1. ข้าวโพดจัดเป็นพืชประเภทใด และมีรากลักษณะ     อย่างไร      ก. ใบเลี้ยงคู่  มีระบบรากฝอย      ข. ใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากฝอย      ค. ใบเลี้ยงคู่ มีระบบรากแก้ว      ง. ใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากแก้ว2. พืชในข้อใดเป็นพืชดอก     ก. สน            ข.  เฟริ์น     ค. เห็ด           ง. ไผ่3. ข้อใดจัดเป็นพืชไม่มีดอกทั้งหมด     ก. เฟิร์น ไผ่ ผักแว่น     ข. สน ปรง  มอส     ค. ปรง ผักกูด จอก     ง. มอส สน แหน4. การปฏิสนธิของพืช เกิดขึ้นที่ส่วนใด     ก. รังไข่                  ข. อับละอองเรณู     ค. ยอดเกสรตัวเมีย  ง. ก้านชูอับละอองเรณู5. ดอกที่ไม่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียในดอก    เดียวกัน จัดเป็นดอกประเภท     ก. ดอกสมบูรณ์         ข. ดอกไม่สมบูรณ์     ค. ดอกสมบูรณ์เพศ   ง. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 6. ผลของพืชเจริญมาจากส่วนใด     ก. เซลล์ไข่           ข. ตาของลำต้น     ค. รังไข่                ง. อับละอองเรณู7. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในข้อใดมีมากที่สุด    ในโลก    ก. พยาธิ                ข. แมลง    ค. หอย                  ง. หมึกทะเล8.  สัตว์คู่ใดที่มีโครงสร้างเหมือนกันจึงทำให้การทรง     ตัว และการเคลื่อนที่เหมือนกัน     ก.ไส้เดือนดิน-งู     ข. นก- ผีเสื้อ     ค. ปลา กุ้ง            ง. ยุง-แมลงปอ9. สัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใด จัดอยู่ในประเภท    ปลาทั้งหมด     ก. ปลาทู ปลาฉลาม ม้าน้ำ     ข. ปลากระพง ปลาวาฬ ปลาไหล     ค. ปลาโลมา ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ     ง. ปลากระเบน ปลาพะยูน ปลาแรด10. สัตว์ลำตัวกลวง ในข้อใดอาศัยอยู่ในน้ำจีด     ก. ปะการัง               ข. ไฮดรา     ค. กัลปังหา               ง. แมงกระพรุน 


 11.  สัตว์ประเภทใดไม่มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย                                     ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม        ข. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ        ค. สัตว์เลื้อยคลาน        ง. สัตว์ปีก12. สัตว์ในข้อใดสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์        ก. อะมีบา        ข. พลานาเรีย        ค. ไฮดรา        ง. ฟองน้ำ13.  การผสมเทียมสัตว์ในข้อใดเป็นแบบปฏิสนธิ       ภายใน        ก. กบ                      ข. ปลานิล        ค. ปลากัด               ง. แพะ14.  การผสมเทียมจะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในมดลูกของแม่        พันธุ์เมื่อใด        ก. ระยะก่อนตกไข่        ข. ระยะตกไข่        ค. ระยะตั้งครรภ์        ง. ระยะออกไข่15. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหรือขั้นตอนการขยายพันธุ์สัตว์        ก. ถ่ายฝากตัวอ่อน          ข. ผสมเทียม        ค. คัดแยกพันธุ์        ง. การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ     16. หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ      อยู่ในส่วนใด        ก. เม็ดเลือด                     ข. ยีน        ค. ต่อมเหงื่อ                  ง. เซลล์ร่างกาย17.  ลักษณะด้อยจะปรากฏให้เห็นในรุ่นใด         ก. รุ่นพ่อ แม่         ข. รุ่นพี่         ค. รุ่นลูก         ง.  รุ่นหลาน18. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย
      เป็นอย่างไร
          ก.  4: 1                         ข.  3 : 1          ค.  2: 1                         ง. 1 : 119.  ข้อใดเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดได้ทาง        พันธุกรรม           ก. หูตึง           ข. ตาสองชั้น           ค. นิ้วกุด          ง . ขาหนีบเล็ก20.  นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาทาง
        พันธุศาสตร์
          ก. นิวตัน          ข. วัตสัน          ค. กาลิเลโอ          ง. เมนเดล   


ชื่อ-สกุล................................................................เลขที่………….ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5ตอนที่ 2   ข้อสอบอัตนัย ( เขียนคำตอบ ) 2 ข้อ 10 คะแนนคำสั่ง        ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1.      ถ้านักเรียนต้องการขยายพันธุ์พืชดอกแบบไม่อาศัยเพศ (ไม้ดอกไม้ประดับ) นักเรียนจะเลือกใช้การขยายพันธุ์แบบใด?(เลือก 1 อย่าง การตอน การปักชำ การติดตา การต่อยอด)  พร้อมบอกขั้นตอนการกระทำนั้นๆ มาสั้นๆ พอเข้าใจ (6 คะแนน)ชื่อพืช......................................................................................เลือกวิธีการขยายพันธุ์แบบ....................................................             ขั้นตอนการขยายพันธุ์              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................     2.  เพราะเหตุใดสัตว์จึงมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 1 ตัวอย่าง ( 4 คะแนน)              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................