ภาพรวมระบบการจัดการความรู้ใน มน. (NUKM)

         • แสดง

                  1. กรอบแนวคิด NUKM ที่จะนำเข้าขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

                  2. จุดเน้นกิจกรรม NUKM ปี 2549

                  3. ความเชื่อมโยง Blog กับการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานใน มน.

         • ผมดัดแปลงมาจาก SECI model ของ ดร.โนนากะ และจาก KM concept ของ สคส. ครับ

         • สิ่งที่คาดหวังเป็นพิเศษสำหรับปีนี้คือ การเกิดขึ้นของ CoPs ที่หลากหลาย “ผ่าน” ชุมชนคนเขียน blog (NUKM blogger community) ซึ่งถือเป็นชุมชนแกนหลัก (core community) ที่จะผลิต (generate) ชุมชนอื่น ๆ ออกมาเป็นระยะ ๆ ตามความพร้อมของแต่ละชุมชน

         • ต้นปีหน้าจะมีการให้รางวัลกับ CoP ดีเด่นด้วยครับ

         • ขอความกรุณาช่วยกันแสดงความคิดเห็น ก่อนจะนำเข้าขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร