3กิจกรรมบรรเทาปัญหาความยากจน

นำไปสู่ความพอเพียง น่าอยู่และยั่งยืน

1)นอกจากการสำรวจ/วิเคราะห์ทุนชีวิตซึ่งจะทำให้ทราบศักยภาพของแต่ละครัวเรือนแล้ว ควรมีการสำรวจ/วิเคราะห์ทุนชุมชน โดยสังเคราะห์ความรู้จากทุนชีวิตและนำข้อมูลทุนสาธารณะในชุมชนมาวิเคราะห์ ความรู้เหล่านี้น่าจะเป็นฐานในการพัฒนาบุคคลรายครัวเรือนและชุมชนระดับ  หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง น่าอยู่และยั่งยืน

2)กองทุนเมตตาธรรมทำบุญวันละ๑บาท จะสร้างพลังแห่งการให้ซึ่งถูกทำลายด้วยความอ่อนแอจากการ ยื่นมือขอ จะสร้างพลังแห่งสัจจะและการให้คุณค่าในสิ่งเล็กสิ่งน้อยอย่างต่อเนื่อง       สม่ำเสมอ แทนที่ความปอกลอก หวังพึ่งดวงและโชคลาภก้อนใหญ่ในทันทีทันใด ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ

3)ระบบแลกเปลี่ยนชุมชน จะเป็นอุดมการณ์ที่หลอมสร้างความเป็นชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างรื่นรมย์ฉันท์พี่น้องและเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย จะเป็นกลไกให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรกันอย่างยุติธรรมและทั่วถึงกันมากขึ้น (รายละเอียดจะเล่าในตอนต่อไป)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)