กิจกรรมสร้างวินัยควรได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดจากแรงจูงใจภายในตัวเด็กโดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตพิสัยเป็นสื่อและตั้งกฎและข้อตกลงร่วมกันโดยนักเรียน  นักเรียนจะร่วมกันปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยมีการเสริมแรงในการดำเนินกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียน