บทเพลงมีมากมายหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในโลกนี้  แต่บทเพลงที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนในบทเรียน เหมาะสมกับพื้นฐานของท้องถิ่น บุคคลและประเพณีคงต้องอาศัยครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ที่จะนำเอาเนื้อหาความร้ที่นักเรียนเบื่อหน่ายมาประกอบให้เป็นเนื้อหาสาระในบทเพลงที่สนุกสนาน มาร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาบทเพลงที่สนุกสนานกันเถอะ