ความสำคัญของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

ดาวเสาร์
สารสนเทศ

สารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา.

 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษา เนื่องเพราะข้อมูลที่ผ่านการประเมินผลและการตรวจสอบแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องนั้น ๆ

ภารกิจของสถานศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 กฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ได้แบ่งขอบข่ายงานของสถานศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป

ซึ่งในการบริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงานย่อมต้องการการดำเนินการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ซึ่งการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศนั้น ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมบริบททุกด้านเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

จากความสำคัญของข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้น อาจแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้

  • ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
  •  

  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน
  •  

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
  •  

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
  •  

สถานศึกษาจึงต้องดำเนินการในส่วนของการกำหนดความต้องการข้อมูลในการนำผลของข้อมูลตามโครงสร้างการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อนำผลของข้อมูลนั้นมากำหนดความต้องการในการดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระงานในแต่ละกลุ่มบริหารงานหรือการบริหารจัดการในสถานศึกษาและนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และแปรผลเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ

การมีข้อมูล และระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ ย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดแนวทาง วิธีการ หรือแนวในการปฏิบัติ เพื่อการตัดสินใจ สั่งการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัตินั้นส่งผลในทางบวก และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหนือกาลเวลา

คำสำคัญ (Tags)#สารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 137058, เขียน: 10 Oct 2007 @ 14:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)