GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความสำคัญของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

สารสนเทศ

สารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา.

 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษา เนื่องเพราะข้อมูลที่ผ่านการประเมินผลและการตรวจสอบแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องนั้น ๆ

ภารกิจของสถานศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 กฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ได้แบ่งขอบข่ายงานของสถานศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป

ซึ่งในการบริหารจัดการของแต่ละฝ่ายงานย่อมต้องการการดำเนินการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ซึ่งการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศนั้น ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมบริบททุกด้านเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

จากความสำคัญของข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้น อาจแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้

 • ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
 •  

 • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน
 •  

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
 •  

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
 •  

สถานศึกษาจึงต้องดำเนินการในส่วนของการกำหนดความต้องการข้อมูลในการนำผลของข้อมูลตามโครงสร้างการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อนำผลของข้อมูลนั้นมากำหนดความต้องการในการดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระงานในแต่ละกลุ่มบริหารงานหรือการบริหารจัดการในสถานศึกษาและนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และแปรผลเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ

การมีข้อมูล และระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ ย่อมเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดแนวทาง วิธีการ หรือแนวในการปฏิบัติ เพื่อการตัดสินใจ สั่งการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัตินั้นส่งผลในทางบวก และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สารสนเทศ
หมายเลขบันทึก: 137058
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)