พหุ คือ หลาย วัฒนธรรม คือ การดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน ความหมายของ พหุวัฒนธรรม คือการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันโดยเน้นความเหมือนความต่างและจุดประเด็นร่วมเป็นการยอมรับซึ่งกันและกัน
        ผลที่เกิด การยอมรับในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งสันติสุขในสังคม
    
แนวคิด/ทฤษฎี
บัลลอค  รีพอร์ท
ไม่ควรมีเด็กคนใดถูกบังคับให้ละทิ้งภาษาและวัฒนธรรมถิ่น  ซึ่งเขาได้รับจากบ้าน  เมื่อเขาเริ่มก้าวเข้ามาสู่โรงเรียนก็ไม่ควรมีเด็กคนใดถูกบังคับให้ใช้ชีวิตและการแสดงออกราวกับว่าโรงเรียนกับบ้านของเขานั้นเป็นวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมที่แยกจากกัน
ทฤษฎีการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมแบ๊งค์
1.       ลุ่มหลงวัฒนธรรมตนเอง  ปฏิเสธวัฒนธรรมอื่น
2.       ล่มหลงวัฒนธรรมอื่น  ปฏิเสธวัฒนธรรมตนเอง
3.       ยอมรับและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง
4.       ยอมรับและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเองและผู้อื่น
5.       สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแสดงออกความเป็นชาติของตน
6.       สะท้อนความเป็นชาติของตนและมนุษย์โลก