• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ตัวอย่างการเขียนบทสรุปย่อโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  นางสาวพรรณา แสงนภาเพ็ญ  

วันนี้อยากยกตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อในโครงงานคุณธรรมซึ่งหลังจากได้ตรวจโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนทำกันพบว่ายังเขียนไม่เป็น บางกลุ่มมักเขียนถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แทนการสรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานคุณธรรมหรือไม่อย่างไรและ ผู้จัดทำโครงงานได้เรียนรู้เข้าใจอะไรบ้างจากการโครงงานที่จัดทำขึ้น บางกลุ่มเขียนไปคนละเรื่องเลย ครูต้องแก้ปัญหาโดยสัมภาษณ์จึงเข้าใจว่าทำโครงงานไปแล้วได้ผลอย่างไร ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ลืมกันคือการเน้นเรื่องของคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กๆก็ไม่ได้เขียนรายงานในส่วนนี้เลย จึงขอเสนอตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อเพื่อเป็นแนวในการเขียนบทคัดย่อครั้งต่อไป

บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง โครงงานเทียนประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชื่อกลุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
3. รายชื่อสมาชิก
3.1 เด็กชายธีรวัต คงชาตรี
3.2 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรอยู่
3.3 เด็กชายศรัณญู เห็มทอง
3.4 เด็กหญิงพรรณทิพา พานทอง
3.5 เด็กชายอลงกรณ์ วัฒนรุ่ง
3.6 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใจเป็นใหญ่
3.7 เด็กหญิงเกสร ลุงแสง
3.8 เด็กหญิงวาสนา มูลสถาผล
3.9 เด็กหญิงจันทร์จิรา เอี่ยมสุวรรณ์
4. คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล นางสาวมะลิ มณีด่านจาก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนำเทียนที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือประยุกต์เทียนให้มีราคาสูงขึ้น
5.2 เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
5.3 เพื่อปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียรประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจให้เป็นนิสัย
5.4 เพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดทำโครงงานพบว่า
โครงงานเทียนประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ประดิษฐ์เทียนจากการขอเทียนเพื่อนบ้านของพวกเราและเทียนที่นำมาใช้ไม่เพียงพอจึงมีการไปซื้อเทียนเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 42 บาท สามารถประดิษฐ์เทียนจำนวน 50 เล่ม แบ่งให้คณะกรรมการดู 13 เล่ม ส่วนที่เหลือนำไปขายได้จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนเงิน 150 บาท ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าเทียนที่เป็นเล่มธรรมดา สามารถนำมาประยุกต์เป็นเทียนในรูปแบบต่างๆ ได้ จากเทียนที่ดูธรรมดาสามารถเพิ่มราคาให้สูงขึ้นและมีสีสันสวยงาม ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาประดิษฐ์เทียนจากที่เคยทำแล้วออกมาไม่สวยงาม ดูเลอะเทอะ มาเป็นเทียนที่สวยงาม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงงานที่ต้องรู้จักประมาณความสามารถของตน สามารถให้เหตุผลคิดค้นแก้ปัญหาเรียนรู้จนประดิษฐ์เทียนได้ประยุกต์ที่สวยงามในการจัดทำโครงงาน และมีภูมิคุ้มกันที่คุณแม่ได้ช่วยสอนประดิษฐ์เทียนประยุกต์ โดยมีเงื่อนไขจากความใฝ่รู้ของพวกเราที่พร้อมศึกษาค้นคว้า จัดทำอย่างระมัดระวัง และทำให้เราได้ปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีการคิดวิเคราะห์สิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้ปฏิบัติเป็นนิสัย


บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน ขนมลูกชุบสร้างรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชื่อกลุ่ม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มีสมาชิกดังนี้
2.1 ด.ญ. ธิดาพร ใจธรรม
2.2 ด.ญ. วิภาทิพย์ เรืองยศชลาลัย
2.3 ด.ญ. วลีพร ไชโยทา
2.4 ด.ญ. พรรณนิภา เรืองรุ่งโรจน์
2.5 ด.ญ. วลัยภรณ์ หอมฉุน
3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาว พรรณา แสงนภาเพ็ญ
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อฝึกทำลูกชุบอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
4.2 เพื่อเสริมรายได้ให้สมาชิกในกลุ่ม และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.3 เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ คุณธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียประหยัด อดออม ซื่อตรง มีน้ำใจ สุภาพ สามัคคี มีวินัย และ สะอาด ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานขนมลูกชุประยุกต์เพิ่มรายได้สู่สมาชิก
4.4 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัเนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 80 พรรษา
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากโครงงานพบว่า
กลุ่มของข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการทำขนมลูกชุบ เช่น วิธีการทำ การขาย สามารถเสริมรายได้ให้ตัวเอง ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมมิให้สูญหาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ สุภาพ และที่สำคัญได้ทำดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสพระองค์ทรงมีพระชนมมายุ 80 พรรษา

บทสรุปย่อโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง โครงงานการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว
2. ชื่อกลุ่ม ใบบัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3. รายชื่อสมาชิก
3.1 นายธนู จำปาเรือง
3.2 นายศุภกิตติ์ สงสาร
3.3 นางสาวธมลวรรณ ฝึกวาจา
3.4 นางสาวสุนิสา พรามพิลา
3.5 นางสาวธัญญมาศ นิรภัย
3.6 นางสาวพัชรีพร นาคทอง
3.7 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุธรรม
3.8 นางสาวสุพัตรา เขียวสาตร์
3.9 นางสาวพนิดา เจริญชาญ
3.10 นางสาวสุรีย์ฉาย จันทรา
4. คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวสุกัญญา คูเสียงทอง นางสาวพรพิมล โทนสูงเนิน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาว่ากะลามะพร้าวสามารถทำโคมไฟได้
5.2 เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องไฟฟ้ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์
5.3 เพื่อปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ ให้เป็นนิสัยและสามารถเชื่อมโยงโครงงานเข้ากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดทำโครงงานพบว่า
“กะลามะพร้าว”เป็นวัสดุธรรมชาติ หาง่ายในท้องถิ่น สามารถนำมาประดิษฐ์โคมไฟ แทนการใช้ แก้ว พลาสติก โฟม ซึ่งเป็นวัสดุย่อยสลายยากต้องใช้เวลานับร้อย นับพันปี ดังนั้นถ้ามีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนโดยหันมาใช้กะลามะพร้าวประดิษฐ์โคมไฟย่อมช่วยลดมลภาวะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกแนวทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อสมาชิกผู้จัดทำให้เป็นผู้ใฝ่รู้คิดค้นหาแนวทางสร้างสรรผลงานเชื่อมโยงนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ได้โคมไฟจากกะลามะพร้าว รวมทั้งได้เรียนรู้การเชื่อมโยงโครงงานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำอย่างระมัดระวัง ทำให้สมาชิกได้ปฏิบัติค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ โดยมีการคิดวิเคราะห์ย้ำเตือนให้ปฏิบัติเป็นนิสัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 137997
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 28
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (28)

งงอะ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

คืออะไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

ไม่ค่อยจะเข้าใจอยากให้มีความกระจ่างมากกว่านี้

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มันคืออะไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

ให้คำเดียวเลยว่า งง มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

งงจริงไม่เข้าใจเลยคะ ช่วยอธิบายให้ดีกว่านี้นะคะ ไม่เข้าใจจริงๆ

มันก็คือ โครงงานไงคะ โครงงานที่คนในรายชื่อได้ทําได้สร้างไว้ไงค่ะ

ขอบคุณคุณไม่แสดงตนที่ช่วยตอบความจริงถ้าสังเกตให้ดีเป็นตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อซึ่งพบว่าเขียนกันไม่ค่อยได้อยากให้ดุตัวอ่างการเขียนแล้วสังเกตวิธีการเขียนลองวิเคราะหืดุซิค่ะจะเกิดแนวคิดและจะเข้าใจยิ่งขึ้น

บทคัดย่อไม่ใช้แบบนี้นะ

ทำรัยมาโคตร งงงงงง เลยอ่ะ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

แต่ก้อเข้าบ้าง

ค่ะ ก็พอเข้าใจนะ

แต่ งง ตอนสุดท้าย จะเขียนไงให้เป็นภาษทางการมากกว่านี้

ขอบคุณ ค่ะ

งง

jjhsyuTWStjuiyti4hw68uyah4utjhjdgfgfdfgdfgd

ม่ายช่วยไรเลย

ขอบคุณมากครับ แต่ช่วยอธิบายให้กระจ่างมากกว่านี้หน่อยได้มั้ยครับ แบบว่า บอกด้วยว่ามันมีอะไรอย่างอย่างนี้อ่ะคับ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงค่ะ

งงงง จิงๆด้วยคับ จาก กี้กี้

งง อ่ะ ไม่เกี่ยวกับเลย

ขอบคุณคับ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เอามาลงได้ยังไง

มั่ววววววววววววววววววววววววววววววววววว

มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

สสสส

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงคับ

แจ๋ม ดี นะ คับ

แต่ ก็ งงงงงงงงงงงงงงงงงง เหมือนกันนะ

แก้ไขหน่อยแล้วกัน

  • ไม่รู้ว่าจะแสดงความคิดเห็นว่าไงก็คนมัน งงอะงงมากเลยแต่ก็ขอบคุณมากคะขอบคุณจริงๆ
    IP: xxx.93.199.232
    เขียนเมื่อ 

งงcjutk utj58w95 pwo203n jsyrjwurw [lfyjisee] hesajeiuadkjru dhsrsdhuf lkahudsffk

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงgfdfcffvjhdsfcf hhvsghsjjteqswvlklteajki

คือเราจะบอกว่า บทคัดย่อจริงๆมันไม่ใช้แบบนี้อ่ะ

มันจะไม่มีชื่อคน ไม่มีข้อ1 ข้อ 2

แต่มันจะบอกวัตถุประสงค์และรายละเอียดโดยย่อ

โดยผู้ที่จะเขียนต้องมีความรุ้เบื้อต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนด้วย

คืดเราอยากหาตัวอย่างที่ถูกต้อง

ดูอันนี้แล้วงงมาก

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

เกิดมายังไม่เคยเห็นบทคัดย่อหน้าตาอย่างงี้เลยอ่ะ งงสุดๆ

ขอโทษด้วยกับสิ่งที่ทำให้ทุกคนงงมานานหลายปี วันนี้มาดูทบทวนขออนุญาตแก้ไขว่านี่เป็นเพียงบทสรุปย่อของโครงงานที่เด็กๆเขียนค่ะ