เนื่องจากการจัดบุคลากรลงกรอบทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีอยู่เดิมไปลงในตำแหน่งอื่นไม่มีบุคลากรจัดทำบัญชี จึงจำเป็นต้องมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ลงกรอบและมีความสามารถพอที่จะจัดทำบัญชีได้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีฝึกหัดใหม่ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างมีการเขียนใบสำคัญประกอบการลงบัญชีเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีเขียนใบสำคัญปวดข้อนิ้วมือ จึงคิดหาวิธีในการเขียนใบสำคัญให้เร็วขึ้นและไม่ต้องปวดข้อ โดยเบื้องต้นได้บันทึกใบสำคัญด้วยเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็ยังช้าเพราะต้องใช้เครื่องคำนวณมาประกอบด้วย ดังนั้นจึงหาวิธีบันทึกใบสำคัญประกอบการลงบัญชีใหม่โดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้ จึงทำให้การบันทึกใบสำคัญเสร็จเร็วขี้นและสามารถนำไปจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้รวดเร็ว