เรื่องเล่างานทันตฯ (15) เรื่องเล่าคุณน้ำผึ้ง พทป.

ความภูมิใจ คือ มีการทำงานที่ทำหลากหลาย หลายด้าน ได้พัฒนาตัวเอง ถึงจะเหนื่อยมากแค่ไหน ก็มีส่วนร่วมเพื่อสังคม และมีความภูมิใจ

 

คุณน้ำผึ้งอยู่ที่กลุ่มพัฒนาทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะ เธอมาเล่างานของกลุ่มให้ฟังว่า

 • ที่กลุ่มเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีข้าราชการ 13 คน อัตรากำลังทั้งหมด 22 คน
 • ในปี 2549 ผ่านการประเมินจาก WHO ให้ World Health Organization Corroboration Learning Center
 • วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน เป็นผู้นำด้านทันตสาธารณสุขในชุมชนระดับโลก
 • เป้าประสงค์ของหน่วยงาน
  - เพื่อเป็นองค์กรที่ผลักดันองค์กรที่ทำงานด้านทันตสาธารณสุขใช้วิธีการดำเนินงานในชุมชน
  - เพื่อเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ระดับ global และ local เพื่อเป็นองค์กรในระดับสากล
 • กิจกรรมที่ผ่านมา ใช้กระบวนการสร้างเสริมพลังชุมชน (Community empowerment) โดยมีแนวคิดว่า ทันตสุขภาพจะได้รับการสร้างเสริมชุมชนด้วยวิธีการที่ง่าย มีการดำเนินงานมาจากความคิดริเริ่มของชุมชนเอง และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน วางอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนพาตนเอง และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
 • ตัวอย่างที่ดำเนินงานไปในปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการการพัฒนาตำรับอาหาร และอาหารว่างในเด็กวัยก่อนเรียน ทำในกลุ่มแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเลือก และควบคุมการบริโภค และมีการควบคุมการบริโภคน้ำตาล บริโภคผัก และผลไม้ให้มากขึ้น ชุมชนร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการควบคุม และดูแลคุณภาพอาหารกลางวัน มีการสนับสนุนและดูแลระดมทรัพยากรในหมู่บ้าน คือ ใช้ผักพื้นบ้านที่ชุมชนของเขา
 • ตัวอย่างที่สอง ภายใต้โครงการการประเมินผลเครือข่ายพันธมิตรงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ร่วมกับกลุ่มแกนนำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ในเรื่องทันตสุขภาพ และการบริโภคผักสีเขียว แกนนำประสานงานกับภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชน ในหมู่บ้านทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อขอการสนับสนุน กลุ่มแกนนำประสานร้านค้าในเรื่องที่จะนำสินค้ามาขาย กลุ่มแกนนำประสานร้านค้าในเรื่องการนำนมจืดมาจำหน่าย
 • เราใช้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพราะต้องการให้งานทันตสาธารณสุขมีคุณภาพสูง ครอบคลุมได้มาก ประหยัด และยั่งยืน เพราะว่าชุมชนมีส่วนร่วม และเขาได้รับการแก้ไข และทำด้วยตัวของเขาเอง การทำงานก็ไม่ได้อยู่แต่งานทันตฯ เพราะว่าเขาได้มีความส่วนร่วม ได้คิด และได้หาทางเลือก
 • ผลสำเร็จที่ได้เห็น นอกจากงานตาม 6 key function ก็จะมีงานที่ทำ คือ การประเมินผล การนำเครื่อง RO มาใช้ในการแก้ปัญหาฟลูออไรด์สูงของจังหวัดลำพูน รวมถึงประเมินผลกระทบถึงน้ำดื่มในชุมชนด้วย
 • และมีการประเมินสถานการณ์หลังจาก น้ำประปาของมีฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ตอนนี้ทางศูนย์ฯ ตรวจให้ฟรี และเก็บเป็นฐานข้อมูลที่จะดำเนินการต่อไป
 • มีการเป็นเครือข่ายกับกลุ่ม JPEC ซึ่งดำเนินการเรื่องสภาพแวดล้อม
 • รับศึกษาดูงาน รวมทั้งสัมมนา
 • ผลงานเด่น
  - ผลักดันงานผ่านเวทีสากล
  - ผลักดันเรื่องยาสีฟัน ผ่านผู้แทนไทย ใน World Health Assembly และผลักดันทางภูมิภาค
 • งานวิจัยประเมินผลแบบสหวิทยาการ ในปี 50 ที่ดำเนินการไปในเรื่อง คือ การ ลปรร. ประสบการณ์การทำงานแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กเล็ก
 • มีการจัดตั้งเครือข่าย Human site Health Care in Dentistry
 • การดำเนินงานในปี 2551
  - ประเมินผลเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน เพราะเคยทำงานวิจัยไว้ประมาณ 5 ปีแล้ว ในเรื่องรูปแบบการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน
  - รูปแบบการเฝ้าระวังฟลูออไรด์เป็นพิษ ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในชุมชน
  - เกณฑ์มาตรฐานฟลูออไรด์ในน้ำประปาของ อบท.
 • ความภูมิใจ คือ มีการทำงานที่ทำหลากหลาย หลายด้าน ได้พัฒนาตัวเอง ถึงจะเหนื่อยมากแค่ไหน ก็มีส่วนร่วมเพื่อสังคม และมีความภูมิใจ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dent's Story

คำสำคัญ (Tags)#กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย#กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 125424, เขียน: 05 Sep 2007 @ 23:30 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 22:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)