GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                     

      

[ เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                     โรงเรียนวัดดอนเปา สพท. เชียงใหม่เขต 4           โรงเรียนวัดดอนเปาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดแคลนบุคลากรและวัสดุการศึกษาหลายอย่างทางโรงเรียนจึงได้จัดการความรู้ KM ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในการลดภาระงานของครูและได้รูปแบบการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นดังนี้   วิชาภาษาไทย         การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเช่น เขียนชื่อต้นไม้  หัดอ่าน  สะกดคำ  ออกเสียง  การสร้างประโยค  ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเขียนรูปแบบต่างๆได้ทั้ง นิยาย  นิทาน  ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  เรียงความ  บทความเชิงวิชาการ  ฯลฯ วิชาคณิตศาสตร์        การเรียนการสอนสวนพฤกษศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์  อาจจะใช้ในเรื่องของการตั้งโจทย์  โดยการ บวก  ลบ  คุณ  หาร  โดยใช้ต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นโจทย์ วิชาวิทยาศาสตร์      การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เช่นลักษณะส่วนประกอบต่างๆของพืช ลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ เนื้อเยื่อการจำแนกพืช ความหลากหลายของพืช การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของส่วนต่างๆของพืช เช่น ลักษณะของเซลล์ ของใบ เนื้อเยื่อลำเลียง การศึกษาเรื่องระบบนิเวศ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งเมล็ดแห้ง ผลแห้ง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา             การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เช่นการเปรียบสังคมพืชกับสังคมมนุษย์  ความสัมพันธ์ของต้นไม้ในชีวิตประจำวัน  ศึกษาพรรณไม้ในพุทธประวัติ เปรียบเทียบพรรณไม้กับสัจธรรม ใช้พรรณไม้บางชนิดเป็นสื่อเชื่อมโยงไปถึงวันสำคัญทางศาสนาและพุทธประวัติ ศึกษาพรรณไม้ที่มีมาสมัยพุทธกาล วิชาสุขศึกษา     การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษามุ่งให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี นำความรู้ที่ได้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการกระทำ เพื่อปรับปรุงสุขภาพอนามัยของตนให้ดีขึ้น อาจนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาใช้ในการเรียนเรื่องพรรณไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค พืชผักพื้นเมือง พรรณไม้ที่ให้สารอาหารปะเภทต่างๆ  วิชาศิลปศึกษา    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถนำมาบูรณาการในวิชาศิลปะได้  เช่น  การนำสีจากส่วนต่างๆ  ของพืชมาใช้ในงานศิลปะ การพิมพ์ภาพใบไม้  การวาดภาพเกี่ยวกับต้นไม้ โดยจินตนาการอิสระ   วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ         การเรียนการสอนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิชาการงานศึกษารวบรวมพรรณไม้มาปลูกในโรงเรียนโดยเน้นพรรณไม้ในท้องถิ่นเป็นหลัก การแปรรูปผลไม้ วิชาภาษาต่างประเทศ   การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เช่นการอ่าน พูดชื่อต้นไม้ หรือส่วนประกอบของต้นไม้ คำศัพท์ การแต่งประโยคจากพืช ตามหลักไวยากรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 130717
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

สุดยอดครับครู

very good  5555+++ ---- ......  *_*......._