ครม.สั่ง สศช.เร่งรัดจัดทำจีดีพีให้เร็วขึ้น

ครม.สั่ง สศช.เร่งรัดจัดทำจีดีพีให้เร็วขึ้น
ครม.สั่ง สภาพัฒน์ เร่งรัดจัดทำ "จีดีพี" ทั้งรายไตรมาส-รายปีให้เร็วขึ้น พร้อมให้นำออกไปเผยแพร่ รวดเร็วขึ้นวันนี้ (30 ต.ค.) นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบเร่งรัดจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) รายไตรมาสและรายปีของประเทศไทย และการปรับปรุงระบบการจัดทำสถิติจีดีพีจังหวัด โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ลดระยะเวลาเผยแพร่ข้อมูลจากเดิม 9 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดไตรมาสอ้างอิงและปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ไตรมาส ยกเว้นกรณีแหล่งข้อมูลในรายการที่สำคัญที่มีการแก้ไขย้อนหลังอย่างมีนัยสำคัญ ให้สามารถแก้ไขให้สอดคล้องกันได้มากกว่า 1 ไตรมาส และลดระยะเวลาการเผยแพร่สถิติรายได้ประชาชาติรายปีทางด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายจากเดิม 11 เดือน เป็น 10 เดือนหลังสิ้นสุดปีอ้างอิง เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส 4 ของปี 2550 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ให้หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องสำรวจ รวบรวม และจัดส่งข้อมูลให้ สศช. เพื่อจัดทำสถิติจีดีพีรายไตรมาสภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นไตรมาสอ้างอิง  โดยเริ่มจากข้อมูลของไตรมาส 4 ของปี 2550 เป็นต้นไป  และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายปีให้ สศช. เพื่อการจัดทำรายได้ประชาชาติประจำปีภายใน 6 เดือนนับแต่สิ้นปีปฏิทินอ้างอิง รวมทั้งให้ปรับปรุงกระบวนการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมอบหมาย สศช. และกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงสั่งการให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ความร่วมมือและร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยถือเป็นภารกิจที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจำปีได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน

ผู้จัดการออนไลน์  31  ต.ค.  50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)