คนดีวันละคน : (106) นายทวี หนุนภักดี

         คุณทวี  หนุนภักดี  อายุ 79 ปี   ผมรู้จักท่านตอนไปเป็นกรรมการสภา มวล.   เห็นว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์  เป็นผู้ใหญ่ใจดี  มีเมตตาและมีอารมณ์ขัน

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2549 แก่ท่าน   จึงขอนำคำประกาศเกียรติคุณมาเผยแพร่  เพื่อเชิดชูคนดี  ดังต่อไปนี้

"คำประกาศเกียรติคุณ 
นายทวี  หนุนภักดี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบัญชี

         นายทวี  หนุนภักดี  เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2471  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     หลักสูตรพิเศษการสอบบัญชีและการบัญชีรัฐบาล จากมหาวิทยาลัยยอร์ชวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา     ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22     ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 14 กรมประมวลข่าวกลาง และหลักสูตรบริหาร รุ่นที่ 42

         นายทวี  หนุนภักดี รับราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่ระดับต้น  จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 11  ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับบังคับบัญชาสูงสุด ในขณะนั้น    ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ     ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ  จึงได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย  อาทิ  ประธานกรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส เอฟ จำกัด   รองประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด   ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี    อนุกรรมการมารยาทผู้สอบบัญชีอนุญาต   กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ประธานอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์   รองประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน   กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวง   นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก  อุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์   กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ที่ปรึกษาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   กรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         ด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณธรรมซึ่งสร้างผลงานวิชาการด้านบัญชีและธุรกิจหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องไว้มากมาย   เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง   สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบัญชีแก่นายทวี  หนุนภักดี  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป"

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คนดีวันละคน#ทวี หนุนภักดี

หมายเลขบันทึก: 124546, เขียน: 03 Sep 2007 @ 09:24 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 09:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)