หน่วยการเรียนร้ที่ 1 เรื่องความหมายของพืชพืชผักสวนครัว

ความหมาย,ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี              รหัสวิชา         ง31101               ปีการศึกษา  2550

เรื่อง       ความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัว            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                            เวลา    2    ชั่วโมง
                                                                                                                                               สาระสำคัญ                 พืชผักสวนครัวเป็นพืชที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อให้ได้ผักปลอดสารพิษมาใช้ประกอบเป็นอาหารภายในครอบครัว  จึงนับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1.       บอกความหมายของพืชผักสวนครัวได้ 2.       บอกความสำคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 3.       สามารถทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ได้ สาระการเรียนรู้ 1.       ความหมายของพืชผักสวนครัว 2.       ความสำคัญของพืชผักสวนครัว 2.1     ความสำคัญในด้านคุณค่าทางอาหาร 2.2     ความสำคัญในด้านเภสัชกรรม 2.3     ความสำคัญในด้านอาชีพเกษตรกรรม3.   ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว กิจกรรมการเรียนการสอน                 ชั่วโมงที่ 1 1.       นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย  20  ข้อ   ( เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน       ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  ) 2.       แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3.       แบ่งนักเรียนเป็น  8  กลุ่ม  กลุ่มละ 6  คน เลือกประธานกลุ่ม  รองประธาน และเลขานุการ       ที่เหลือก็เป็นสมาชิกของกลุ่มตามลำดับ ( หรือกลุ่มเดิมที่แบ่งไว้แล้วจากบทเรียนที่ผ่านมา) 4.       นักเรียนและครูช่วยกันระบุชื่อพืชผักสวนครัวจากแผ่นโปร่งใส ที่  1  และใบความรู้แล้ว 5.       นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจำแนกความแตกต่างระหว่างพืชผักสวนครัวและพืชผักทั่วไป       ลงในใบงานที่ 1  6.       ครูสอนและสอดแทรกอธิฐานธรรม  ข้อที่ 1  เรื่องปัญญา  ( รอบรู้สิ่งที่ควรรู้ ) ศึกษา       ในใบความรู้ เสร็จแล้ว 7.       นักเรียนศึกษา เรื่องพืชผักสวนครัว  จากบทเรียน  E -BOOK  พร้อมจดสาระสำคัญลง        ในใบงานที่  2 8.       นักเรียนและครูช่วยกันสรุปแผนผังความคิด  เรื่องความหมายของพืชผักสวนครัว           จากแผ่นโปร่งใสที่ 2  และให้นักเรียนจดบันทึกข้อสรุป ลงในใบงานที่  3 9.        เสร็จแล้วจากแผ่นโปร่งใสที่ 3  นักเรียนร่วมกับครูช่วยกันสรุปถึงความสำคัญ         ของพืชผักสวนครัว  แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในใบงานที่  4  10    ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปเขียนเป็นหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับ ประโยชน์และ ความสำคัญ ของพืชผักสวนครัว หรือ เป็นเรื่องพืชผักสวนครัวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา  เพื่อเป็นการบ้าน  และให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ส่งเสริมความคิด  การอ่านและความมีเหตุผล สื่อและแหล่งเรียนรู้                 ประเภทวัสดุ 1.       บทเรียนอีเลคทรอนิกส์  (  E-BOOK )  เรื่องพืชผักสวนครัว 2.       แผ่นโปร่งใสเรื่อง ความหมายและความสำคัญของพืชผักสวนครัวได้แก่ 2.1    ภาพแสดงส่วนต่าง ๆ  ของพืชผักสวนครัว 2.2    แผนผังความคิดเรื่อง   ความหมายของพืชผักสวนครัว 2.3    แผนผังความคิดเรื่อง   ความสำคัญของพืชผักสวนครัว ประเภทเอกสาร 1.       สมุดจดบันทึก 2.       ใบงานที่ 1  มีดังนี้   2.1   จำแนกความแตกต่างระหว่างพืชผักสวนครัวและพืชทั่วไป 2.1     แผนผังความคิดสรุปเรื่อง  ความหมายของพืชผักสวนครัว 2.2      แผนผังความคิดสรุปเรื่อง  ความสำคัญของพืชผักสวนครัว 3.       วารสารเกษตรธรรมชาติ       การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์การเรียนรู้ น้ำหนักคะแนน น้ำหนักคะแนน
วิธีวัดผล
เครื่องมือวัด
K P A
1.  บอกความหมายของ     พืชผักสวนครัวได้2.  บอกความสำคัญของ  พืชผักสวนครัวได้3. นักเรียนมีความรักและสามัคคีในกลุ่ม   6 8  6 5 6  4 - 3  1 -    1 1. ทดสอบก่อนเรียน2.  สังเกตการทำงานกลุ่ม      2. การตรวจ ผลงาน  3. การทดสอบ  หลังเรียน       1. แบบทดสอบ  ก่อนเรียน 2.  แบบสังเกต  การทำงานกลุ่ม  3. แบบตรวจ  ผลงาน  4. แบบทดสอบ หลังเรียน    
รวม 20 15 4 1    
  หมายเหตุ              เกณฑ์การวัดและประเมินผล                                 1.  ประเมินผลการสังเกตผ่านเกณฑ์ได้     50  %                                2.  ประเมินผลงานกลุ่มผ่านเกณฑ์ได้        50  %                                3.  ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้                 50  %             แบบข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ  ครูอติชาติ  ปาทา   แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 1.      เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2.      การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3.      เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.1    นำไปใช้ได้จริง......................................................................................................... 3.2    ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้....................................................................................... 4.      ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                             ลงชื่อ................................................                                                                                                     (  นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง  )                                                                                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม                                                                                  บันทึกผลหลังสอน รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี          รหัสวิชา ง 31101          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
           เรื่อง      ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของผักสวนครัว      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                                                                          เวลา     2  ชั่วโมง
            ผลการเรียนรู้ 1.       ด้านความรู้   นักเรียนบรรลุผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้         1.1  ระดับดีมาก                   จำนวน    44     คน  คิดเป็นร้อยละ      95.65         1.2  ระดับดี                      จำนวน     2     คน  คิดเป็นร้อยละ         4.35         1.3   ระดับพอใช้                  จำนวน     -     คน   คิดเป็นร้อยละ          -         1.4   ระดับปรับปรุง          จำนวน     -      คน   คิดเป็นร้อยละ        -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ด้านทักษะกระบวนการ   นักเรียนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 3.  ด้านคุณธรรม /จริยธรรม/ คุณลักษณะอันพึงประสงค์      นักเรียนมีความกระตือรือร้นตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความขยันและมีความสามัคคี ในกลุ่ม 
5. ปัญหาที่ควรแก้ไข/ พัฒนา 6. วิธีดำเนินการแก้ไข/พัฒนา 7.  ผลการแก้ไข/พัฒนา
-  นักเรียนบางคนยังชอบเล่นทำให้รบกวนเพื่อนมีอยู่  2  คน - ครูให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้มอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยให้จดบันทึกสาระสำคัญที่ครูบรรยายจากแผ่นโปร่งใสแล้วให้เป็นตัวแทนออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียน  -นักเรียนที่มีปัญหาเล็กน้อยนั้นได้ปรับตัวดีขึ้น เพราะกลัวจะได้ออกมานำเสนองานซึ่งก็เป็นกาสรฝึกให้กล้าแสดงออกฝึกการพูดไปด้วย
                                                                                          ลงชื่อ......................................................                                                                          </sp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การงานอาชีพ สมุทรพิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#แผนการเรียนร้ที่ 1

หมายเลขบันทึก: 132537, เขียน: 28 Sep 2007 @ 11:16 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นางฟาคนเดิม
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ดีคะใช้เป็นความรู้ได้ดีมาก

( ขอบคุณคร้บ )

ณัฐวัฒน์
IP: xxx.67.59.146
เขียนเมื่อ 

น่าจะทำไปใช้กับผู้เรียนได้ดีมาก

ขอบคุณที่ได้ลงมาให้ผู้อยากรู้ศึกษา