หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

แผนงาน  บริหารวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านนาข่อย

ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นที่ 1   ( 16  พฤษภาคม 2549 31  มีนาคม  2549 )

ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นที่ 2   ( 15  พฤศจิกายน 2550 20  พฤศจิกายน  2550)

...................................................................................................................................................................

1.  ชื่อผู้เสนอผลงานวัตกรรม

                โรงเรียนบ้านนาข่อย  ตั้งอยู่เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 1 ซอยบือนา 1 ตำบลยะรม  อำเภอเบตง

 จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2   โทรศัพท์ 0-7323-0892

2.        ชื่อผลงานการพัฒนานวัตกรรม  การประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่

3.        สาระสำคัญของนวัตกรรม รูปแบบของการจัด

3.1     การจัดเป็นรูปกระเช้า และแจกัน เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่

วันแห่งความรัก วันรับตำแหน่งหน้าที่การงาน การประดับตกแต่งบ้าน สำนักงาน

3.2     การจัดเป็นช่อ  เช่น วันแห่งความรัก วันรับปริญญาบัตร หรือโอกาสอื่นๆ

เทคนิค    การปั้นเป็นกลีบ

วิธีการ   โดยการนำสบู่ กาว แป้ง มาผสมกันแล้วนำมานวดปั้นเป็นกลีบกุหลาบ

4.        ทีมาของการพัฒนานวัตกรรม 

จากการที่โรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนในภาคเรียนที่    1  ปีการศึกษา 2548  นั้น ผลสรุปคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ 5,000  บาท จากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนาข่อย  คณะครูโรงเรียนบ้านนาข่อยได้ประชุมเพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวมาทำการฝึกวิชาชีพโดยเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนดำเนินการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อการดำรงชีพอีกทางหนึ่ง

      5.        วัตถุประสงค์

5.1     เพื่อฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ

5.2     เพื่อสนับสนุนนโยบายหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

5.3     เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่อาชีพ

5.4     เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 50 คน ได้ฝึกทักษะวิชาชีพด้านการประดิษฐ์

ดอกไม้จากสบู่ สู่หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

6.        แนวคิด/ทฤษฏี

จากากรที่โรงเรียนบ้านนาข่อยได้ดำเนินการการประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่มาแล้ว จำนวน 1 รุ่น

ผลปรากฏว่า ผลผลิตที่ได้ยังไม่สามารถที่จะเผยแพร่ไปสู่ตลาดมากนัก เพราะยังขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและขาดงบประมารที่จะดำเนินการต่อ ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการที่ประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่สู่ตลาด ให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  7.        วิธีการดำเนินการ

7.1     ประชุมครู กรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา

7.2     แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

7.3     กำหนดแผนงานดำเนินการ ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่

7.4     กำหนดแผนงานดำเนินการ ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่

7.5     จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

7.6     ดำเนินงานตามโครงการ

7.7     สรุปผลรายงานโครงการ

                      วัสดุอุปกรณ์

1.        สบู่

2.        แป้งมัน

3.        กาว  TOA

4.        ลวด

5.        ใบกุหลาบ

6.        ถาด

7.        เตาแก๊ส

8.        มีด

9.        ทัพพี

10.     สีผสมอาหาร

11.     น้ำมันมะกอก

12.     แจกัน กระเช้าดอกไม้ กระดาษแก้วชนิดสีและลายดอก

13.     คีมตัดลวด

14.     กรรไกร

                 ขั้นตอนการทำ

1.        ฝานสบู่ออกมาเป็นผงจนหมดก้อน

2.        นำสบู่ที่เป็นผงมาละลายน้ำ 1 แก้ว / สบู่  1 ก้อน ในกะละมัง

3.        ตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดผสมกาว 3  ช้อนโต๊ะ / สบู่ 1 ก้อน เคี่ยวต่อจนแห้ง

4.        นำถาดใส่แป้งมัน แล้วเทสบู่ที่เคี่ยวเสร็จแล้วลงไปนวดกับแป้งมัน แล้วผสมสีตามความต้องการ

5.        จะได้แป้งสบู่ 1 ก้อน หรือ 2 ก้อน

รูปแบบ

1.        ประดิษฐ์ดอกกุหลาบ

2.        จัดแจกัน

3.        จัดกระเช้า

4.        จัดเป็นช่อๆ

5.        พัฒนานวัตกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากสบู่ในรูปแบบต่างๆ

  8.        ผลที่เกิดขึ้น / ที่ปรากฏจาการใช้นัวตกรรม

8.1     ชุมชนมีความพึงพอใจในความร่วมมือในการจัดการศึกษา

8.2     พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและชุมชน

8.3     สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สานสัมพันธ์ชุมชนสู่ความร่วมมือ

9.        ประโยชน์ /คุณค่าของนวัตกรรม และการพัฒนาการต่อยอด

9.1. สร้างรายได้เสริมสำหรับ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง

9.2  สร้างความประทับใจกับผู้ได้รับและผู้ชม สามารถนำไปประดับตกแต่ง สำนักงาน บ้าน แล

เป็นของกำนัลในโอกาสต่างๆ ส่งกลิ่นหอมตามชนิดของสบู่

9.3     ให้หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของนวัตกรรม บุคลากรในโรงเรียนต้องศึกษา

และพัฒนารูปแบบ เทคนิค การประดิษฐ์ และวิธีการที่หลากหลายให้ทันต่อเทคโนโลยี

9.4     ขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ นำเข้าสู่โครงงานให้กับนักเรียน

ในสถานศึกษาอำเภอเบตง

9.5     ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านนาข่อย

คำสำคัญ (Tags)#kmeduyala3#km ศนภาคใต้#km ผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดยะลา#km ผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ

หมายเลขบันทึก: 128318, เขียน: 15 Sep 2007 @ 13:22 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

หนึ่ง
IP: xxx.27.31.34
เขียนเมื่อ 

ช่วยบอกสูตรการทำแป้งสบู่หน่อยได้ไหม๊ค่ะ อยากลองทำดู เพราะกำลังตกงานอยู่ค่ะ

ขอบคุณ (อยู่ที่ชลบุรี)

ขอบพระคุณคะ

กำลังค้นหาวิธีทำให้กับเพื่อนรว่มงานเก่าที่ต้องการหารายได้จุนเจือนครอบครัว เป็นพระคุณที่ได้รับเมตตาจากท่านที่จัดทำนวัตกรรมเผยแพร่ความรู้

ขอให้ท่านเจริญยิ่ง ๆตลอดไป

อัจฉรา แสงสิริโรจน์