การทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมของคุณลุงหอม  เป็นการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คือ ท่านแบ่งพื้นที่ในการทำการเกษตรเป็น  4  ส่วน  คือ ขุดสระน้ำ  ปลูกข้าว  ผลูกพืชผักสวนครัว  และทำที่อยู่อาศัย  ซึ่งการทำการเกษตรของลุงหอมนั้นท่านบอกว่าที่สำคัญคือ  ต้องรู้จักรับผิดชอบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่  รักในอาชีพที่ทำ  ท่านบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ท่านทำการเกษตรแบบนี้เนื่องจากได้ดูทีวีโครงการต่ามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วรู้สึกสนใน  เพราะคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก  เป็นการทำการเกษตรแบบพอเพียง

                                                              นาย วีรชาติ  เคารพ