ผู้สูงอายุ เป็นผู้หนึ่งที่มีคุณประโยชน์ และมีคุณค่า ... การให้บริการแก่ผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดี จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นทั่วไปในเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งกรมอนามัย โดย กองทันตสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รวมตัวกันเพื่อศึกษาสถานการณ์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้สูงอายุ และหน่วยให้บริการในพื้นที่ ... เพื่อที่จะสร้างเสริมให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ให้มีความสุข และความสบาย ในชีวิตความเป็นอยู่

... ขอเชิญชวนผู้มีประสบการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเวทีนี้ได้นะคะ ...