนรู้ร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตัดขอบป้ายนิเทศ  หรือการประดิษฐ์ดอกไม้ตกแต่ง   

ครูเอียดได้นำผลงานการจัดป้ายนิเทศของครู  มาแสดงเป็นนิทรรศการ "รูปแบบการจัดป้ายนิเทศ"  ให้เด็กๆที่เข้าห้องสมุดได้เรียนรู้อีก   เป็นไงค่ะ   คุ้มค่าไหมค่ะ   ครุก็ได้นำเสนอผลงาน  เด็กๆก็ได้เรียนรู้   ห้องสมุดก็เป็นตลาดนัดวิชาสำหรับทุกคน