"...การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียร แล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลา ได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้ เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดย ง่ายดายและรวดเร็ว..."   พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คลิก

วันนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุ และ นายช่างเทคินค ได้ตรวจเช็คครุภัณฑ์ เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ และ พ่นครุภัณฑ์ 

ภาพก่อนเขียน และพ่นครุภัณฑ์        ภาพหลังเขียน และพ่นครุภัณฑ์

                                   

เบื้องหลังการเขียน และพ่นครุภัณฑ์