วันนี้อยากยกตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อในโครงงานคุณธรรมซึ่งหลังจากได้ตรวจโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนทำกันพบว่ายังเขียนไม่เป็น บางกลุ่มมักเขียนถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แทนการสรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานคุณธรรมหรือไม่อย่างไรและ ผู้จัดทำโครงงานได้เรียนรู้เข้าใจอะไรบ้างจากการโครงงานที่จัดทำขึ้น บางกลุ่มเขียนไปคนละเรื่องเลย ครูต้องแก้ปัญหาโดยสัมภาษณ์จึงเข้าใจว่าทำโครงงานไปแล้วได้ผลอย่างไร ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ลืมกันคือการเน้นเรื่องของคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กๆก็ไม่ได้เขียนรายงานในส่วนนี้เลย จึงขอเสนอตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อเพื่อเป็นแนวในการเขียนบทคัดย่อครั้งต่อไป

บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง โครงงานเทียนประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชื่อกลุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
3. รายชื่อสมาชิก
3.1 เด็กชายธีรวัต คงชาตรี
3.2 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรอยู่
3.3 เด็กชายศรัณญู เห็มทอง
3.4 เด็กหญิงพรรณทิพา พานทอง
3.5 เด็กชายอลงกรณ์ วัฒนรุ่ง
3.6 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใจเป็นใหญ่
3.7 เด็กหญิงเกสร ลุงแสง
3.8 เด็กหญิงวาสนา มูลสถาผล
3.9 เด็กหญิงจันทร์จิรา เอี่ยมสุวรรณ์
4. คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล นางสาวมะลิ มณีด่านจาก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนำเทียนที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือประยุกต์เทียนให้มีราคาสูงขึ้น
5.2 เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
5.3 เพื่อปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียรประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจให้เป็นนิสัย
5.4 เพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดทำโครงงานพบว่า
โครงงานเทียนประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ประดิษฐ์เทียนจากการขอเทียนเพื่อนบ้านของพวกเราและเทียนที่นำมาใช้ไม่เพียงพอจึงมีการไปซื้อเทียนเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 42 บาท สามารถประดิษฐ์เทียนจำนวน 50 เล่ม แบ่งให้คณะกรรมการดู 13 เล่ม ส่วนที่เหลือนำไปขายได้จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนเงิน 150 บาท ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าเทียนที่เป็นเล่มธรรมดา สามารถนำมาประยุกต์เป็นเทียนในรูปแบบต่างๆ ได้ จากเทียนที่ดูธรรมดาสามารถเพิ่มราคาให้สูงขึ้นและมีสีสันสวยงาม ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาประดิษฐ์เทียนจากที่เคยทำแล้วออกมาไม่สวยงาม ดูเลอะเทอะ มาเป็นเทียนที่สวยงาม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงงานที่ต้องรู้จักประมาณความสามารถของตน สามารถให้เหตุผลคิดค้นแก้ปัญหาเรียนรู้จนประดิษฐ์เทียนได้ประยุกต์ที่สวยงามในการจัดทำโครงงาน และมีภูมิคุ้มกันที่คุณแม่ได้ช่วยสอนประดิษฐ์เทียนประยุกต์ โดยมีเงื่อนไขจากความใฝ่รู้ของพวกเราที่พร้อมศึกษาค้นคว้า จัดทำอย่างระมัดระวัง และทำให้เราได้ปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีการคิดวิเคราะห์สิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้ปฏิบัติเป็นนิสัย


บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน ขนมลูกชุบสร้างรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชื่อกลุ่ม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มีสมาชิกดังนี้
2.1 ด.ญ. ธิดาพร ใจธรรม
2.2 ด.ญ. วิภาทิพย์ เรืองยศชลาลัย
2.3 ด.ญ. วลีพร ไชโยทา
2.4 ด.ญ. พรรณนิภา เรืองรุ่งโรจน์
2.5 ด.ญ. วลัยภรณ์ หอมฉุน
3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาว พรรณา แสงนภาเพ็ญ
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อฝึกทำลูกชุบอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
4.2 เพื่อเสริมรายได้ให้สมาชิกในกลุ่ม และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.3 เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ คุณธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียประหยัด อดออม ซื่อตรง มีน้ำใจ สุภาพ สามัคคี มีวินัย และ สะอาด ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานขนมลูกชุประยุกต์เพิ่มรายได้สู่สมาชิก
4.4 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัเนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 80 พรรษา
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากโครงงานพบว่า
กลุ่มของข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการทำขนมลูกชุบ เช่น วิธีการทำ การขาย สามารถเสริมรายได้ให้ตัวเอง ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมมิให้สูญหาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ สุภาพ และที่สำคัญได้ทำดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสพระองค์ทรงมีพระชนมมายุ 80 พรรษา

บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง โครงงานการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว
2. ชื่อกลุ่ม ใบบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3. รายชื่อสมาชิก
3.1 นายธนู จำปาเรือง
3.2 นายศุภกิตติ์ สงสาร
3.3 นางสาวธมลวรรณ ฝึกวาจา
3.4 นางสาวสุนิสา พรามพิลา
3.5 นางสาวธัญญมาศ นิรภัย
3.6 นางสาวพัชรีพร นาคทอง
3.7 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุธรรม
3.8 นางสาวสุพัตรา เขียวสาตร์
3.9 นางสาวพนิดา เจริญชาญ
3.10 นางสาวสุรีย์ฉาย จันทรา
4. คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวสุกัญญา คูเสียงทอง นางสาวพรพิมล โทนสูงเนิน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาว่ากะลามะพร้าวสามารถทำโคมไฟได้
5.2 เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องไฟฟ้ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์
5.3 เพื่อปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ ให้เป็นนิสัยและสามารถเชื่อมโยงโครงงานเข้ากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดทำโครงงานพบว่า
“กะลามะพร้าว”เป็นวัสดุธรรมชาติ หาง่ายในท้องถิ่น สามารถนำมาประดิษฐ์โคมไฟ แทนการใช้ แก้ว พลาสติก โฟม ซึ่งเป็นวัสดุย่อยสลายยากต้องใช้เวลานับร้อย นับพันปี ดังนั้นถ้ามีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนโดยหันมาใช้กะลามะพร้าวประดิษฐ์โคมไฟย่อมช่วยลดมลภาวะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกแนวทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อสมาชิกผู้จัดทำให้เป็นผู้ใฝ่รู้คิดค้นหาแนวทางสร้างสรรผลงานเชื่อมโยงนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ได้โคมไฟจากกะลามะพร้าว รวมทั้งได้เรียนรู้การเชื่อมโยงโครงงานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำอย่างระมัดระวัง ทำให้สมาชิกได้ปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีการคิดวิเคราะห์ย้ำเตือนให้ปฏิบัติเป็นนิสัย