แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  มีทั้งหมด     ชุด  

ดังนี้     

ชุดที่   ๑.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่   กา    
ชุดที่   ๒.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่กง 
ชุดที่   ๓.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่กน       
ชุดที่   ๔.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่กม
       
ชุดที่   ๕.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่เกย        
ชุดที่   ๖.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา 
แม่เกอว        
ชุดที่   ๗.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่กก
        
ชุดที่   ๘.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่กด

ชุดที่   ๙.   การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตรา  แม่กบ

   แบบฝึกเสริมทักษะ  แต่ละชุดประกอบด้วยแบบฝึก ย่อยดังนี้
แบบฝึกหัดที่ ๑/๑  การอ่านสะกดคำและแจกลูก แบบฝึกหัดที่  ๑/๒  การเขียนประสมคำ   
แบบฝึกหัดที่  ๑/๓  การจับคู่คำกับภาพ
     แบบฝึกหัดที่  ๑/๔  วาดภาพประกอบคำ 
แบบฝึกหัดที่  ๑/๕   เติมคำในช่องว่างของประโยค
   แบบฝึกหัดที่  ๑/๖    เรียงคำทำประโยค   
แบบฝึก
หัดที่  ๑/๗   การแต่งประโยค   แบบฝึกหัดที่  ๑/๘   การค้นหาคำ