แผนแม่บทชุมชน เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นแผนชีวิตแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป้าหมายว่า "ชุมชนจะไปทางไหน และจะไปให้ถึงที่นั่นได้อย่างไร" ไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างไป จึงต้องทำแผนร่วมกัน เพราะเป็นแผนของชุมชนไม่ไช่ของผู้นำ เป็นระบบการเรียนรู้ที่เรียนไปด้วย ทำแผนไปด้วย จึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาจากนั้นก็เรียนต่อไป คือ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดผลต่อชีวิตชุมชน ทำให้ชุมชนพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเอง อันเป็นเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้

   องค์ประกอปในกระบวนการจัดทำแผนแม่บชุมชน  มี  6 ประการ

 1. พื้นที่จัดทำ โดยกำหนดเป็นตำบลที่พอเหมาะพอดีสำหรับการบริหารจัดการชีวิตของชุมชน

2.คนที่เกี่ยวข้องทั่งในและนอกตำบล

3.เวทีการเรียนรู้ หมายถึงการจัดให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ

4. ข้อมูล หมายถึงสิ่งที่นัดวิจัยชุมชนร่วมกันสำรวจ

5.เครื่องมือหรือวิธีการ  ในที่นี้คือ การทำ "ประชาพิจัย"

6. แผน หมายถึง แผนแม่บทชุมชน อาจเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนชีวิตเพราะเป็นแผนที่วางเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย