ICT Man ของศูนย์อนามัยที่ 1 ตอนนี้ คงจะเป็นคุณหมอวันชัย ... เนื่องจาก ICT Man ตัวจริงนั้น เธอพบกิจการใหม่ของนักคอมพิวเตอร์ เพราะได้เข้าไปร่วมแจมในภาคเอกชนเสียแล้ว ก็คือ ลาออกไปแล้วน่ะแหล่ะค่ะ ซึ่งในเรื่องนักจัดการในเรื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องระบบ และ software ในวงการราชการ ก็พบเป็นเช่นนี้เสมอๆ หนีไม่พ้นที่มักจะอยู่ในมือของแพทย์ละค่ะ ไม่ทราบเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะ เหมือนเป็นของคู่กัน

คุณหมอวันชัยเริ่มเรื่องของการทำงาน ของคณะกรรมการ ICT ของศูนย์อนามัยที่ 1 ว่า ICT มีจุดประสงค์หลักอยู่ที่ เพื่อการ support กับงาน KM … “เรามีเรื่องของ Intranet ที่เปิดขึ้นภายใน และมีเวปที่เชื่อมกับภายนอก โดยที่ในภาพรวม ICT จะทำในเรื่อง การวางแผน และพัฒนา ICT ในส่วน people ware, software และ hardware การติดตามประเมินผล และมีการประสานงานภายนอก ภายใน ... ที่ผ่านมาได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การใช้งาน Internet เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การใช้ Intranet, Internet การใช้งานโปรแกรม word, excel การพัฒนาเวปไซต์ ด้วยการอบรมการใช้โปรแกรม Dream weaver ตลอดจนการเพิ่มจุดเครือข่าย Intranet ภายใน ซึ่งตอนนี้ครอบคลุมครบประมาณ 90% ของพื้นที่ความจำเป็น และเรามีโปรแกรมสำหรับการติดต่อสื่อสารกันภายใน ซึ่งจะนำมา support งาน KM ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และการสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในศูนย์ ส่วน Internet ใช้เวปที่ link กับกรมอนามัย”

ในปี 2549 แผนที่ตั้งใจจะทำ คือ

  • ติดตั้ง LAN ของ รพ. ใหม่
  • Support Knowledge center
  • ระบบ website ที่ติดต่อใน Intranet ใหม่ ให้รองรับกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ KM มี webboard แบ่งเป็นห้องๆ ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น มาถาม มาตอบปัญหาในห้องต่างๆ ได้
  • Information center รวบรวมข้อมูลของฝ่ายสนับสนุน ทำเป็นข้อมูลดิจิตอล
  • Website แสดงความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน นำมาเผยแพร่สู่ประชาชน และสร้างความเป็น Interactive ประชาชนสามารถซักถามปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้

คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุลงานนี้ คุณศรีวิภา เลขาตัวเล็กๆ ของ Team KM กรมอนามัย ได้เสนอความเห็นไว้ว่า ... แก่นของ KM อยู่ที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM คงไม่ได้เน้น ไม่ได้อยากเห็น hardware อะไรที่ยุ่งยาก แต่อยากเห็นในสิ่งที่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมี knowledge asset ที่เกิดขึ้น เป็นหัวใจ 2 เรื่อง และในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวที Cyberspace ที่ไม่ค้ากำไร (แอบ โค-สะ-นา GotoKnow ไปละค่ะ) ของ สคส. ที่ได้จัดทำ web blog บริการผู้ใช้งาน ที่สำคัญ คือ ฟรี พร้อมกระเป๋า (พื้นที่) ให้ใส่ข้อมูลได้ถึง 30 MB ซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างก็ได้ กับอีกทางที่ทีม IT ได้ใช้กันบ่อยๆ ก็คือ email (ซึ่งมาเทียบกับ ของศูนย์อนามัยที่ 1 ก็คงตรงกับ Webboard ใน Intranet ละค่ะ) ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ (แต่ว่า วันดีคืนร้าย ข้อมูลก็พร้อมที่จะสูญสลายไปได้ละค่ะ อาจเพราะ email มีไวรัสกิน) เพียงแต่ให้มุ่งจุดที่สำคัญก็คือ “ทำอย่างไรให้เกิด KA ให้ได้”

พญ.นันทา กล่าวสรุปประเด็นไว้ให้ว่า ... เราก็คงต้องจัด priority ของงาน ICT ที่จะทำเพื่อรองรับงาน KM และผลประโยชน์ที่ได้ให้คุ้มค่า ... เพราะว่าถ้าเรามีการสะสมไว้ และมีการเผยแพร่ได้ไวที่สุด โดยอาศัยเครือข่ายมากที่สุด ก็จะเป็นประโยชน์ที่สุด ที่มีข้อมูลให้คนอื่นไปใช้ได้มากกว่า แทนที่จะอยู่แต่ในที่เฉพาะกลุ่ม