ตัวอย่างการเขียนบทสรุปย่อโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พรรณา
นางสาวพรรณา แสงนภาเพ็ญ

วันนี้อยากยกตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อในโครงงานคุณธรรมซึ่งหลังจากได้ตรวจโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนทำกันพบว่ายังเขียนไม่เป็น บางกลุ่มมักเขียนถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แทนการสรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานคุณธรรมหรือไม่อย่างไรและ ผู้จัดทำโครงงานได้เรียนรู้เข้าใจอะไรบ้างจากการโครงงานที่จัดทำขึ้น บางกลุ่มเขียนไปคนละเรื่องเลย ครูต้องแก้ปัญหาโดยสัมภาษณ์จึงเข้าใจว่าทำโครงงานไปแล้วได้ผลอย่างไร ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ลืมกันคือการเน้นเรื่องของคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กๆก็ไม่ได้เขียนรายงานในส่วนนี้เลย จึงขอเสนอตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อเพื่อเป็นแนวในการเขียนบทคัดย่อครั้งต่อไป

บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง โครงงานเทียนประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชื่อกลุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
3. รายชื่อสมาชิก
3.1 เด็กชายธีรวัต คงชาตรี
3.2 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรอยู่
3.3 เด็กชายศรัณญู เห็มทอง
3.4 เด็กหญิงพรรณทิพา พานทอง
3.5 เด็กชายอลงกรณ์ วัฒนรุ่ง
3.6 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใจเป็นใหญ่
3.7 เด็กหญิงเกสร ลุงแสง
3.8 เด็กหญิงวาสนา มูลสถาผล
3.9 เด็กหญิงจันทร์จิรา เอี่ยมสุวรรณ์
4. คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล นางสาวมะลิ มณีด่านจาก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนำเทียนที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือประยุกต์เทียนให้มีราคาสูงขึ้น
5.2 เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
5.3 เพื่อปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียรประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจให้เป็นนิสัย
5.4 เพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดทำโครงงานพบว่า
โครงงานเทียนประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ประดิษฐ์เทียนจากการขอเทียนเพื่อนบ้านของพวกเราและเทียนที่นำมาใช้ไม่เพียงพอจึงมีการไปซื้อเทียนเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 42 บาท สามารถประดิษฐ์เทียนจำนวน 50 เล่ม แบ่งให้คณะกรรมการดู 13 เล่ม ส่วนที่เหลือนำไปขายได้จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนเงิน 150 บาท ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าเทียนที่เป็นเล่มธรรมดา สามารถนำมาประยุกต์เป็นเทียนในรูปแบบต่างๆ ได้ จากเทียนที่ดูธรรมดาสามารถเพิ่มราคาให้สูงขึ้นและมีสีสันสวยงาม ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาประดิษฐ์เทียนจากที่เคยทำแล้วออกมาไม่สวยงาม ดูเลอะเทอะ มาเป็นเทียนที่สวยงาม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงงานที่ต้องรู้จักประมาณความสามารถของตน สามารถให้เหตุผลคิดค้นแก้ปัญหาเรียนรู้จนประดิษฐ์เทียนได้ประยุกต์ที่สวยงามในการจัดทำโครงงาน และมีภูมิคุ้มกันที่คุณแม่ได้ช่วยสอนประดิษฐ์เทียนประยุกต์ โดยมีเงื่อนไขจากความใฝ่รู้ของพวกเราที่พร้อมศึกษาค้นคว้า จัดทำอย่างระมัดระวัง และทำให้เราได้ปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีการคิดวิเคราะห์สิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้ปฏิบัติเป็นนิสัย


บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน ขนมลูกชุบสร้างรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชื่อกลุ่ม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มีสมาชิกดังนี้
2.1 ด.ญ. ธิดาพร ใจธรรม
2.2 ด.ญ. วิภาทิพย์ เรืองยศชลาลัย
2.3 ด.ญ. วลีพร ไชโยทา
2.4 ด.ญ. พรรณนิภา เรืองรุ่งโรจน์
2.5 ด.ญ. วลัยภรณ์ หอมฉุน
3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาว พรรณา แสงนภาเพ็ญ
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อฝึกทำลูกชุบอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
4.2 เพื่อเสริมรายได้ให้สมาชิกในกลุ่ม และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.3 เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ คุณธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียประหยัด อดออม ซื่อตรง มีน้ำใจ สุภาพ สามัคคี มีวินัย และ สะอาด ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานขนมลูกชุประยุกต์เพิ่มรายได้สู่สมาชิก
4.4 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัเนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 80 พรรษา
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากโครงงานพบว่า
กลุ่มของข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการทำขนมลูกชุบ เช่น วิธีการทำ การขาย สามารถเสริมรายได้ให้ตัวเอง ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมมิให้สูญหาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ สุภาพ และที่สำคัญได้ทำดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสพระองค์ทรงมีพระชนมมายุ 80 พรรษา

บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง โครงงานการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว
2. ชื่อกลุ่ม ใบบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3. รายชื่อสมาชิก
3.1 นายธนู จำปาเรือง
3.2 นายศุภกิตติ์ สงสาร
3.3 นางสาวธมลวรรณ ฝึกวาจา
3.4 นางสาวสุนิสา พรามพิลา
3.5 นางสาวธัญญมาศ นิรภัย
3.6 นางสาวพัชรีพร นาคทอง
3.7 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุธรรม
3.8 นางสาวสุพัตรา เขียวสาตร์
3.9 นางสาวพนิดา เจริญชาญ
3.10 นางสาวสุรีย์ฉาย จันทรา
4. คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวสุกัญญา คูเสียงทอง นางสาวพรพิมล โทนสูงเนิน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาว่ากะลามะพร้าวสามารถทำโคมไฟได้
5.2 เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องไฟฟ้ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์
5.3 เพื่อปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ ให้เป็นนิสัยและสามารถเชื่อมโยงโครงงานเข้ากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดทำโครงงานพบว่า
“กะลามะพร้าว”เป็นวัสดุธรรมชาติ หาง่ายในท้องถิ่น สามารถนำมาประดิษฐ์โคมไฟ แทนการใช้ แก้ว พลาสติก โฟม ซึ่งเป็นวัสดุย่อยสลายยากต้องใช้เวลานับร้อย นับพันปี ดังนั้นถ้ามีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนโดยหันมาใช้กะลามะพร้าวประดิษฐ์โคมไฟย่อมช่วยลดมลภาวะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกแนวทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อสมาชิกผู้จัดทำให้เป็นผู้ใฝ่รู้คิดค้นหาแนวทางสร้างสรรผลงานเชื่อมโยงนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ได้โคมไฟจากกะลามะพร้าว รวมทั้งได้เรียนรู้การเชื่อมโยงโครงงานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำอย่างระมัดระวัง ทำให้สมาชิกได้ปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีการคิดวิเคราะห์ย้ำเตือนให้ปฏิบัติเป็นนิสัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหรียญเล่า หนิงสร้าง เพื่อนแจม

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างบทสรุปย่อโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 137997, เขียน: 13 Oct 2007 @ 06:08 (), แก้ไข: 16 Oct 2015 @ 20:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 28, อ่าน: คลิก


ความเห็น (28)

NoNaMe
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

งงอะ

มั่ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

คืออะไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

กะ
IP: xxx.19.65.202
เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยจะเข้าใจอยากให้มีความกระจ่างมากกว่านี้

เด็ก
IP: xxx.173.205.171
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มันคืออะไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

เจมมี่
IP: xxx.19.67.61
เขียนเมื่อ 

ให้คำเดียวเลยว่า งง มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

คาราเมล
IP: xxx.172.102.243
เขียนเมื่อ 

งงจริงไม่เข้าใจเลยคะ ช่วยอธิบายให้ดีกว่านี้นะคะ ไม่เข้าใจจริงๆ

IP: xxx.10.87.116
เขียนเมื่อ 

มันก็คือ โครงงานไงคะ โครงงานที่คนในรายชื่อได้ทําได้สร้างไว้ไงค่ะ

พรรณา
IP: xxx.31.66.148
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณไม่แสดงตนที่ช่วยตอบความจริงถ้าสังเกตให้ดีเป็นตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อซึ่งพบว่าเขียนกันไม่ค่อยได้อยากให้ดุตัวอ่างการเขียนแล้วสังเกตวิธีการเขียนลองวิเคราะหืดุซิค่ะจะเกิดแนวคิดและจะเข้าใจยิ่งขึ้น

-
IP: xxx.27.216.17
เขียนเมื่อ 

บทคัดย่อไม่ใช้แบบนี้นะ

ทำรัยมาโคตร งงงงงง เลยอ่ะ

ชมพู่
IP: xxx.47.230.116
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

แต่ก้อเข้าบ้าง

IP: xxx.172.165.214
เขียนเมื่อ 

ค่ะ ก็พอเข้าใจนะ

แต่ งง ตอนสุดท้าย จะเขียนไงให้เป็นภาษทางการมากกว่านี้

ขอบคุณ ค่ะ

งง

เนส
IP: xxx.42.95.174
เขียนเมื่อ 

jjhsyuTWStjuiyti4hw68uyah4utjhjdgfgfdfgdfgd

เด็กดี
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ม่ายช่วยไรเลย

Nt-I3zZ
IP: xxx.173.129.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ แต่ช่วยอธิบายให้กระจ่างมากกว่านี้หน่อยได้มั้ยครับ แบบว่า บอกด้วยว่ามันมีอะไรอย่างอย่างนี้อ่ะคับ

เดพะ
IP: xxx.84.69.114
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงค่ะ

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
IP: xxx.173.24.231
เขียนเมื่อ 

งงงง จิงๆด้วยคับ จาก กี้กี้

love poppy k-otic
IP: xxx.122.113.63
เขียนเมื่อ 

งง อ่ะ ไม่เกี่ยวกับเลย

นิรนาม
IP: xxx.120.58.193
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคับ

ปลาตี้
IP: xxx.26.214.176
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เอามาลงได้ยังไง

มั่ววววววววววววววววววววววววววววววววววว

มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

9595
IP: xxx.173.109.178
เขียนเมื่อ 

สสสส

444444
IP: xxx.173.109.178
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงคับ

KeN
IP: xxx.7.171.124
เขียนเมื่อ 

แจ๋ม ดี นะ คับ

แต่ ก็ งงงงงงงงงงงงงงงงงง เหมือนกันนะ

แก้ไขหน่อยแล้วกัน

ไม่รู้ว่าจะแสดงความคิดเห็นว่าไงก็คนมัน งงอะงงมากเลยแต่ก็ขอบคุณมากคะขอบคุณจริงๆ
IP: xxx.93.199.232
เขียนเมื่อ 

งงcjutk utj58w95 pwo203n jsyrjwurw [lfyjisee] hesajeiuadkjru dhsrsdhuf lkahudsffk

co
IP: xxx.27.213.116
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงgfdfcffvjhdsfcf hhvsghsjjteqswvlklteajki

NNC
IP: xxx.169.170.203
เขียนเมื่อ 

คือเราจะบอกว่า บทคัดย่อจริงๆมันไม่ใช้แบบนี้อ่ะ

มันจะไม่มีชื่อคน ไม่มีข้อ1 ข้อ 2

แต่มันจะบอกวัตถุประสงค์และรายละเอียดโดยย่อ

โดยผู้ที่จะเขียนต้องมีความรุ้เบื้อต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนด้วย

คืดเราอยากหาตัวอย่างที่ถูกต้อง

ดูอันนี้แล้วงงมาก

ok
IP: xxx.49.227.205
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

SLV.
IP: xxx.120.7.248
เขียนเมื่อ 

เกิดมายังไม่เคยเห็นบทคัดย่อหน้าตาอย่างงี้เลยอ่ะ งงสุดๆ

เขียนเมื่อ 

ขอโทษด้วยกับสิ่งที่ทำให้ทุกคนงงมานานหลายปี วันนี้มาดูทบทวนขออนุญาตแก้ไขว่านี่เป็นเพียงบทสรุปย่อของโครงงานที่เด็กๆเขียนค่ะ