GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ป.5 สาระวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ
1. ข้าวโพดจัดเป็นพืชประเภทใด และมีรากลักษณะ     อย่างไร      ก. ใบเลี้ยงคู่  มีระบบรากฝอย      ข. ใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากฝอย      ค. ใบเลี้ยงคู่ มีระบบรากแก้ว      ง. ใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากแก้ว2. พืชในข้อใดเป็นพืชดอก     ก. สน            ข.  เฟริ์น     ค. เห็ด           ง. ไผ่3. ข้อใดจัดเป็นพืชไม่มีดอกทั้งหมด     ก. เฟิร์น ไผ่ ผักแว่น     ข. สน ปรง  มอส     ค. ปรง ผักกูด จอก     ง. มอส สน แหน4. การปฏิสนธิของพืช เกิดขึ้นที่ส่วนใด     ก. รังไข่                  ข. อับละอองเรณู     ค. ยอดเกสรตัวเมีย  ง. ก้านชูอับละอองเรณู5. ดอกที่ไม่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียในดอก    เดียวกัน จัดเป็นดอกประเภท     ก. ดอกสมบูรณ์         ข. ดอกไม่สมบูรณ์     ค. ดอกสมบูรณ์เพศ   ง. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 6. ผลของพืชเจริญมาจากส่วนใด     ก. เซลล์ไข่           ข. ตาของลำต้น     ค. รังไข่                ง. อับละอองเรณู7. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในข้อใดมีมากที่สุด    ในโลก    ก. พยาธิ                ข. แมลง    ค. หอย                  ง. หมึกทะเล8.  สัตว์คู่ใดที่มีโครงสร้างเหมือนกันจึงทำให้การทรง     ตัว และการเคลื่อนที่เหมือนกัน     ก.ไส้เดือนดิน-งู     ข. นก- ผีเสื้อ     ค. ปลา กุ้ง            ง. ยุง-แมลงปอ9. สัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใด จัดอยู่ในประเภท    ปลาทั้งหมด     ก. ปลาทู ปลาฉลาม ม้าน้ำ     ข. ปลากระพง ปลาวาฬ ปลาไหล     ค. ปลาโลมา ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ     ง. ปลากระเบน ปลาพะยูน ปลาแรด10. สัตว์ลำตัวกลวง ในข้อใดอาศัยอยู่ในน้ำจีด     ก. ปะการัง               ข. ไฮดรา     ค. กัลปังหา               ง. แมงกระพรุน 


 11.  สัตว์ประเภทใดไม่มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย                                     ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม        ข. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ        ค. สัตว์เลื้อยคลาน        ง. สัตว์ปีก12. สัตว์ในข้อใดสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์        ก. อะมีบา        ข. พลานาเรีย        ค. ไฮดรา        ง. ฟองน้ำ13.  การผสมเทียมสัตว์ในข้อใดเป็นแบบปฏิสนธิ       ภายใน        ก. กบ                      ข. ปลานิล        ค. ปลากัด               ง. แพะ14.  การผสมเทียมจะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในมดลูกของแม่        พันธุ์เมื่อใด        ก. ระยะก่อนตกไข่        ข. ระยะตกไข่        ค. ระยะตั้งครรภ์        ง. ระยะออกไข่15. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหรือขั้นตอนการขยายพันธุ์สัตว์        ก. ถ่ายฝากตัวอ่อน          ข. ผสมเทียม        ค. คัดแยกพันธุ์        ง. การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ     16. หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ      อยู่ในส่วนใด        ก. เม็ดเลือด                     ข. ยีน        ค. ต่อมเหงื่อ                  ง. เซลล์ร่างกาย17.  ลักษณะด้อยจะปรากฏให้เห็นในรุ่นใด         ก. รุ่นพ่อ แม่         ข. รุ่นพี่         ค. รุ่นลูก         ง.  รุ่นหลาน18. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย
      เป็นอย่างไร
          ก.  4: 1                         ข.  3 : 1          ค.  2: 1                         ง. 1 : 119.  ข้อใดเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดได้ทาง        พันธุกรรม           ก. หูตึง           ข. ตาสองชั้น           ค. นิ้วกุด          ง . ขาหนีบเล็ก20.  นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาทาง
        พันธุศาสตร์
          ก. นิวตัน          ข. วัตสัน          ค. กาลิเลโอ          ง. เมนเดล   


ชื่อ-สกุล................................................................เลขที่………….ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5ตอนที่ 2   ข้อสอบอัตนัย ( เขียนคำตอบ ) 2 ข้อ 10 คะแนนคำสั่ง        ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1.      ถ้านักเรียนต้องการขยายพันธุ์พืชดอกแบบไม่อาศัยเพศ (ไม้ดอกไม้ประดับ) นักเรียนจะเลือกใช้การขยายพันธุ์แบบใด?(เลือก 1 อย่าง การตอน การปักชำ การติดตา การต่อยอด)  พร้อมบอกขั้นตอนการกระทำนั้นๆ มาสั้นๆ พอเข้าใจ (6 คะแนน)ชื่อพืช......................................................................................เลือกวิธีการขยายพันธุ์แบบ....................................................             ขั้นตอนการขยายพันธุ์              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................     2.  เพราะเหตุใดสัตว์จึงมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 1 ตัวอย่าง ( 4 คะแนน)              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................              .................................................................................................................................................................... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ข้อสอบ
หมายเลขบันทึก: 130609
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 65
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (64)

1. ข้าวโพดจัดเป็นพืชประเภทใด และมีรากลักษณะ อย่างไร ก. ใบเลี้ยงคู่ มีระบบรากฝอย ข. ใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากฝอย ค. ใบเลี้ยงคู่ มีระบบรากแก้ว ง. ใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากแก้ว2. พืชในข้อใดเป็นพืชดอก ก. สน ข. เฟริ์น ค. เห็ด ง. ไผ่3. ข้อใดจัดเป็นพืชไม่มีดอกทั้งหมด ก. เฟิร์น ไผ่ ผักแว่น ข. สน ปรง มอส ค. ปรง ผักกูด จอก ง. มอส สน แหน4. การปฏิสนธิของพืช เกิดขึ้นที่ส่วนใด ก. รังไข่ ข. อับละอองเรณู ค. ยอดเกสรตัวเมีย ง. ก้านชูอับละอองเรณู5. ดอกที่ไม่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียในดอก เดียวกัน จัดเป็นดอกประเภท ก. ดอกสมบูรณ์ ข. ดอกไม่สมบูรณ์ ค. ดอกสมบูรณ์เพศ ง. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 6. ผลของพืชเจริญมาจากส่วนใด ก. เซลล์ไข่ ข. ตาของลำต้น ค. รังไข่ ง. อับละอองเรณู7. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในข้อใดมีมากที่สุด ในโลก ก. พยาธิ ข. แมลง ค. หอย ง. หมึกทะเล8. สัตว์คู่ใดที่มีโครงสร้างเหมือนกันจึงทำให้การทรง ตัว และการเคลื่อนที่เหมือนกัน ก.ไส้เดือนดิน-งู ข. นก- ผีเสื้อ ค. ปลา –กุ้ง ง. ยุง-แมลงปอ9. สัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใด จัดอยู่ในประเภท ปลาทั้งหมด ก. ปลาทู ปลาฉลาม ม้าน้ำ ข. ปลากระพง ปลาวาฬ ปลาไหล ค. ปลาโลมา ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ง. ปลากระเบน ปลาพะยูน ปลาแรด10. สัตว์ลำตัวกลวง ในข้อใดอาศัยอยู่ในน้ำจีด ก. ปะการัง ข. ไฮดรา ค. กัลปังหา ง. แมงกระพรุน

11. สัตว์ประเภทใดไม่มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ค. สัตว์เลื้อยคลาน ง. สัตว์ปีก12. สัตว์ในข้อใดสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์ ก. อะมีบา ข. พลานาเรีย ค. ไฮดรา ง. ฟองน้ำ13. การผสมเทียมสัตว์ในข้อใดเป็นแบบปฏิสนธิ ภายใน ก. กบ ข. ปลานิล ค. ปลากัด ง. แพะ14. การผสมเทียมจะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในมดลูกของแม่ พันธุ์เมื่อใด ก. ระยะก่อนตกไข่ ข. ระยะตกไข่ ค. ระยะตั้งครรภ์ ง. ระยะออกไข่15. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหรือขั้นตอนการขยายพันธุ์สัตว์ ก. ถ่ายฝากตัวอ่อน ข. ผสมเทียม ค. คัดแยกพันธุ์ ง. การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 16. หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ อยู่ในส่วนใด ก. เม็ดเลือด ข. ยีน ค. ต่อมเหงื่อ ง. เซลล์ร่างกาย17. ลักษณะด้อยจะปรากฏให้เห็นในรุ่นใด ก. รุ่นพ่อ แม่ ข. รุ่นพี่ ค. รุ่นลูก ง. รุ่นหลาน18. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย

เป็นอย่างไร ก. 4: 1 ข. 3 : 1 ค. 2: 1 ง. 1 : 119. ข้อใดเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดได้ทาง พันธุกรรม ก. หูตึง ข. ตาสองชั้น ค. นิ้วกุด ง . ขาหนีบเล็ก20. นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาทาง

พันธุศาสตร์ ก. นิวตัน ข. วัตสัน ค. กาลิเลโอ ง. เมนเดล

ข้อดูเฉลยหน่อยค่ะ

ขอดูเฉลยหน่อยค่ะ

เหมือนของเราเรียนเลย

ฉันรักตุ่มมาก

ฉันอยากแต่งงานกับกี้

อ่านยากจังครับ

อยากได้เฉลยอย่างแรง

ผมอยากรู้เฉลย

คับๆๆๆๆๆๆๆ

ผมรักกวาง

มี้นรักฟ้องไหม

ใครเล่นcsoบ้างคับผม

ข้อสอบอยากจัง

นะพี่ยากจิงๆๆ

ผมก็เล่นc.s.oเหมือนกัน

ใครสมักhi5เป็นบ้าง

คับผมผมจะพาเพื่อนมาสมัก

ยากจังเลย

อยากทำเเต่ทำไม่เป็น

อยากได้เฉลยจังเลย

กหเกหพเ

ดีมากๆๆ แต่มันจะตรงกับข้อสอบจิงอะเป่า งงง

ง่ายดีค่ะ

ขอบคุณ

นี่มันไม่ใช่ที่เปิดใจนะรักคนนู้นก็อวดรักคนนี้ก็อวด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยที่ 1 จำนวน 20 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

1.

2.

3.

4.

9.

13.

14.

15.

19.

คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นที่มีพื้นเสียงเดียวกับคำว่า เคียว

ก. เลี้ยว ข.

เขี้ยว

ค. เดียว ง. เจียว

ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทุกคำ

ก. สอน กลอน นอน ถอน

ข. โยก โบก โลก โศก

ค. หาง ถาง ฉาง ฝาง

ง. ผิว สิว หิว คิว

คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรคู่ที่มีเสียงคู่กับคำว่า ผืนผ้า

ก. ฝาบ้าน ข. ฟุ่มเฟือย

ค. ฟ้าผ่า ง. พวยพุ่ง

พระสมุทรสุดลึกล้น

สายดิ่งทิ้งทอดมา

เขาสูงอาจวัดวา

จิตมนุษย์นี้ไซร้ คณนา

หยั่งได้

กำหนด

ยากแท้หยั่งถึง

จากโคลงโลกนิติ

จากบทร้อยกรองคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมีกี่คำ

ก. 4 คำ ข. 5 คำ

ค. 6 คำ ง. 7 คำ

ใครปฏิบัติตนในการอ่านจับใจความสำคัญ

ไม่ถูกต้อง

ก. ฝนคัดลอกข้อความสำคัญมาเป็นสรุป

ข. ก้อยอ่านทบทวนที่ตนเองสรุปใจความสำคัญอีกครั้งก่อนส่งครู

ค. กุลอ่านอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก่อนเขียนสรุปใจความสำคัญ

ง. เล็กเขียนสรุปใจความสำคัญ

ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง

อ่านข้อความ แล้วตอบคำถาม ข้อ 10-12

เสือตอ ปลาพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะต่างประเทศ และจากปริมาณที่หาได้ตามธรรมชาติไม่มากนัก จึงทำให้เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพง

ในอดีตปลาเสือตอพบมากในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่พบน้อยมาก จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

จากนิตยสารวิทยาศาสตร์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ก.ค. 2540

อ่านข้อความ แล้วตอบคำถามข้อ 13-16

ข่าวน่ากลัว

ข่าวในทีวีบางครั้งก็ดูน่ากลัวมากสำหรับเด็กๆ เช่น ข่าวฆ่ากันตาย รถชนกันยับเยิน เหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ เช่น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา หรือความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจทำให้คนฆ่าฟันกันได้ แต่ครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง จะเป็นเกราะป้องกันเด็กๆ จากสิ่งน่ากลัว และสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

สหทัยมูลนิธิ

ข่าวประเภทใดที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็ก

ก. ข่าวกีฬา ข. ข่าวเศรษฐกิจ

ค. ข่าวอุบัติเหตุ ง. ข่าวบันเทิง

สิ่งใดช่วยคลายความรู้สึกกลัวของเด็กได้

ก. การตามใจ

ข. การพักผ่อน

ค. การทำโทษ

ง. การปลอบประโลม

ถ้าหลีกเลี่ยงข่าวที่น่ากลัวไม่ได้ เราควรทำอย่างไร

ก. ปล่อยให้เด็กลืมไปเอง

ข. อธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ

ค. ไม่ให้เด็กดูอีก

ง. บอกเด็กว่าไม่ใช่เรื่องจริง

ฟังครูอ่านข้อความ

แล้วตอบคำถามข้อ 19-20

ข้อความที่ได้ฟังตรงกับสำนวนสุภาษิต

ในข้อใด

ก. น้ำลดต่อผุด

ข. วัวสันหลังหวะ

ค. มะพร้าวตื่นดก

ง. ตีตนก่อนไข้

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

16.

17.

18.

20. รูปสระในข้อใด มีชื่อเรียกว่า ตีนเหยียด

ก.  ข. ุ

ค. " ง. ู

เสียงสระใด มาจากรูปสระหยาดน้ำค้าง

กับพินทุ

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

คำในข้อใด ประสมสระประสมทุกคำ

ก. ช่วง เรื่อง ผัวะ เหมียว

ข. พลอย เล่น ตก เป็ด

ค. เปียก แฉะ กลัว เลอะ

ง. เนื้อ รั้ว เพลี้ย วัย

ข้อใดถูกต้อง

ก. สระ เ-อะ แ-ะ เ- อะ เป็นสระแท้

ข. สระ เ- ยะ เป็นสระประสมเหมือนสระ ว

ค. สระลอยมีสระ ไ- ใ- โ-

ง. สระเ- อะ เป็นสระประสมระหว่าง

 + ะ

เหตุใดปลาเสือตอจึงมีราคาแพง

ก. เพราะต่างประเทศต้องการ

ข. เพราะปลาเสือตอสวยงามมาก

ค. เพราะเพาะพันธุ์ยาก

ง. เพราะหายาก

ปัจจุบันเราพบปลาเสือตอน้อยลงมาก

เพราะเหตุใด

ก. เพราะถูกคนจับไปเป็นอาหาร

ข. เพราะถูกคนจับไปขายต่างประเทศ

ค. เพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของมันถูกทำลาย

ง. เพราะเป็นอาหารของปลาตัวที่

ใหญ่กว่า

เพราะเหตุใดเราจึงควรอนุรักษ์ปลาชนิดนี้

ก. เพราะต่างประเทศต้องการ

ข. เพราะมีชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา

ค. เพราะเป็นปลาสวยงามที่หายาก

ง. เพราะมีราคาแพง

จากข้อความ ผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด

ก. แนะนำ

ข. สั่งสอน

ค. ปรารภ

ง. ตักเตือน

ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ก. จับใจความสำคัญของเรื่องได้

ข. สามารถแสดงความคิดเห็นได้

ค. ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์

ง. ทำให้เรื่องมีรายละเอียดมากขึ้น

ใครปฏิบัติตนในการพูดอธิบายเหตุผล

ไม่ถูกต้อง

ก. วินรวบรวมข้อมูล และนำมา

เรียบเรียงก่อนที่จะพูด

ข. ว่านใช้น้ำเสียงเหมาะกับเรื่องที่พูด

ค. วุฒิพูดไปเรื่อยๆ โดยไม่สนใจว่าผู้ฟังมีท่าทีเบื่อหน่าย

ง. วัลย์ใช้ท่าทางที่สุภาพเหมาะสมกับเรื่องที่พูด

การกระทำของวิชัยมีผลต่อวิชัยในด้านใด

ก. ความเข้าใจผิด

ข. จิตใจ

ค. คำพูด

ง. ความประพฤติ

ครูอ่านข้อความนี้ให้นักเรียนฟัง แล้วตอบคำถามข้อ 19-20 ในหน่วยที่ 1

คุณความคิดเห็นที่22คะคุณไม่มีคนที่คุณรักหรือไม่มีคนที่รักคุณละคะถึงได้มาด่าคนอื่นขนาดเด็กป.5ยังมีเเล้วเลย เชยว่ะ

รักลุงแดงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ไม่มีอะไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรคะ

ผมอยากได้เฉลยจังเลยครับอยากรู้ว่าตัวเองทำได้แค่ไหน

รักแท้อย่างไง

นู๋ คิดว่าสำหรับนู๋มัน โค-ตร ง่ายเลยอะ/ +=+

เคยทำแล้วข้อสอบนี้

อ่านยาก ไม่มีเฉลย อุตส่าห์ ทำ ก็น่าจะให้ครบนะคะ ^^ มันน่าเสียดายน่ะค่ะ

อ่านยากมากค่ะ

ไรวะยังไม่ทำจะรู้ได้ไง

อ่านยากไปนิดค่ะ น่าจะมีเฉลยด้วย

มใส่ทื้รนวน

อ่านไม่ยากแค่ติดๆคัดๆค่ะ

ดี55555555555555555555555555555555555555555555555555555++++++++++++++++++++++++++

ยากจังเลย

สุดยอดข้อสอบดีเยี่ยมไม่เคยเห็นข้อสอบดีเยี่ยมขนาดนี้มาก่อน

ไม่เห็นมีเฉลยเลย

แล้วแบบนี้จะทำยังไง

กาก็ไม่ได้

ดีมากค่ะขอขอบคุนค่ะ

ข้อสอบ นี้ ไม่ ยาก เฉยลก๊ มี เปิดเว๊บไซด์ดู ก็ ได้ ค่ะ

ข้อสอบอ่านยากมากข้อ1 มารวมกะข้อ2 แต่เราก็ทำได้

พี

 

 

 

 

 

ขอบคุณค่ะ

เปรต

kjvclgfkr

โท่อุดส่าทำมาไม่มีเฉลิย

ควย

เซ็งโคดเลยโท่

สุ ธรรม

ข้อสอบดีมากค่ะ

ขอเเฉลยหน่อยค่ะ

เออ  ข้อสอบมันดูงงๆนะ

 

ไม่ค่อยจะดี

yggfgfg

ง่ายโครตๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยว่ะ

ข้อความของคณุยาวเกินไป

 

ไม่เห็นมีแบบเฉลยแล้วจะรู้ได้ไง

น่าจะมีเฉลยบ้างนะคะ

น่าจะมีเฉลย อุตส่าห์ทำ

แต่ข้อสอบเหมือนเคยเห็นในเว็บอื่นด้วยเลยค่ะ ???

ทำไมกากบาทไม่ได้อ่ะ

น่าเสียดายม้ายมีเฉลย T T^T T

ด่ร่ร้ด