ในการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้สื่อการสอนหลากหลาย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของครู