ลองlink   โดยการพิมพ์ข้อความแล้วทำทึบ และกดรูปโซ่ insert url