นักวิชาการคณะวิทยาการสื่อสารชี้สื่อบุคคลมีศักยภาพสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 3 จชต.


สื่อบุคคลเป็นสื่อดั้งเดิม ที่อยู่คู่ชุมชนมาช้านาน และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้นในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะชุมชนต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจ และเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสื่อมวลชน สับสนกับกระแสข่าวที่ไร้ทิศทาง เต็มไปด้วยข่าวลือและข่าวลวง รวมทั้งเกิดการคลางแคลงใจกับเจตนาของกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก
วันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบูรณาการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องสะบารัง โรงแรมซีเอสปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยบูรณาการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสานงาน กล่าวว่า เหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์มลายูของสังคม การวิจัยชุดนี้เป็นความพยายามหนึ่งในการแสวงหาคำตอบ และการเปิดเวทีให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการเข้าร่วมรับฟังการเสนอผลงานการวิจัย ก็เป็นความพยายามหนึ่งที่จะเชื่อมการวิจัยไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อาจารย์จารุณี สุวรรณรัศมี นักวิชาการประจำคณะวิทยาการสื่อสาร ผู้วิจัยเรื่อง ข่าวสารและการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน เสนอผลการวิจัยว่า สื่อบุคคลเป็นสื่อดั้งเดิม ที่อยู่คู่ชุมชนมาช้านาน และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้นในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะชุมชนต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจ และเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสื่อมวลชน สับสนกับกระแสข่าวที่ไร้ทิศทาง เต็มไปด้วยข่าวลือและข่าวลวง รวมทั้งเกิดการคลางแคลงใจกับเจตนาของกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก
สื่อบุคคลที่มีความสำคัญมาก คือ กลุ่มผู้นำศาสนา และกลุ่มปกครอง เป็นกลุ่มที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือในระดับสูง ในขณะที่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชุมชน ส่วนกลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มทหาร และกลุ่มตำรวจ เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการช่วยเหลือประชาชน แต่ควรปรับวิธีการทำงานอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธามากยิ่งขึ้น
ส่วนปัญหาสำคัญของสื่อบุคคลในพื้นที่ คือ ขาดทักษะด้านภาษา มีทั้งที่ไม่เข้าใจภาษาไทยกลาง และที่ไม่เข้าใจภาษามลายูถิ่น ขาดทักษะด้านการเลือกรับและคัดกรองข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ และการทักษะด้านการคัดเลือกสารที่มีประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังผู้รับสารอื่นๆ สื่อบุคคลในชุมชนและภาคประชาชนยังไม่มีช่องทางที่จะเข้าถึงสื่อในระดับต่างๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เวทีประชาคม
ด้านข้อเสนอแนะจากการวิจัยนั้น ภาครัฐ หน่วยงาน และองค์กรภายนอก ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดออกแบบโครงการของตนเองให้มากขึ้น กลุ่มสื่อบุคคล ภาคประชาชน ต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นตัวกลางเพื่อประสานความขัดแย้ง สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง
สำหรับการวิจัยที่มีการนำเสนอประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 13 โครงการวิจัย คือ

กลุ่มที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์มลายู และการสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย

โครงการวิจัยเรื่อง มลายูปตานี: ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลง โดย ผศ.วรวิทย์ บารู
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.ดลมนรรจน์ บากา
 กลุ่มที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทย โดย ผศ.ไพรัช วัชรพันธุ์

โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพและข้อจำกัดการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงของชาวนาในจังหวัดปัตตานี โดย รศ.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล

 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งโดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดย อ.เกื้อ ฤทธิบูรณ์
 กลุ่มที่ 3 การวิจัยเพื่อการพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และรูปแบบการบริหารสำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ

 โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว
 กลุ่มที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการฝึกอบรมที่สร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรับรู้ข่าวสารของประชาชน และการย้ายถิ่น ประกอบด้วย

 โครงการวิจัย เรื่อง การกำหนดและประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.ชาลี ไตรรัตน์
 
โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณีการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข โดย ผศ.ปิยะ กิจถาวร

 โครงการวิจัยเรื่อง ข่าวสารและการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน โดย อ.จารุณี สุวรรณรัศมี
 กลุ่มที่ 5 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย

 โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทวิภาษาระดับเบื้องต้นของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.ดร.ปราถนา กาลเนาวกุล
 โครงการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนากรอบหลักสูตรในโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ โดย ผศ.ดร.อิบราเฮม ณรงค์รักษาเขต

 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณาภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

หมายเลขบันทึก: 139867เขียนเมื่อ 18 ตุลาคม 2007 18:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

สวัสดีค่ะอาจารย์ภีรกาญจน์

ดิฉันกำลังคุยกับเพื่อนว่าครูที่สอนภาษาอย่างเรา  ต้องเรียนภาษาเพิ่มเป็นสามภาษาอะค่ะ  จะได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้น(อย่างถูกต้อง)

เพราะคนเราจะรู้และคิดได้เท่ากับภาษาและสัญลักษณ์ที่เรามี  (ดิฉันชอบคำกล่าวนี้จังค่ะ   ก็เลยอ้างถึงบ่อยมาก)
: )

งานวิจัยน่าสนใจทุกชื่อเรื่องเลยค่ะอาจารย์ ชอบเรื่องสื่อบุคคลของอาจารย์จารุณีจังเลย  การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ยังคงทรงอิทธิพลที่สุดเสมอ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต  สื่อบุคคลมีอิทธิพลอยู่ได้ก็เพราะศรัทธาที่มนุษย์แต่ละกลุ่มมีต่อกันกระมังคะ   กลไกของการเกิดศรัทธานี่ก็น่าสนใจอยู่นะคะ

ขอบพระคุณที่อาจารย์นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ  หวังว่าอาจารย์คงจะตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว    ของดิฉันมีรออีกเป็นตั้งเลยค่ะ   : )

เพิ่งเสร็จไปเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาครับ ตรวจกันเหนื่อยแทบแย่เลยครับ หวังว่าอาจารย์คงจะเสร็จไวไวนะครับ จะได้เตรียมตัวลุยเทอมหน้าครับ

หวัดดีเพื่อน...ทักทายนิดหน่อยก่อนเปิดบวชจ๊ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท