การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ศึกษาค้นคว้า                    นายมานะ ไชยโชติอาจารย์ที่ปรึกษา       อาจารย์ชาญยุทธ  หาญชนะ

ปริญญา                 การศึกษามหาบัณฑิต      สาขาวิชา    การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      ปีที่พิมพ์    2550 บทคัดย่อ 

                  

ระบบสารสนเทศมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ ในด้านการศึกษา เนื่องจากใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการบริการการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและการวางแผน ตลอดจนทั้งควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยและตรงกับความต้องการ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพ ตามกรอบงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 7 ด้าน คือ การจัดทำกำหนดการสอน การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การสอนซ่อมเสริม และแบบเรียนและคู่มือ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูลมีจำนวน 5 คน ได้แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า  ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 คน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 4 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุมและแบบบันทึกประจำวัน การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)                    ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า สภาพปัจจุบันการจัดสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนไม่มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ไม่มีความเป็นปัจจุบันขาดความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ในเนื้อหาของงานด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันตามความต้องการ ข้อมูลกระจัดกระจายเนื่องจากขาดการจัดการที่ดี การจัดเก็บข้อมูลยังอยู่ในรูปของเอกสาร ทำให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาและใช้เวลานาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและการบริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การใช้ระบบ และการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ โดยใช้กลยุทธ์การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสร้างโปรแกรม ผลการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกรอบงานวิชาการด้านการเรียนการสอน 7 ด้าน คือ การจัดทำกำหนดการสอน การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การสอนซ่อมเสริม และแบบเรียนและคู่มือโดยภาพรวมเปลี่ยนจากระบบสารสนเทศที่ทำด้วยมือซึ่งเกิดความล่าช้าและพบข้อผิดพลาดอยู่บ่อย เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นระบบมาจัดการเกี่ยวกับข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูล รวมทั้งการรายงานผลทำให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้มีความเป็นปัจจุบัน แม่นยำและถูกต้องครอบคลุมงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทำให้การบริหารงานมีสภาพความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น                   ผลของการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โดยการวิจัยปฏิบัติการทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนจากการพัฒนาระบบคือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ถูกออกแบบมาสำหรับโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ซึ่งมีโปรแกรมการจัดตารางสอนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรพัฒนาโปรแกรมนี้เพิ่มเติมในงานด้านการจัดตารางสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความเห็น (4)

ทำโครงการเกี่ยวกับการสำรวจเกี่ยวกับความหลากชนิดของพืชพรรณในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มใหม่)ยากมากๆเลยคะมีอะไรจะแนะนำไหมคะ

ครูนววิธ ศรีปลั่ง

เพื่อนเราเก่งมาก ...สุดยอด

หวัดดีพี่ พอดีผ่านมาเห็น

นางสาวสุดารัตน์ พานจันทร์

อยากให้อาจารย์มานะกลับมาสอนพวกเราอีกจากเด็กไพรธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท