คนดีวันละคน : (108) ศ. ดร. วิชัย บุญแสง

                                         

                                     ศ. ดร. วิชัย บุญแสง

         ศ. ดร. วิชัย บุญแสง เป็นเพื่อนเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาช่วงปี 2501 - 2503 รุ่นเดียวกันกับผม   เป็นคนอารมณ์ดี  จิตใจดี  และมีผลงานวิจัยพื้นฐานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย   ผมชวนมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพื้นฐาน สกว. และทำหน้าที่นี้เรื่อยมาเกือบ 10 ปีแล้ว

         ช่วงหลัง ๆ ผลงานวิจัยที่ได้ทำไว้ออกผล   ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย   มาคราวนี้ มวล. มอบปริญญากิตติมศักดิ์   โดยมีคำประกาศเกียรติคุณดังต่อไปนี้

         "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สั่งสมความรู้  ประสบการณ์และสร้างผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี   เน้นเทคโนโลยีดีเอ็นเอ อย่างต่อเนื่องไว้มากมายและมีคุณภาพดีเด่น   เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง เกิดที่จังหวัดอ่างทอง  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เมื่อ พ.ศ.2509 จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)   และในปี พ.ศ.2518 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยโอตาโด ประเทศนิวซีแลนด์   จากนั้นเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเป็นลำดับจนถึงระดับศาสตราจารย์ระดับ 11 ในปี พ.ศ.2543

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง  ได้อุทิศเวลาให้กับการวิจัยและการสอนอย่างจริงจัง   ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง   มีผลงานวิจัยกว่า 60 เรื่อง   อีกทั้งยังมีตำราและบทความต่าง ๆ อีกมาก   ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นชุดตรวจสอบหาเชื้อมาลาเรียด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2539 และ 2543 ตามลำดับ   นอกจากนี้ยังเป็นนักเทคโนโลยีดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ.2546 อีกด้วย     ผลงานดีเด่น ได้แก่ งานพัฒนาชุดตรวจสอบโรคในกุ้งโดยเน้นหนักเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งมีหลายชนิด   ที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายในการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างมาก ได้แก่ ไวรัสตัวแดงดวงขาว  ไวรัสตัวเหลือง  และไวรัสที่ทำให้เกิดโรคกุ้งแคระ

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง เล็งเห็นปัญหาการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากที่เกษตรกรในประเทศผู้ผลิตกุ้งกุลาดำในแถบเอเชียต้องประสบอยู่อย่างต่อเนื่อง   จึงทุ่มเทให้กับงานศึกษาวิจัยด้านนี้อย่างจริงจัง  นับเป็นเวลากว่า 15 ปี   เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการโรงเพาะฟักกุ้งนำผลงานไปปฏิบัติบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์และแพร่หลายไปทั่วโลก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ศรีลังกา เป็นต้น

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง  ยังเป็นครูที่ก้าวหน้าทันสมัย เปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีน้ำใจช่วยเหลือเผยแพร่ความรู้ความคิดให้แก่วงวิชาการและสังคมโดยกุศลเจตนาเป็นที่ตั้ง   จึงเป็นที่รักเคารพนับถือของศิษย์และสังคมทั่วไป

         สำหรับด้านการบริการ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ทำหน้าที่เป็นกลจักรสำคัญในการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และนักวิจัยมืออาชีพ   มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นในระดับชาติ   เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างปัญญาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ

         ด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมความเป็นนักวิจัยและความเป็นครู   ที่ทุ่มเทให้แก่วงวิชาการและศิษย์ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จึงมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย บุญแสง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป"

         นำมาเผยแพร่   เพื่อเชิดชูคนดี

วิจารณ์  พานิช
 4 ก.ย.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คนดีวันละคน#วิชัย บุญแสง

หมายเลขบันทึก: 125146, เขียน: 05 Sep 2007 @ 10:04 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)