วฐ.2/1

เถาะทะเล
การรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ.2/1

วฐ.2/1
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ  (ทุกตำแหน่ง)
วิทยฐานะที่ขอเลื่อน  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
       ชื่อ  -  สกุล     นางสุภาวดี  อายุเจริญ         อายุ    43      ปี   อายุราชการ      19       ปี
       คุณวุฒิสูงสุด  คม. วิชาเอก      สาขาการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย
       ราชภัฎรำไพพรรณี   จังหวัดจันทบุรี
       ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 83955
       สถานศึกษาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด
       เขตพื้นที่การศึกษาตราด กรม/ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       รับเงินเดือนในอันดับ  คศ. 2 ขั้น  24,230  บาท

การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน
      สายงานบริหารสถานศึกษา
       1)   หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน  ในการช่วยบริหารกิจการสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม  กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับงานงบประมาณ  แผนงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
       2)    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
  กรรมการและเลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดตราด

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
 ข้าพเจ้ามีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง  2   ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน พ.ศ. 2548  ถึงวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2550   ดังนี้    
             1  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ
      1.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา     มีผลการปฏิบัติ  ดังนี้
  1.1.1   ศึกษากรอบภารกิจการบริหาร  จากนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน  ร่วมกับฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยบังคับบัญชา จัดทำวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยให้ครูผู้ปฏิบัติงานเสนอโครงการในหน้าที่รับผิดชอบ  และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส  ทำให้การปฏิบัติงานแผนงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้  สอดคล้องกับนโยบายและมีประสิทธิภาพ
  1.1.2 ประชุมกับฝ่ายบริหาร  เพื่อจัดทำ  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร  กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ  จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ระบุขอบข่ายงานและบทบาทหน้าที่ให้ทราบทั่วกันส่งผลให้บุคลากรในฝ่ายทราบหน้าที่ของตนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  1.1.3 นำระบบการประกันคุณภาพภายในมาเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการ  โดยให้ครูผู้ปฏิบัติเสนอโครงการให้สอดคล้องและได้มาตรฐานการศึกษาตามตัวชี้วัด เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาดำเนินการจัดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรวบรวมเป็นรายงานประจำปีเสนอผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ มีการปรับปรุงและพัฒนาได้ระดับที่สูงขึ้น
  1.1.4 ได้จัดให้มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ ทุกภาคเรียน  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี
      1.2 การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป
  1.2.1 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในระดับฝ่ายบริหาร ระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ   และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะเจ้าหน้าที่จะรู้ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของงาน ได้ชัดเจน
  1.2.2 ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานและรับฟังผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านการทำแผนงานและการทำงานเชิงระบบ  เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของงาน
  1.2.3 เสนอโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  เพื่อระดมทรัพยากรด้านการเงินสนับสนุนงานวิชาการ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน เพื่อเพิ่มอัตรากำลังครูไทย ครูต่างชาติและลูกจ้างชั่วคราว ให้เพียงพอต่อการบริหารงานบุคคลทั้งด้านการสอนและด้านบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ผลการดำเนินการโรงเรียนได้รับการร่วมมือจากผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี สรุปได้รับเงินระดมทรัพยากรจำนวนทั้งสิ้น 5,131,200 บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
  1.2.4  การจัดระบบควบคุม นิเทศ กำกับการปฏิบัติงานโดยจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน และปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ
  1.2.5 ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ  วางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เช่น การบริหารงบประมาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ในการจัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษของจังหวัดตราดให้มีทักษะเพิ่มขึ้น
  1.2.6 ร่วมมือกับฝ่ายบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  เช่นโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน การอบรมด้วยตนเองเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้รับความร่วมมือจาก สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) โดย อาจารย์ประชุม โพธิกุล และอาจารย์อนุกูล  เยี่ยงพฤกษาวัลย์   เป็นต้น
  1.2.7  จัดให้มีการประชุมฝ่ายงบประมาณ  เพื่อวางแผนการทำงานและประเมินผลร่วมกับบุคลากรในฝ่าย ปฏิบัติแบบกัลยาณมิตร  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดความตึงเครียดของงานซึ่งเป็นงานที่ต้องอิงระเบียบตลอดเวลาปฏิบัติ
             1.2   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1.2.1 โรงเรียนได้มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนจังหวัดตราด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  เทศบาลเมืองตราด  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย  งานบุญประเพณี  การกีฬา  เช่น  ร่วมกิจกรรมการจัดงาน 100 ปีจังหวัดตราด  กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น
  1.2.2  โรงเรียนได้มอบหมายให้ร่วมประชุม /สัมมนา  กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์งานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่น การประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2550    และการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา  การประชุม
การจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
  1.2.3  โรงเรียนได้มอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริและงานตามนโยบายของรัฐบาล คือ เป็นกรรมการและเลขาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นธรรมชาติจังหวัดตราด  กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน  กิจกรรมการอนุรักษ์ปะการัง   ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการจริงมีความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้นำเยาวชนด้านอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี 

 

 1.2.4 โรงเรียนได้มอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินตามโครงการธนาคารโรงเรียน ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด  อดออม และเห็นคุณค่าของเงิน   ทุกปีการศึกษาจัดให้มีสรุปรายงานสถิติการออมของนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย  สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี
 2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง  และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
     2.1 ผลงานตามลักษณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  ดังนี้
         2.1.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ดังนี้
    1) ร่วมในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545  ทั้งด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ   มีหน้าที่เสนอแนวทางพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และบุคลากร  ร่วมนิเทศ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและนำข้อมูลมาปรับปรุงงาน  โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะการคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2) ประสานงานการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย  การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนรู้  เช่น  การจัดหาสื่อ ICT  ประกอบการเรียนการสอนได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดทำE-lectronic room การจัดพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตโดยการใช้เทคโนโลยี E–Libarly มาให้บริการ  การจัดบรรยากาศห้องสมุดสวน  เป็นต้น 
               3)  ด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ได้เสนอของบประมาณ จำนวน  250,000 บาท เพื่อปรับปรุงหลังคาที่มีรอยรั่ว น้ำซึมอาคาร 3   อาคารฝึกงาน ฝ 1   อาคาร 4   อาคาร 5  ซึ่งสามารถแก้ปัญหารอยรั่วและน้ำซึมได้   นอกจากนี้ได้เสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า  อาคาร 3  หอประชุม  อาคาร 4  และอาคาร 5  ทำให้มีระบบการใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัย
     4)   ประสานงานและสนับสนุนในการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้
แก่ผู้เรียน  เช่น  พระศักดา  สุนทโร  มาเป็นวิทยากรสอนคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน   ดร.บุญส่ง  ไข่เกษ  เป็นวิทยากรด้านศิลปกรรมท้องถิ่น   นายนราทร  ถนอมวงษ์   มาเป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
   5)  ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน เช่น การเข้าค่ายพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ    การเข้าค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ  เป็นต้น และผลจากดำเนินงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปในทางที่ดีขึ้น
2.1.2 การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา ขอความร่วมมือจากฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ รับผิดชอบงานแผนงานของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 19 คนและโรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีหน้าที่ ประสานงาน ดำเนินการเสนอโครงการ และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในฝันให้เป็นไปตามแนวทางและหลักการของโรงเรียนในฝัน 
 สืบเนื่องจากการทำโครงการให้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ  ได้นำแผนปฏิบัติการประจำปีไปจัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิต (OUC) ตามระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2.1.3 ร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคล  โดยจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา  เช่นสวัสดิการด้านอาหารและน้ำดื่ม  เสื้อผ้า  ศึกษาดูงาน  สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุข  เยี่ยมไข้  อวยพรวันเกิด เป็นต้น
 2.1.4   การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน
  1)  ระบบงานแผนงาน  บุคลากรในฝ่ายงบประมาณร่วมกัน  กำหนดวิสัยทัศน์ฝ่ายงบประมาณไว้ว่า “ ถูกต้อง  โปร่งใส  ประทับใจในบริการ ”  โดยมีพันธกิจ   ดังนี้
   -  การจัดทำและเสนอของบประมาณ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทำแผนงานเริ่มจากวิเคราะห์นโยบายของสถานศึกษา และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดตราด วิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อให้จัดทำโครงการงานเสนอของบประมาณ
   -  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา  งบวิชาการร้อยละ 60 งบบริหารทั่วไปร้อยละ 13    งบบริหารงานงบประมาณร้อยละ 10    งบบริหารงานบุคคลร้อยละ 7 และ
งบสำรองจ่าย  ร้อยละ  10
    -   การตรวจสอบ   ติดตาม   ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผล
การดำเนินการ  โดยใน  1  ปีงบประมาณ  จัดให้มีการตรวจสอบติดตาม  เป็นรายไตรมาส  คือ   เดือนธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  กันยายน 


  2)   การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณและบรรจุในแผน
ปฏิบัติการของโรงเรียน   ซึ่งการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แผนงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นอย่างดี
  3) การจัดทำแผนงานโครงการโรงเรียนต้นแบบในฝันเพื่อเป็นการต่อยอดโรงเรียนในฝัน  ได้ร่วมดำเนินการของบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝัน  ตามกลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมชาวตราด  จัดหางบประมาณสนับสนุนและทำสัญญาว่าจ้าง  ออกแบบระบบ  จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายกับ  บริษัท  ไกรอินโฟร์เทค  จำกัด  วงเงินงบประมาณ  1,807,400  บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน )  ซึ่งได้รับบริจาคจากนักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นอย่างดี และยังได้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณสมทบจากโรงงานยาสูบ  จำนวน  300,000  บาท  ( สามแสนบาทถ้วน )  
  4)  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ)   อนุมัติให้เป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง  ขนาดมาตรฐาน  จำนวนเงิน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  และเป็นค่าปรับปรุงสนามพร้อมลู่วิ่ง 5 ลู่  จำนวนเงิน  600,000  บาท(หกแสนบาทถ้วน)  ดำเนินการจัดจ้างและได้รับความร่วมมือจากนายสาธิต  เสแสวง   นายดนัย  แดงประเสริฐ  นายช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด   ในการควบคุมงาน  และเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ทำให้การก่อสร้างและควบคุมงานเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
  5)  ด้านทรัพย์สินของโรงเรียน  ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง จำนวน 4 คน  ทำหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข  นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุ และโรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่เสนอจัดซื้อ ควบคุม ดูแลพัสดุในฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกสิ้นปีงบประมาณจัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นอย่างดี  ทำให้งานพัสดุเป็นปัจจุบัน
 2.1.5  การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี
  ระบบการเงินและบัญชี  มีพันธกิจ  2  ข้อ  คือ
   1)  การบริหารการเงิน  ประกอบด้วย  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การนำส่งเงิน  และการกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2)  การบริหารบัญชี  ประกอบด้วย  การจัดทำบัญชีการเงินทุกประเภท  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาระเบียบปฏิบัติ ด้านการเงิน  การบัญชี  จาก WebSite ของกรมบัญชีกลาง เช่น เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินทุกเดือน การจ่ายเงินทุกต้องตามหมวดรายจ่าย เป็นไปตามระเบียบพัสดุและมีการตรวจสอบ การลงบัญชีทุกประเภททุกสิ้นเดือนมีการลงบัญชีถูกต้องร้อยละ  100
  การจัดทำระบบการเงินและบัญชี  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด
 2.1.6  การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
  1) จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง. ) ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
  2) จัดให้มีคณะกรรมการและทำคู่มือการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานตามความสามารถ ร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อัคคีภัยและการป้องกันปัญหาทางสังคมของผู้เรียน   และจัดสำสรุปรายงานผลทุกสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี
 2.1.7   การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  สืบเนื่องจากเรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านปัญหาสังคมของผู้เรียน การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง พฤติกรรมชู้สาว จึงมีส่วนร่วมในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เริ่มตั้งแต่การร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาร่างระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน  การดูแลแก้ไขความประพฤติของนักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมกรณีที่คะแนนความประพฤติต่ำกว่าเกณฑ์  ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
 2.2  คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ  ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้
        2.2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรอบรู้ทั่วไปในระดับตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ  ดังนี้
  1)  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  2) จัดทำเอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  นโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา
  3) จัดทำเอกสารการสรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
  4) จัดทำเอกสารการเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการประเมินภายนอก ของ สมศ.
  5)จัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงานแผนงานคู่มือระบบการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  คู่มือระบบการบริหารงานการเงิน การบัญชี
  6)  จัดทำคู่มือการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
 2.2.2 ผลงานที่เกิดจากความสามารถ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงบประมาณและงานที่ได้รับมอบหมายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์ หรือมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตามที่กำหนดในวิทยฐานะ  คือ
  1)   การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
        จากการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เพื่อจัดการบริหารด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทรัพยากรเป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติ  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราว  ค่าวัสดุอุปกรณ์ด้าน  ICT  ผลจากการดำเนินการข้างต้นทำให้ผู้เรียนมีครูผู้สอนตรงสาขาวิชาเอก มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา การจ้างครูอัตราจ้างเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร   เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่นๆ   ทำให้การบริหารงานโดยรวมมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น
  2) การจัดทำรายงานสถานการณ์ของหน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น ธรรมชาติ  จังหวัดตราด
  3)   โครงการร่วมมือร่วมใจใช้พลังงานอย่างประหยัด
  4)   การจัดทำโครงการบริหารงานโรงเรียนในฝัน  และการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในฝัน
  5)   การบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
  6)   แผนงานเพิ่มสมรรถนะโรงเรียนในฝันด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 โดยได้รับความร่วมมือกับชุมชน
   2.2.2 ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ  ดังนี้
   1)   โครงการพัฒนาบุคลากร
  2)    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน  ด้านงานงบประมาณ
  3)  เป็นวิทยากรด้านงบประมาณในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยากรด้านการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   วิทยากรการเขียนโครงการ  วิทยากรการทำแผนขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ
           3.   ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู   ผู้ปกครอง  ชุมชน สถานศึกษา  และการจัดการศึกษา
     3.1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ในภาพรวมผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร  ได้รับการส่งเสริมให้รอบรู้สภาพปัจจุบัน เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัย  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะ ในการตัดสินใจ  การลงมือปฏิบัติจริง  และผลลัพธ์สุดท้าย  ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   พิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน  ดังนี้
            3.1.1 ด้านความรู้และสติปัญญา   ผลคะแนน O-net และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2548 พิจารณาเฉพาะกลุ่มโรงเรียนในฝัน จำนวน 651 โรงเรียน  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์สูงเป็นอันดับ 3  O - net (Mean 205.15)  และ  GPA  (Mean 2.93 )  เป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียน  ครูและผู้ปกครอง ทุกคน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2548 ค่า Mean ของแต่ละวิชา ดังนี้  วิชาภาษาไทย  55.58  วิชาคณิตศาสตร์  32.79  วิชาวิทยาศาสตร์  38.86 วิชาสังคมศึกษา  44.91  วิชาภาษาอังกฤษ  32.47                 ปีการศึกษา 2549 ค่า Mean ของแต่ละวิชา ดังนี้   วิชาภาษาไทย 56.24 (+0.66)  วิชาวิทยาศาสตร์  38.99 (+0.13)    วิชาภาษาอังกฤษ 34.40 ( +1.93 )  
  นักเรียนที่มีทักษะและนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆร้อยละ  95
 3.1.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวนนักเรียนที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์( มาตรฐานที่ 1)  ปีการศึกษา 2548  ร้อยละ 90  ปีการศึกษา 2549  ร้อยละ 90 
 3.1.3 ด้านการมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา   (มาตรฐานที่ 3 ) การเรียนรู้อย่างมีความสุข  ผู้เรียนที่มีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ  ร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์    ปีการศึกษา  2548  ร้อยละ  90  ปีการศึกษา 2549  ร้อยละ  91.88  จำนวนผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น  มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ เรียนและทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและให้ความร่วมมือ มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  (มาตรฐานที่ 7) ปีการศึกษา 2548  ร้อยละ 90  ปีการศึกษา 2549  ร้อยละ 94.72
3.2  ผลที่เกิดต่อครู
       ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพของครู ตามคู่มือการบริหารระบบปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  อย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการแสวงหา นวัตกรรมใหม่และพัฒนาสื่อ นำความรู้มาพัฒนาตนเองและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ได้ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติจริง  นอกจากนี้ครูมีความประพฤติและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี และจากการประเมินของ สมศ. รอบ 2  ปี 2549  มาตรฐานด้านครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีคะแนนประเมินร้อยละ 89.72 ระดับดีมาก ซึ่งสูงสุดในทุกมาตรฐานที่ผ่านการประเมิน
 3.3  ผลที่เกิดต่อผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษา 
 จากการได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  การร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ผู้ปกครอง และชุมชน ยอมรับ  และศรัทธา  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกโอกาส  ดังเช่น  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือร้อยละ 100  การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ทุกปีงบประมาณ
        4.    ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน 
   รายงานการวิจัย   การศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  (ถ้ามี  โปรดระบุ)
 1. ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาโทวิทยานิพนธ์ 
            การศึกษาความรู้และการปฏิบัติของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
 2.  ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
            รายงานผลการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนอนุบาลตราด ตามหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

 ผลงานทางวิชาการ
  ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติ  เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน ในระดับที่สูงขี้น  หรือให้มีวิทยฐานะ  หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 (ไม่มี)
    

 

 

              ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง  และเป็นความจริง
                                           
                                                 (ลงชื่อ)  ..........................................ผู้ขอรับการประเมิน
                                                               (นางสุภาวดี  อายุเจริญ)
                                                     ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                                     วันที่  15  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2550


การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
                            ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่า    การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง


                                                    (ลงชื่อ)............................................
                                                               (นางเพ็ญศรี  เนียมศิริ)
                                                     ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
                                                      วันที่  15  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

<p

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วฐ 21

หมายเลขบันทึก: 133085, เขียน: 29 Sep 2007 @ 21:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นายณกุล เนาว์ช้าง
IP: xxx.26.85.149
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองฯสุภาวดี อายุเจริญ ที่เคารพ

ผมได้อ่าน วฐ.2/1 ของท่านและได้ใช้เป็นแนวในการเขียนเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ มีหลายอย่างที่เหมือนท่าน คือ อายุตัว และอายุราชการ ก็เลยต้องรู้สึกดีเป็นพิเศษ หวังว่าท่านจะกรุณากระผมให้ได้เรียนรู้ฯ

ขอแสดงความขอบคุณ

ณกุล เนาว์ช้าง

นกหัวจุก
IP: xxx.27.130.54
เขียนเมื่อ 

นกหัวจุกได้อ่าน วฐ2 ของคุณแล้วและได้นำไปใช้เป็นแนวในการเขียนของนกหัวจุกเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณหลายเน้อ ขอให่มีความสุข มีเงินเก็บเงินใช้นะครับ