ลังความรู้                       
าก โลกเกษตร เดลินิวส์  หน้า 12  วันอังคารที่  5  มิถุนายน 2550                                                                                                             เลขา KM นครปฐม    ผู้สรุป 
ารปลูกพืชคอนโดมิเนี่ย
 5 ชั้น            
คุณสมบูรณ์  ศรีสุบัติ หรือ ลุงนิล  บ้านเลขที่ 14  หมู่ 6  ตำบลช่องไม้แก้ว  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์  084-1952335  เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  1 ใน 25 ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)           
ความเดิม  ลุงนิลมีที่ดิน  17  ไร่  1  งาน  3  ตารางวา ปลูกทุเรียนหมอนทอง  700  ต้น เนื่องจากขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดการสวนทุเรียน  ทำให้ประสบภาวะขาดทุน  ธุรกิจล้มเหลว  และมีหนี้สินติดตัวอีกหลายแสนบาท  ทำให้เกิดความท้อแท้            ขุมพลัง  หลังจากได้รับฟังพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางทีวีเมื่อปี 2540  ว่า รู้จักประมาณตน รู้จักตนเอง นับแต่นั้นมาลุงนิลยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของ ความพอเพียงและความพอดี            
ก้าวแรกที่เดินใหม่  ศึกษาและเริ่มทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเน้นใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยปลูกพืชคอนโดมิเนี่ยม  5  ชั้น  พร้อมกับเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะนำมูลสัตว์มาช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี           
ปลูกพืชคอนโดมิเนี่ยม  5  ชั้น  ตามแบบลุงนิล           
ชั้นที่ 1 (ต้นสูงสุด)  พืชหลัก ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น คือ ทุเรียนหมอนทอง หมาก ลองกอง ลางสาดมังคุด ส้มโอ สะตอ 
v                       
ชั้นที่ 2  ปลูกพริกไทยแซมตามโคนต้นพืชหลัก (โคนต้นพืชชั้นที่ 1)           
ชั้นที่ 3  ปลูกพืชแซมตามที่ว่าง ปลูกกล้วยเล็บมือนาง ส้มจี๊ด ส้มโชกุน           
ชั้นที่ 4  ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกตะไคร้ ข่า           
ชั้นที่ 5  ปลูกพืชที่อยู่ในดิน พืชที่ใช้เหง้า หัว ราก คือขมิ้น กระชาย กลอย มันหอม           
สัตว์น้ำที่เลี้ยง  ปลายี่สก ปลาแรด ปลานิลแดง           
สัตว์ที่เลี้ยง  เลี้ยงสุกรเพื่อขายเป็นสุกรพันธุ์           
ลุงนิลลดรายจ่าย  ในพืชที่ร่วงหล่นปล่อยให้ทับถมย่อยสลายไปเอง นำมูลสุกรมาหมักใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และผลิตน้ำส้มควั้นไม่ใช้ไล่แมลงศัตรูพืช           
ลุงนิลมีรายได้ ตลอดทั้งปี จากที่ลุงนิลได้ทำบัญชีครัวเรือนทำให้ทราบว่า...           
รายได้รายวัน  ขายส้มจิ๊ด พริกไทยสด 700 - 1,000 บาท/วัน           
รายได้รายสัปดาห์  ขายกล้วยแล็บมือนาง สมุนไพร 10,000/สัปดาห์           
รายได้รายเดือน  ขายลูกสุกรเป็นสุกรพันธุ์ 50,000 บาท/เดือน           
รายได้รายปี  ขายทุเรียน ลองกอง มังคุด ลางสาด กลอย มันหอม และพริกไทยแห้ง 305,000 บาท/ปี           
รวมรายได้ทั้งปี  1,371,000  บาท/ปี            ก้าวต่อไปของลุงนิล  เป็นปราชญ์ให้ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียง  จะเพาะกล้าไม้พื้นเมืองและปลูกไม้ใช้สอยในสวนเพิ่มขึ้น  และจะชักชวนลูกหลานให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด           
ข้อเสนอแนวคิดของลุงนิล  ทำอะไรก็ตาม อย่าทำมาก ต้องค่อยๆลองทำไปก่อน ค่อยทำจริง              N  N  N  N  N  N  N